spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home → november, 2023

Måneds-Arkiv: november 2023 − Nyheter og Reiseblogg


Mobil­de­k­ning i Ny-Åle­sund

Hvis man har besøkt Ny-Åle­sund i de sis­te åre­ne har man på en måte møtt et teknisk-kul­tur­elt-para­doks: en på fle­re måter vel­dig modern boset­ning uten mobil­de­k­ning. Det het­te at den­ne typen elek­tro­ma­gne­tisk strå­ling fors­tyr­rer vik­ti­ge viten­ska­pe­li­ge målein­stru­men­ter.

Ny-Ålesund Mast, mobildekning

Ny-Åle­sund: en luft­skips­mast, men ingen anten­ne som gir mobil­de­k­ning.
Det er nå anner­le­des og nå kan du bru­ke mobi­len der som van­lig.

Men frek­vens­e­ne som ska­per van­skel­i­ghe­ter for viten­ska­pe­li­ge målin­ger lig­ger and­re steder i frek­vens­ban­det enn der hvor mobil­tra­fik­ken hol­der til. Tråd­lø­se tje­nes­ter som wifi/WLAN og blue­tooth for­blir for­budt i Ny-Åle­sund, men nå er det mobil­de­k­ning og du kan bru­ke mobil­te­le­fo­nen der som van­lig.

Kul­tur­elt med­fø­rer det en stor forand­ring for den lil­le byen, og man vur­de­rer mobil­frie områ­der der hvor folk møtes sosi­alt, e.g. i mes­sa.

Men både de som bor og arbei­der der og besøken­de kan nå bru­ke mobi­len i tråd med den moder­ne tidens vaner, noe som man­ge gle­der seg over. I til­legg kom­mer at videns­ka­pen skal også pro­fit­te­re: det blir let­te­re nå målein­stru­men­ter som står et eller annet sted i ter­ren­get kan sen­de data via mobil­net­tet enn å måt­te dra dit regel­mes­sig for å hen­te dem inn.

Som sagt, for­blir wifi/WLAN og blue­tooth for­budt.

Med pep­per­spray mot isbjørn?

Det hand­ler om en sak som kan red­de eller kos­te liv av både men­nes­ker og isbjørn. Der­for er det fle­re ting som bør være kla­re ute­nom enhver tvil: pep­per­spray (eller bjør­nespray) er så langt i sam­men­h­eng med isbjørn­sik­ker­het ikke anbe­falt av nor­ske myn­di­ghe­ter og det ikke lov å ha det i Nor­ge hel­ler.

Og det er ikke snakk om even­tuelt å byt­te egnet våpen mot pep­per­spray for å fors­va­re men­nes­kel­ig liv mot en aggres­siv isbjørn. Å prø­ve det ville vært livs­far­lig.

Når det er sagt: det fin­nes en pågåen­de debatt om even­tu­ell bruk av pep­per­spray til fors­var mot isbjørn på Sval­bard. Så langt er det bare en dis­kus­jon og det ser ikke ut som om nor­ske myn­di­ghe­ter står med stor begeist­ring bak saken. Men hen­del­ser som isbjør­nen som ble skutt i august mens han prøv­de å bry­te inn i en hyt­te i Kross­fjor­den bidrar til inter­es­sen i dis­kus­jo­nen. Bjør­nen ble da skutt av folk som var inne i hyt­ta.

isbjørn, hytte

«Hei, noen hjem­me?» Pep­per­spray kan red­de et isbjørn­liv i slike situas­jo­nen. Den­ne gan­gen gikk det hel­dig­vis bra.

Det drei­er seg ute­luk­ken­de om situas­jo­ner hvor folk kan hand­le ut fra en rela­tiv sik­ker posis­jon, for det mes­te i en hyt­te, kan­skje inne i et far­tøy.

Sa hva er saken nå? Fred Skan­cke Han­sen har vært HMS-ans­var­lig og der­med job­bet med feltsik­ker­het hos UNIS i man­ge år. Som han sa til Sval­bard­pos­ten er han åpen til debat­ten om bjør­nespray og i utgangs­punk­tet posi­tiv til tan­ken om å ha et nytt verktøy i til­legg til døde­li­ge sky­te­vå­pen i verktøy­kas­sen. Noe som kan bru­kes i spe­si­el­le situas­jo­ner hvor man er nær ved bjør­nen men i en rela­tiv sik­ker posis­jon slik at man fort­satt har anled­ning til å bru­ke pep­per­spray uten å set­te seg selv i fare. Også Han­sen set­ter pris på at det ikke hand­ler om å byt­te rif­le mot bjør­nespray.

Poen­get met spray­en er at den kan red­de isbjør­nen fra å bli skutt, og enda mer: bjør­nen vil samt­idig lære at det er best å hol­de seg unna hyt­ter og men­nes­ker.

Det fin­nes en publi­kas­jon som kom ut i desem­ber 2022 i Wild­life Socie­ty Bul­le­tin med data fra Nord­ame­ri­ka som bekref­ter at pep­per­spray plei­er å vir­ke bra mot bjørn.

Sys­sel­mes­te­ren viser til at even­tuelt bruk av slik spray på Sval­bard vil for­ut­set­te en lovend­ring.

Polar­natt på Sval­bard

Polar­nat­tens magi i Nor­ge nær­mest nord­po­len: Sval­bard. En dag i Advent­da­len, ikke langt fra Lon­gye­ar­by­en. En «dag» på 78 gra­der nord i mid­ten av novem­ber, fra det sis­te man får av dags­lys midt på dagen til mør­ket som kom­mer snart på etter­mid­da­gen.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Fra Sørk­jo­sen til Ham­nes og Trom­sø

De sis­te to dage­ne. En mor­gen i Sørk­jo­sen, seil­a­sen i Rei­safjor­den (vel­dig vak­kert, men ingen hva­ler der den­ne dagen – vel, vi had­de jo sett mas­se aller­e­de før) og Ham­nes på Uløya. Et vel­dig vak­kert sted. Der fikk vi nyte noen fine turer i knall­vær, noen få minus­gra­der og sol­skinn, så mye som man bare får her i nord nå i novem­ber.

Så fulg­te den sis­te etap­pen til­ba­ke til Trom­sø. Og der­med avs­lut­tet vi den­ne vak­re rei­sen og samt­idig var det slut­ten av min sesong under seil i nor­den for i år. Anti­gua og Mean­der, vi seest nes­te år på Sval­bard! Jeg ser frem til dere!

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kvæn­an­gen: fra Spil­dra til Sørk­jo­sen

Som sagt had­de vi spart spekkhog­ge­re opp til i dag 🙂 selv­føl­ge­lig er det umu­lig å planl­eg­ge sånt, men av og til er rea­li­te­ten jo enda bed­re enn de man had­de drømt om.

Være var jo gans­ke even­tyr­lig. Snø og hagl, dra­ma­tisk lys, gans­ke kraft­ig vind. Og vi i mid­ten av det hele, med dus­in­vis av spekkhog­ge­re over­alt rundt omkring oss. Utro­lig.

Det var bra sene­re med en liten spa­ser­tur i Sørk­jo­sen.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kvæn­an­gen-Spil­dra

Sola smil­te i dag – i hvert fall i 5 timer. Dage­ne hol­der jo på med å bli kort­e­re og kort­e­re her i nord nå. Snart blir det polar­natt. Men lys­et kan jo være så utro­lig vak­kert her nå.

Så bega vi oss på leting etter hval i dag også, og det ikke uten suk­sess. Spekkhog­ge­re får ven­te til i mor­gen, men ellers fikk vi hele pak­ken – knølh­val, finnhval.

Så kom nord­ly­set, og vi run­det dagen av med en tur med lett­bå­ten inn til hav­na og til pub­ben på Spil­dra.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Arnøy­hamn-Kvæn­an­gen

Kvæn­an­gen – det er nå stedet for oss som drøm­mer om hva­ler og nord­lys.

De bes­te dage­ne er jo gjer­ne de som begyn­ner med lave for­vent­nin­ger. Dår­lig vær, lave sky­er, vind og bøl­ger. Da blir det vel ikke mye av wha­le­wat­ching og nord­lys, vil en da kan­skje tro. Men bare se det som vi fikk opple­ve! Bil­de­ne får fortel­le his­to­ri­en 🙂

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Med Anti­gua nord­o­ver fra Trom­sø

Da er jeg plut­se­lig til­ba­ke ombord på gode gam­le SV Anti­gua i Trom­sø. Pla­nen er å sei­le nord­o­ver, med håp om nord­lys og hva­ler.

Den førs­te kvel­den tar vi turen til Finn­kro­ken på Reinøya. Et vel­dig vak­kert sted med mye his­to­rie og vel­dig hyg­ge­li­ge folk som liker å fortel­le om stedet, fra stei­n­ald­e­ren til i dag. Tusen takk, Jo Mar­tin, Elin og Øyvind!

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

For­hol­det til Barents­burg blir van­skel­i­ge­re

For­hol­det mel­lom Russ­land og Nor­ge har blitt gans­ke van­skel­ig, men man sam­ar­bei­der fort­satt her og der. Det gjel­der i hvert fall den norsk-rus­sis­ke fis­ke­ri­kom­mis­jo­nen som ble oppret­tet i 1975. I okto­ber ble man eni­ge om nye fis­ke­rik­vo­ter i Barents­ha­vet og Nor­ske­ha­vet. Det er ikke bare bemer­kel­ses­ver­dig i seg selv at man fort­satt sam­ar­bei­der og opp­når resul­tater, men uto­ver det ser det til og med ut som om man har hørt på det som for­sker­ne sier. Tor­skek­vo­ten ble redu­sert med 20 % for tred­je gang på råd. Kvo­ten for 2024 lig­ger på 453.427 tonn (Norsk andel: 212.124 tonn). Kvei­tek­vo­ten ble også satt ned, mens lod­dek­vo­ten ble økt gans­ke kraft­ig.

Som man nes­ten kun­ne for­ven­te nøl­te Russ­land ikke med en trus­sel om å kan­sel­le­re avta­len og sam­ar­bei­det i til­fel­let Nor­ge tar skritt som Russ­land even­tuelt vur­de­rer som uvenn­lig. Siden den rus­sis­ke full­ska­la invas­jo­nen i Ukrai­na begyn­te i 2022 er det bare tre nor­ske havn som er tilg­jen­ge­li­ge for rus­sis­ke skip (Trom­sø, Båts­fjord, Kir­kenes). Men eks­per­ter tror det er lite sann­syn­lig at Russ­land fak­tisk trek­ker seg fra avta­len. De bes­te fis­ke­om­rå­de­ne lig­ger på den nor­ske siden av den mari­ti­me gren­sen, og rus­sis­ke fis­ke­re tje­ner godt på å leve­re risk til nor­ske bedrift­er.

Russisk fiskeriskip, Bellsund

Rus­sisk fis­ke­riskip i Bell­sund.

Men ellers er det stort sett van­skel­ig. I Barents­burg og Pyra­mi­den har rus­sisk pro­pa­gan­da i aggres­siv og mili­tær stil blitt syn­lig på et nivå ikke kjent fra tid­li­ge­re år, eks­em­pel­vis på sei­ers­da­gen i mai og dagen av flå­ten i juli.

For tiden har Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re og Sys­sel­mes­te­ren å gjø­re med fle­re rus­sis­ke byg­ge­pros­jekter som egent­lig for­ut­set­ter bevil­ling av nor­ske myn­di­ghe­ter. Men det kan se ut som om russ­er­ne har valgt å vise at de ikke bryr seg om nor­ske til­l­atel­ser før de set­ter i gang med byg­ge­ak­ti­vi­tet. Del­vis drei­er det seg til­syn­e­la­ten­de om småt­te­ri som lys­re­kla­me på „russ­kiy dom“, huset som den rus­sis­ke turist­virksom­he­ten bru­ker i Lon­gye­ar­by­en. Men man kan anta at det drei­er seg om å være syn­lig ikke bare som tur­ope­ra­tør.

Et annet til­fel­le er det store rus­sisk-orto­dok­se kor­set som ble satt opp i nær­he­ten av hav­na i Pyra­mi­den. Nor­ske eks­per­ter sier at Russ­land øns­ker å demons­tre­re at Sval­bard har en til­knyt­ning til Russ­land som går langt til­ba­ke i his­to­ri­en, også på kul­tur­elt nivå – en praks­is som kan min­ne om rus­sis­ke for­ber­edel­ser til ann­ek­s­jo­nen av den hal­vøya Krim som egent­lig til­hø­rer Ukrai­na.

Kan­skje mind­re direk­te opp­la­det på poli­tisk og sym­bol­sk nivå men lik­e­vel en sak for Sys­sel­mes­te­ren er en del con­tai­ner­hy­b­ler som ble satt opp i Pyra­mi­den for byg­ge­ar­bei­de­re. Også mid­lert­idi­ge bygg som con­tai­ner­hy­b­ler for­ut­set­ter til­l­atel­se, noe ikke forelå da con­tai­ne­re var et fak­tum i Pyra­mi­den. Norsk lov og suver­eni­tet gjel­der på hele Sval­bard inklu­dert de rus­sis­ke boset­nin­ge­ne. Men i alle til­fel­le­ne her ser det ut som om Russ­er­ne har valgt å gå frem uten å søke om nød­ven­dige til­l­atel­ser på for­hånd, det tror de vel kan ven­te til sene­re. Slik det ser ut vel­ger Sys­sel­mes­te­ren så langt å ta seg av sakene på saks­ni­vå.

Barentsburg

For tiden er det ikke bare polar­nat­ten som leg­ger mør­ke over Barents­burg.

Hel­ler ikke turis­men har tatt opp det tid­li­ge­re gode for­hol­det igjen. Sval­bard Rei­se­livs­råd fort­satt frarå­der sine med­lem­mer fra turer til Barents­burg og Pyra­mi­den. Lik­e­vel er det opp til den enkel­te bedrif­ten å vel­ge selv om de vil til­by turer dit. Rei­se­livs­rådssjef Ron­ny Brun­voll har også bete­g­net det som „umu­si­kalsk“ å dra til Barents­burg og Pyra­mi­den pri­vat. Han sier at det er fare for data­ty­veri hvis man bru­ker rus­sisk mobil­nett eller wifi. I til­legg må man reg­ne med å bli foto­graf­ert og at bil­de­ne kan duk­ke opp i pro­pa­gan­da­sam­men­h­eng.

Tilbake

Nyhetene er i fra 13.06.2024 klokken 06:47:17 (GMT+1)
css.php