spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 11. oktober 2023 − Nyheter og Reiseblogg


Nytt Lokals­ty­re valgt

Resul­ta­tet av man­dags lokals­ty­r­e­valg er nå offi­sielt kunngjort på Lokals­ty­rets sider. Lokals­ty­ret ble eta­blert i 2002 og har 15 med­lem­mer. Venst­re får 7 repre­sen­tan­ter og er der­med det størs­te par­tiet i det nye Lokals­ty­ret.

Longyearbyen Lokalstyre, elections 2023

Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re ble valgt på man­dag
– for førs­te gang var uten­lands­ke vel­ge­re utes­tengt.

Det er den førs­te gan­gen at lokals­ty­re­de­ren ikke er med­lem av Arbei­der­par­tiet. Det er mest sann­syn­lig at Venst­re-poli­tik­ke­ren Ter­je Aune­vik vil bli den nes­te lokals­ty­re­le­de­ren. Arbei­der­par­tiet vil ha 3 repre­sen­tan­ter, Sosia­lis­tisk Venst­re­par­ti vil også ha 3 og Høy­re 2.

Det var 1420 valg­ber­et­ti­ge­de og av dis­se gjor­de 808 bruk av stem­me­ret­ten, noe som tils­va­rer en valg­del­ta­kel­se på 56,9 %. Under det sis­te val­get var det så man­ge som 1823 valg­ber­et­ti­ge­de, men fle­re hundre fast­bo­en­de mis­tet stem­me­ret­ten på grunn av den nye for­skrif­ten for­di de ikke har norsk pass og ikke har bodd i en fast­lands­kom­mu­ne minst 3 år før de flyt­tet til Lon­gye­ar­by­en (noen som fak­tisk bod­de på fast­lan­det i mer enn 3 år mis­tet stem­me­ret­ten lik­e­vel for­di de bod­de i utlan­det eller Ny-Åle­sund (!) mel­lom fast­lands­pe­ri­oden og Lon­gye­ar­by­en). Det var en gru­pe nor­ske vel­ge­re som vars­let å ikke vel­ge eller å leve­re ugyl­di­ge stem­mer i pro­test mot den nye ord­nin­gen. Det var 54 ugyl­di­ge stem­mer.

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.07.2024 klokken 17:39:32 (GMT+1)
css.php