spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Langeøya pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Lon­gye­ar­by­ens befol­k­ning vok­ser

Lon­gye­ar­by­ens befol­k­ning vok­ser

Nor­ges sta­tis­tisk sen­tral­by­rå SSB har offent­liggjort nye tall om Sval­bards befol­k­ning. Per 1. janu­ar 2023 var det 2897 men­nes­ker som bod­de i Spits­ber­gens boset­nin­ger, inklu­dert den pol­ske forsk­nings­s­tas­jo­nen i Horn­sund hvor 10 per­soner hol­der til.

Men langt de fles­te bor i Lon­gye­ar­by­en og Ny-Åle­sund. Sta­tis­tik­ken skil­ler ikke mel­lom dis­se to stede­ne, men reg­ner befol­knin­gen som én, som ved det sis­te årskif­tet lå på 2530 men­nes­ker. Det­te tal­let had­de økt i det and­re hal­vå­ret i 2022: 234 per­soner flyt­tet bort fra Lon­gye­ar­by­en/­Ny-Åle­sund (i praks­is spil­ler Lon­gye­ar­by­en sik­kert den klart størs­te rol­len) men det­te tal­let ble over­kom­pen­sert av 352 men­nes­ker som flyt­tet inn.

Samt­idig blir det klart fra dis­se tal­le­ne at det fort­satt er høy fluk­tuas­jon, med nes­ten 10 % av popu­las­jo­nen som flyt­ter inn og ut i løpet av bare 6 måne­der. Men det har vært slik i Lon­gye­ar­by­en i alle tider: folk kom­mer på kon­trakt og drar igjen når job­ben er gjort, på et byg­ge­plass eller etter avs­lut­tet sesong.

Longyearbyen, Svalbard: befolkning

Lon­gye­ar­by­ens befol­king 1. janu­ar 2023:
noen dro på slutt, men fle­re flyt­tet inn.

Uto­ver det sier tal­le­ne at antal­let kvin­ner har økt litt til 47,1 %. Samt­idig kom fle­re nor­ske stats­bor­ge­re opp enn flyt­tet ut, men på lang sikt lig­ger andel nord­menn i Lon­gye­ar­by­en/­Ny-Åle­sund sta­bilt på nes­ten 65 %. Blant de ikke-nor­ske stats­bor­ge­re utgjør de med pass fra europei­s­ke land uten­for Nor­den en øken­de andel.

Andel barn og ung­dom gikk litt til­ba­ke. Spe­sielt når man ser på barn i førs­ko­le­ald­e­ren har andelen blitt mind­re til og med i abso­lut­te tall: fra 170 i 2013 til bare 109 i 2023. Alders­grup­pen som opp­lev­de den størs­te veks­ten er den mel­lom 20 og 44 år, som gikk opp fra 49 % til 54 %.

Barents­burg og Pyra­mi­den

De rus­sis­ke boset­nin­ge­ne Barents­burg og Pyra­mi­den er også med i SSB-sta­tis­tik­ken. Også her blir beg­ge to boset­nin­ger sett på som en demo­gra­fisk enhet. Fak­tisk kan man med tan­ke på Pyra­mi­den i dag nep­pe snak­ke om en lokal­be­fol­king, her er det bare en liten grup­pe på plass som hol­der plas­sen gåen­de i kort­e­re peri­o­der.

Sta­tis­tik­ken viser at det er rekord i Barentsburg/Pyramiden – men rekor­den er en nega­tiv en: befol­kin­gen lig­ger på 357 men­nes­ker, og aldri før har det vært så få i sta­tis­tik­ken. Som tid­li­ge­re dag­lig leder i Trust Ark­ti­ku­gols rei­se­liv­sav­de­ling Timo­fey Rogoz­hin for­tal­te til The Barents Obser­ver flyt­tet de fles­te Ukrai­ner­ne bort fra Barents­burg siden Russ­land begyn­te kri­gen i 2022. Tid­li­ge­re had­de det vært et bety­de­lig antall Ukrai­ne­re blant gru­ve­ar­bei­de­re og i and­re stil­lin­ger.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 16.05.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php