spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Norsk driv­stoff solgt til rus­sis­ke skip

Norsk driv­stoff solgt til rus­sis­ke skip

Norsk die­sel for rus­sis­ke skip? Det som man­ge vil opp­f­at­te som irri­ter­en­de er noe som var gans­ke van­lig til og med okto­ber i år. De rus­sis­ke ski­pene kom ikke til nor­ske hav­ner som Lon­gye­ar­by­en for å bunk­re, men nor­ske tank­skip seil­te ut og møt­te kun­de­ne sine på havet, både i nor­ske og rus­sis­ke far­vann, som offent­lig tilg­jen­ge­li­ge beve­gel­ses­da­ta av rele­van­te far­tøy viser.

Da det ble kjent i novem­ber opp­s­tod raskt en offent­lig dis­kus­jon hvor man­ge uttal­te seg ufors­tåen­de oven­for en slik praks­is i lys­et av den rus­sis­ke kri­gen mot Ukrai­na. Store nor­ske lever­an­dø­rer var raskt ute med å distan­se­re seg og sa at de ikke solg­te driv­stoff til rus­sis­ke båter, men kun­ne ikke garan­te­re det sam­me for under­ord­ne­de lever­an­dø­rer.

Russiske skip, Bellsund

Fis­ke­bå­ter plei­er å få for­syn­in­ger i nær­he­ten av fis­ke­om­rå­de­ne. Her lig­ger to rus­sis­ke skip ved siden av hver­and­re i Bell­sun­det på Sval­bard og utveks­ler fisk og gods.

Det var nok en del for­vir­ring om den juri­dis­ke situas­jo­nen og uten­riks­mi­nis­te­riet skrev til Sval­bard­pos­ten at det er for­budt for nor­ske skip å leve­re driv­stoff til rus­sis­ke båter. Det inklu­de­rer rus­sisk far­vann og det gjel­der omfat­ten­de siden mars 2023. Under vis­se omsten­di­ghe­ter var det mulig å leve­re til og med begyn­nel­sen av mars for å oppf­yl­le eld­re kon­trak­ter. Siden kan rus­sis­ke skip bare kjø­pe die­sel til eget bruk i Lon­gye­ar­by­en, Båts­fjord, Kir­kenes eller Trom­sø, men ikke på havet.

Alle leve­rin­ger av die­sel av nor­ske til rus­sis­ke skip sene­re enn mars 2023 var der­med ulo­v­li­ge. Lever­an­dø­re­ne var vel ikke kla­re over den juri­dis­ke situas­jo­nen.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.12.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php