spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Langeøya pfeil
Marker
Home → august, 2023

Måneds-Arkiv: august 2023 − Nyheter og Reiseblogg


Fra Kapp Rubin til Ekstrem­fjor­den

Hele nat­ten steam­te vi mot nor­døst. Det er man­ge sjø­mil som skal til­ba­ke­leg­ges. Tusen takk til alle som har bidratt til å hol­de båten på kurs gjen­nom nat­ten!

Dagen begyn­te litt sene­re enn van­lig med en ilands­tig­ning på Kapp Rubin, et kar­rig og stei­ne­te for­land på nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det. På leting etter spor etter en tra­gisk over­vint­ring i 1908-09. Vi fant en grav og litt småt­te­ri mel­lom stei­ne­ne, men sel­ve hyt­ta er som kjent bor­te for godt. Det sam­me gjel­der even­tu­el­le res­ter etter Theo­dor Ler­ner, som var ute på leteek­spe­dis­jon etter Schrö­der-Stranz i 1913 og måt­te til­brin­ge en stund her etter ski­pet had­de gått tapt i isen.

Sene­re ble det en tur i Ekstrem­fjor­den. Rart navn, men såvidt som kjent fin­nes det ingen erkla­ring for det. Men på noen måter er nav­net jo pas­sen­de. Eks­em­pel­vis med tan­ke på de ekstre­me meng­d­er plast­søp­pel som lig­ger her. Det var en del mind­re da vi sene­re dro fra stedet, men fort­satt mer enn nok. Uto­ver det­te er lands­ka­pet ekstremt kar­rig og det er ekstremt med stein her. Men utsik­te­ne er ekstremt vak­ker.

Bil­de­gal­le­ri – Nor­dens­ki­öld­buk­ta: Fra Kapp Rubin til Ekstrem­fjord

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Fra Ny-Åle­sund til Vir­go­ham­na

For et døgn! Vi bruk­te dagen vel­dig effek­tivt, med tre turer i land og man­ge sjø­mil til havs. Etter en natt og en liten men nyde­lig tur i Ny-Åle­sund sat­te vi kurs nord­o­ver. Vær- og sjø­for­hol­de­ne var glim­ren­de og der­med var det bare å bru­ke muli­ghe­ten til en ilands­tig­ning på Die­sets­let­ta på ves­t­kys­ten, noe man får jo ikke så ofte anled­ning til 🙂 sene­re ble det en tur i Vir­go­ham­na, hvor både Andrée og Well­man had­de begynt sine ver­dens­berøm­te nord­pol­rei­ser.

Pho­to gal­lery – Ny-Åle­sund – Die­sets­let­ta – Vir­go­ham­na

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

I For­lands­un­det

Det er dei­lig å våk­ne på en seil­båt som lig­ger for anker i en stil­le bukt, med vak­kert lands­kap og sol­skinn på alle kan­ter. Selv­føl­ge­lig er det jo lik­som en oppford­ring til å dra på tur, og det var net­to­pp det vi gjor­de. Det ble en gans­ke lang tur med vak­re utsik­ter over sen­tra­le deler av Prins Karls For­lan­det, til ves­t­kys­ten og øst­kys­ten samt­idig.

Etter at det førs­te for­søket i går å se hval­ros­ser på Poo­le­pyn­ten gikk ikke helt som plan­lagt 😉 gjor­de vi et nytt for­søk i dag på Sar­stan­gen. Den­ne gan­gen gikk alt etter plan.

Bil­de­gal­le­ri – Prins Karls For­land & Sar­stan­gen

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

I Trygg­ham­na og til Prins Karls For­lan­det

Det var bra å se sola igjen da vi begyn­te dagen i mor­ges i Trygg­ham­na.

Tun­draen rundt Alk­hor­net er en ark­tisk natur­per­le. Man­ge reins­dyr, fjell­rev og mek­ti­ve iskil­po­ly­go­ner. Og et fuglef­jell som supp­le­rer lyd­ku­lis­sen.

Bil­de­gal­le­ri – Trygg­ham­na & Alk­hor­net

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re fort­sat­te vi nord­o­ver i For­lands­un­det. Mye sol og litt vind. Egent­lig had­de vi tenkt oss å besøke noen hval­ros­ser der et eller annet sted, men det lot seg ikke gjø­re. Stedet var aller­e­de opptatt …

Bil­de­ga­le­ri – For­lands­un­det

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Med SY Arc­ti­ca II i Bil­lefjor­den

Vi lå ut på tur i går i Lon­gye­ar­by­en med seil­bå­ten Arc­ti­ca II. Og så langt har vi ikke vært mye lengre under­veis enn 30 timer, men det føles aller­e­de som om det had­de vært 3 døgn.

Med tan­ke på vær­mel­dinga var mine for­vent­nin­ger til den­ne førs­te dagen fak­tisk litt begren­set, men det gikk jo mye bed­re enn jeg had­de tenkt. Det var vel en god bes­lut­ning å begyn­ne turen i Bil­lefjor­den. Etter en tur inn til Nor­dens­ki­öld­breen – som har truk­ket seg vold­somt til­ba­ke, men det er fort­satt en stor, impon­e­ren­de isb­re – fant vi turens førs­te isbjørn rett etter den førs­te fro­kos­ten. For en fan­tas­tisk opp­le­vel­se! Bjør­nen var full­sten­dig avs­lap­pet og vi kun­ne nyte en helt unik opp­le­vel­se.

For den førs­te turen i land valg­te vi en rute fra Nor­dens­ki­öld­breens more­ne­lands­kap langs en elv med kull­fløtser fra kar­bon­ti­den til den gam­le kull­gru­ve­bo­set­ning Bruce­by­en.

Det tok gans­ke mye tid å sei­le søro­ver i Bil­lefjor­den. Alt­for man­ge hva­ler 🙂

Det ble en ilands­tig­ning til i dag, ved Svenske­hu­set. Et vak­kert sted med mye spen­nen­de og dra­ma­tisk his­to­rie.

Gal­ler – I Bil­lefjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Isbjørn skutt i Kross­fjor­den

En isbjørn ble skutt på fre­d­ag (5.8.) kveld i Kross­fjor­den. Det skal ha skjedd mens isbjør­nen for­søk­te å ta seg inn i en hyt­te hvor det var en grup­pe inne. Grup­pen skal ha prøvd å skrem­me bjør­nen bort uten hell.

Saken blir nå under­søkt av Sys­sel­mes­te­ren. Vide­re detail­jer er så langt ikke offent­lig kjent.

Isbjørn, Krossfjorden

Isbjørn i Kross­fjor­den (sym­bol­bil­de).

Juli­tem­pe­ra­tur på Sval­bard i over­kant av det som bete­g­nes som «ark­tisk»

Det fin­nes for­skjel­li­ge muli­ghe­ter for en defi­nis­jon av ark­tis, avhen­gig av per­spek­tiv og kon­tekst. Men når det er snakk om kli­ma er det van­lig­vis regio­nen hvor den gjen­noms­nitt­li­ge tem­pe­ra­tu­ren i juli lig­ger under 10 varm­egra­der. Det er kan­skje litt teknisk, men den­ne gren­sen er den nord­li­ge gren­sen for områ­der med skogv­ge­tas­jon. Blir det om høy­som­me­ren var­me­re enn 10 gra­der, kan sko­gen vok­se, og da er det ikke len­ger snakk om et ark­tisk kli­ma.

Det fin­nes ingen trær på Sval­bard – man kan jo spøke litt med polar­vier og dver­gbjørk, men her er det ikke snakk om ekte trær. Men for førs­te gang i his­to­ri­en ble det målt tem­pe­ra­tur­er i over­kant av den­ne vik­ti­ge kli­ma­tis­ke gren­sen, 10 varm­egra­der i gjen­noms­nitt i juli. Sval­bard luft­havn mel­dte 10,1 gra­der, og ver­dien fra Pyra­mi­den lig­ger rett på 10 gra­der. Tem­pe­ra­tur­er som man ikke for­ven­ter fra et ark­tisk områ­de. På Sval­bard luft­havn lå tem­pe­ra­tu­ren i juli hele 3,1 gra­der over gjen­noms­nit­tet, iføl­ge Norsk Poalrnisn­ti­tutt gjen­gitt av Barents­ob­ser­ver.

Sol og temperatur, Svalbard

I juli kun­ne turis­ter og fast­bo­en­de på Sval­bard gle­de seg over mye sol og var­me. Men fra et kli­ma­per­spek­tiv er det snakk om en bekym­ringsfull utvi­k­ling: oppv­ar­min­gen skjer sta­dig ras­ke­re, og det kom­mer hyp­pig nye tem­pe­ra­tur­re­kor­der.

Det vil nok ikke skje snart at du kan ta en spa­ser­tur i sko­gen på Sval­bard, men tren­den til oppv­ar­min­gen er klar: i den meteo­ro­lo­gis­ke peri­oden 1991-2020 var den gjen­noms­nitt­li­ge tem­pe­ra­tu­ren i som­mer­må­ne­de­ne juni, juli og august ved Sval­bard luft­havn 5,5°C, men ser man bare på de sis­te ti åre­ne så lig­ger ver­dien aller­e­de på 6,4 gra­der, iføl­ge Norsk Meteo­ro­lo­gisk Insti­tutt. Oppv­ar­min­gen skjer mye ras­ke­re i ark­tis på grunn av regio­na­le effek­ter som tap av havi­sen.

Pro­ses­sen er kom­pl­eks og invol­verer bekym­ringsful­le ring­vir­knin­ger. For­ske­re har opp­daget metan­kil­der i områ­der som tid­li­ge­re var dek­ket av isbre­er. Gjen­nom dis­se kil­de­ne kan nå store deler metan unn­vi­ke i atmos­fæ­ren som tid­li­ge­re var innelåst av brei­sen. Meng­den er antatt å lig­ge i nær­he­ten av 2000 tonn metan, tils­va­ren­de omt­rent 10 % av utslip­pene av den nor­ske olje- og gass­in­dus­trien. Men meng­den kan øke kraft­ig i den nære fremt­iden for­di stør­rel­sen av rele­van­te områ­der øker, mens bree­ne trek­ker seg til­ba­ke. Det­te beret­ter Uni­ver­si­ty of Cam­bridge.

Tilbake

Nyhetene er i fra 23.06.2024 klokken 00:41:50 (GMT+1)
css.php