spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Svart arbeid i Lon­gye­ar­by­en

Svart arbeid i Lon­gye­ar­by­en

I april var ver­neom­bu­det på befa­ring i Lon­gye­ar­by­en og fant fle­re til­fel­ler av svart arbeid og annet i grå­so­nen eller enda ver­re. Det var ren­holds­brans­jen som stod i fokus den­ne gan­gen, og ver­neom­bu­det fikk for­talt en rek­ke his­to­ri­er om lav lønn, svart arbeit, dår­li­ge kon­trakts­for­hold og uak­sep­ta­ble bofor­hold. Iføl­ge Sval­bard­pos­ten er det eks­em­pel­vis snakk om timelønn på 50 kro­ner i mot­set­ning til 205 kro­ner tariflønn. Det drei­er seg hovedsa­ke­lig om uten­lands­ke arbei­dsta­ke­re.

Ver­neom­bu­det kan ikke selv gri­pe inn direk­te, men de kan bidra til en offent­lig dis­kus­jon og de kan mel­de fra til ans­var­li­ge myn­di­ghe­ter som poli­ti og skat­te­kon­to­ret. På grunn av Sval­bard­trak­ta­ten gjel­der ikke alle nor­ske lover direk­te på Sval­bard, og der­for er vik­ti­ge lover som all­menngjøringsloven så langt ikke gyl­di­ge på øygrup­pen.

Det fin­nes selv­sagt bedrift­er som dri­ver etisk og ans­var­lig, og fra dem kom­mer nå kri­tikk mot brans­jens sor­te får og mot reg­je­ri­n­gen som så langt ikke har tatt fatt i saken. Gus­tav Hals­vik, dag­lig leder i ISS, snak­ker til og med om stat­lig rasis­me med tan­ke på at det nep­pe er nor­ske stats­bor­ge­re som blir ram­met av den slags dår­li­ge arbei­ds­for­hold.

Longyearbyen, Spitzbergen: svart arbeid

Det er ingen hem­me­li­ghet at det fin­nes svart arbeid i Lon­gye­ar­by­en ikke bare i ren­holds­brans­jen men også eks­em­pel­vis i gas­tro­no­mien. Kok­ken som vi ser i bil­det fikk nep­pe betalt tarifflønn.

Lignen­de pro­blemer fin­nes også i and­re brans­jer inklu­dert byg­ging, trans­port og gas­tro­no­mi.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 22.05.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php