spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → For­hol­det til Barents­burg blir van­skel­i­ge­re

For­hol­det til Barents­burg blir van­skel­i­ge­re

For­hol­det mel­lom Russ­land og Nor­ge har blitt gans­ke van­skel­ig, men man sam­ar­bei­der fort­satt her og der. Det gjel­der i hvert fall den norsk-rus­sis­ke fis­ke­ri­kom­mis­jo­nen som ble oppret­tet i 1975. I okto­ber ble man eni­ge om nye fis­ke­rik­vo­ter i Barents­ha­vet og Nor­ske­ha­vet. Det er ikke bare bemer­kel­ses­ver­dig i seg selv at man fort­satt sam­ar­bei­der og opp­når resul­tater, men uto­ver det ser det til og med ut som om man har hørt på det som for­sker­ne sier. Tor­skek­vo­ten ble redu­sert med 20 % for tred­je gang på råd. Kvo­ten for 2024 lig­ger på 453.427 tonn (Norsk andel: 212.124 tonn). Kvei­tek­vo­ten ble også satt ned, mens lod­dek­vo­ten ble økt gans­ke kraft­ig.

Som man nes­ten kun­ne for­ven­te nøl­te Russ­land ikke med en trus­sel om å kan­sel­le­re avta­len og sam­ar­bei­det i til­fel­let Nor­ge tar skritt som Russ­land even­tuelt vur­de­rer som uvenn­lig. Siden den rus­sis­ke full­ska­la invas­jo­nen i Ukrai­na begyn­te i 2022 er det bare tre nor­ske havn som er tilg­jen­ge­li­ge for rus­sis­ke skip (Trom­sø, Båts­fjord, Kir­kenes). Men eks­per­ter tror det er lite sann­syn­lig at Russ­land fak­tisk trek­ker seg fra avta­len. De bes­te fis­ke­om­rå­de­ne lig­ger på den nor­ske siden av den mari­ti­me gren­sen, og rus­sis­ke fis­ke­re tje­ner godt på å leve­re risk til nor­ske bedrift­er.

Russisk fiskeriskip, Bellsund

Rus­sisk fis­ke­riskip i Bell­sund.

Men ellers er det stort sett van­skel­ig. I Barents­burg og Pyra­mi­den har rus­sisk pro­pa­gan­da i aggres­siv og mili­tær stil blitt syn­lig på et nivå ikke kjent fra tid­li­ge­re år, eks­em­pel­vis på sei­ers­da­gen i mai og dagen av flå­ten i juli.

For tiden har Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re og Sys­sel­mes­te­ren å gjø­re med fle­re rus­sis­ke byg­ge­pros­jekter som egent­lig for­ut­set­ter bevil­ling av nor­ske myn­di­ghe­ter. Men det kan se ut som om russ­er­ne har valgt å vise at de ikke bryr seg om nor­ske til­l­atel­ser før de set­ter i gang med byg­ge­ak­ti­vi­tet. Del­vis drei­er det seg til­syn­e­la­ten­de om småt­te­ri som lys­re­kla­me på „russ­kiy dom“, huset som den rus­sis­ke turist­virksom­he­ten bru­ker i Lon­gye­ar­by­en. Men man kan anta at det drei­er seg om å være syn­lig ikke bare som tur­ope­ra­tør.

Et annet til­fel­le er det store rus­sisk-orto­dok­se kor­set som ble satt opp i nær­he­ten av hav­na i Pyra­mi­den. Nor­ske eks­per­ter sier at Russ­land øns­ker å demons­tre­re at Sval­bard har en til­knyt­ning til Russ­land som går langt til­ba­ke i his­to­ri­en, også på kul­tur­elt nivå – en praks­is som kan min­ne om rus­sis­ke for­ber­edel­ser til ann­ek­s­jo­nen av den hal­vøya Krim som egent­lig til­hø­rer Ukrai­na.

Kan­skje mind­re direk­te opp­la­det på poli­tisk og sym­bol­sk nivå men lik­e­vel en sak for Sys­sel­mes­te­ren er en del con­tai­ner­hy­b­ler som ble satt opp i Pyra­mi­den for byg­ge­ar­bei­de­re. Også mid­lert­idi­ge bygg som con­tai­ner­hy­b­ler for­ut­set­ter til­l­atel­se, noe ikke forelå da con­tai­ne­re var et fak­tum i Pyra­mi­den. Norsk lov og suver­eni­tet gjel­der på hele Sval­bard inklu­dert de rus­sis­ke boset­nin­ge­ne. Men i alle til­fel­le­ne her ser det ut som om Russ­er­ne har valgt å gå frem uten å søke om nød­ven­dige til­l­atel­ser på for­hånd, det tror de vel kan ven­te til sene­re. Slik det ser ut vel­ger Sys­sel­mes­te­ren så langt å ta seg av sakene på saks­ni­vå.

Barentsburg

For tiden er det ikke bare polar­nat­ten som leg­ger mør­ke over Barents­burg.

Hel­ler ikke turis­men har tatt opp det tid­li­ge­re gode for­hol­det igjen. Sval­bard Rei­se­livs­råd fort­satt frarå­der sine med­lem­mer fra turer til Barents­burg og Pyra­mi­den. Lik­e­vel er det opp til den enkel­te bedrif­ten å vel­ge selv om de vil til­by turer dit. Rei­se­livs­rådssjef Ron­ny Brun­voll har også bete­g­net det som „umu­si­kalsk“ å dra til Barents­burg og Pyra­mi­den pri­vat. Han sier at det er fare for data­ty­veri hvis man bru­ker rus­sisk mobil­nett eller wifi. I til­legg må man reg­ne med å bli foto­graf­ert og at bil­de­ne kan duk­ke opp i pro­pa­gan­da­sam­men­h­eng.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 06.11.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php