spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Års-Arkiv: 2022 − Reiseblogg


St. Jonsfjor­den – Isfjor­den … og sesong­slutt

Det er mye vind dis­se dager, høs­ten har tatt grep. Så bra at vi har vær­mel­din­ger som ikke all­tid er så gode som man skul­le øns­ke men like­vel gir et godt plan­leg­gings­grunn­lag for å unn­gå uhyg­ge­lig trøb­bel. Det ble en mor­gen i St. Jonsfjor­den med grå­vær men like­vel flot­te og spen­nen­de opp­le­vel­ser og så seil­te vi søro­ver i For­landsun­det og inno­ver Isfjor­den. Her var det ikke fritt for holpe­fø­re, men i en grad som man kan (og må) tole­re­re sånn av og til på et seilskip på en ark­ti­sk sei­las.

Så had­de vi en dag til, som vi bruk­te i Bill­efjor­den, helt innerst i Isfjor­den. Også den­ne dagen var litt for­blåst, men ingen­ting som lå hin­drin­ger i vei­en med å nyte dagen fullt ut.

Og så var det tid å set­te kurs for Lon­gye­ar­by­en, hvor vi avs­lut­tet den­ne turen, som var en fan­tas­ti­sk en. Full av gode og spen­nen­de opp­le­vel­ser i den­ne kor­te, inten­se over­gangs­t­iden fra som­mer til vin­ter her i nord. Det var so man­ge vak­re opp­le­vel­ser som man nep­pe vil glem­me. Dagen i Lomfjor­den med sol, fot­tur, snø og isbjør­ner, eller ilands­tign­in­gen på Mof­fen med hval­ros­se­ne der, … og mye mer.

En stor takk til alle som har bid­ratt til vak­re og hyg­ge­li­ge opp­le­vel­ser på den­ne turen! Alle som var med, mine gode kol­le­ga­er Dani­el, Ire­ne og Mar­ty­na og selvføl­ge­lig først og fremst kap­tain Jona­than og beset­nin­gen på SV Anti­gua! Bra job­ba, alle sam­men, og jeg ser frem til fle­re turer sam­men med dere!

Det var nå seson­gens sis­te båt­tur på Sval­bard for meg i år. En lang, opp­le­vel­ses­rik, intens og vel­dig, vel­dig god serie av fan­tas­ti­s­ke turer på Anti­gua, Mean­der og Arc­ti­ca II er over for den­ne gan­gen. Jeg er tak­knem­lig for enhver dag av den­ne seson­gen!

Gal­le­ry – St. Jonsfjor­den til Isfjor­den – 19t. – 22. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

For­landsun­det – St. Jonsfjor­den – 19. sep­tem­ber 2022

Vi kom ned i For­landsun­det rett i tide før det ble uhyg­ge­lig på havet. I For­landsun­det fikk vi se kvit­nos og den store Dah­l­breen.
 
Det begy­n­te å blå­se også i St. Jonsfjor­den, men like­vel ble det en vak­ker liten fjell­tur med fan­tas­ti­sk uts­ikt over bree­ne.
 

Gal­le­ry – For­landsun­det – St. Jonsfjor­den – 19. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Lief­defjor­den – 18. sep­tem­ber 2022

Horn­bæk­pol­len er blant Spits­ber­gens vak­res­te ankrings­p­las­ser, spe­sielt når man våk­ner til sol på fjel­le­ne rundt omk­ring.

Den store Mona­co­breen vis­te seg fra sin bes­te side, med fan­tas­ti­sk lys og utro­lig mye breis i fjor­den. Det var noen abso­lutt ufor­glem­me­li­ge timer som vi had­de der.

Så ble det tid å kom­me seg søro­ver. Den nes­te høst­stor­men sto alle­re­de i kø.

Gal­le­ri – Lief­defjor­den – 18. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Mof­fen – Gråhu­ken – 17. sep­tem­ber 2022

Iføl­ge vær­mel­din­ga kun­ne vi satse på gode vær- og sjø­for­hold og så had­de vi satt kur­sen for Mof­fen, og vi kun­ne fak­ti­sk gå i land uten van­ske­li­ghe­ter. Hval­ros­se­ne der var helt klart ikke vant til den­ne typen besøk og øns­ket oss vel­kom­men med syn­lig begeist­ring.

De gode vær­for­hol­de­ne holdt uto­ver etter­mid­da­gen og der­med var også besø­ket til Rit­terhyt­ta på Gråhu­ken ikke noe pro­blem.

Gal­le­ri – Mof­fen – Gråhu­ken – 17. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Lomfjor­den – 16. sep­tem­ber 2022

Og en dag til i Hin­lo­pen, i dag i Lomfjor­den som vis­te seg i vin­ter­klær. Vi gjor­de en utro­lig vak­ker fjell­tur i Faks­e­vå­gen, med vel­dig flot­te uts­ik­ter over fjell og fjord rundt omk­ring oss. Mas­se­vis av både reins­dyr og rype.

Og sene­re så vi en hel bam­s­e­fa­mi­lie, en bin­ne med to årsun­ger. En vel­dig vak­ker opp­le­vel­se.

Gal­le­ri – Lomfjor­den – 16. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Murchi­son­fjor­den – 15. sep­tem­ber 2022

Været var fort­satt godt slik at vi kun­ne fort­set­te et godt stykke østo­ver og inn i Hin­lo­penstre­tet, hvor vi bruk­te dagen i Murchi­son­fjor­den. Med noen gode fot­tu­rer i Kinn­vi­ka og et besøk på Kros­søya, hvor et av bare to orto­dok­se kors står som Pomo­re­ne sat­te opp i sin tid.
 
 

Gal­le­ri – Murchi­son­fjor­den – 15. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Nord­vest Spits­ber­gen – 14. sep­tem­ber 2022

Vin­den had­de tatt av slik at vi kun­ne set­te kur­sen nordover til nord­vesth­jør­net av Spits­ber­gen, hvor været vis­te seg fra en venn­lig side. Mye nord­pol­his­to­rie i Virgo­ham­na. Hval­ros­ser, hvan­fangst­his­to­rie og en vak­ker tur på Ams­ter­damøya. Og mye snø.

Den stors­låt­te Fuglefjor­den run­det dagen av for oss.

Gal­le­ri – Nord­vest Spits­ber­gen – 14. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Kongsfjor­den & Krossfjor­den – 13. sep­tem­ber 2022

Vi var jo litt nysgjer­ri­ge hva dagen vil­le brin­ge – en kraf­tig høst­storm som vi vil­le måt­te sit­te ut ombord, ankret et sted i ly og le? Men nei, det ble fak­ti­sk vel­dig vak­kert, med en fin tur på Blom­strand­hal­vøya, til den gam­le mar­mor­gru­ven Ny London/Marble Island.

Det blås­te fak­ti­sk fort­satt ganske kraf­tig i Krossfjor­den, men det var rolig og stil­le i Tinay­re­buk­ta, med utro­lig vak­kert lands­kap og kvelds­lys.

Gal­le­ri – Kongsfjor­den & Krossfjor­den – 13. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Kongsfjor­den – 12. sep­tem­ber 2022

Med en liten høst­storm rett rundt hjør­net var det godt å kom­me seg inn i Kongsfjor­den og besø­ke den store byen der, Ny-Åle­sund. Sene­re gikk vi i land på Ger­døya, en av Lové­nøya­ne som er vak­re natur­per­ler, alle sam­men og hver for seg (se Jutt­ahol­men, Sig­rid­hol­men og Obser­vasjons­hol­men). Det så ut som om ver­den rundt oss snart skul­le fors­vin­ne bak snø og lave sky­er, men sola kom ut og det ble fak­ti­sk vel­dig vak­kert.

Gal­le­ri – Kongsfjor­den – 12. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

For­landsun­det – 11. sep­tem­ber 2022

Etter et kvelds­be­søk til Borebuk­ta sa vi far­vel og på gjen­syn til Isfjor­den for den­ne gan­gen. I dag rakk vi frem til Prins Karls For­lan­det rett i tide for noen vak­re tider der bor­te. Sene­re gikk vi i land i Engelskbuk­ta for å se på noen kul­tur­min­ner fra hval­fangst­tiden.

Været er gått over til høst­mo­dus nå. Det blir nok en del vind uto­ver de nes­te dage­ne.

Gal­le­ri – For­landsun­det – 11. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Isfjor­den – 10. sep­tem­ber 2022

Da er vi på vei ut igjen, et Sval­bard-even­tyr til som ven­ter på oss! Den­ne gan­gen er vi på tur igjen med gode, gam­le, vak­re Anti­gua. Det blir seson­gens sis­te tur for meg. 13 dager av ark­ti­sk høst, med solo­pp­gan­ger og -ned­gan­ger, som kan brin­ge utro­lig vak­re far­ger.

Men far­gen som vi fikk den førs­te kvel­den var et mørkt grå. Som ble blåst bort av en frisk bris den nes­te dagen i Ekmanfjor­den. Helt per­fekt for å set­te noen seil og dra rund om Dick­son Lan­det, hvor vi fant le og ly på sør­si­den. Gode for­hold for å besø­ke Svens­ke­hu­set, noe som skjer for­holds­vis sjel­dent for­di egent­lig lig­ger stedet jo ganske eks­po­nert i mid­ten av Isfjor­den. Vak­kert lands­kap, grønn tun­dra, man­ge reins­dyr og dra­ma­ti­s­ke his­to­ri­er. Det fin­nes en hel side innen­for den­ne hjem­mesi­den om Svens­ke­hu­set (trykk her).

Gal­le­ri – Isfjor­den – 10. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Kongsfjor­den – Isfjor­den – 06.-07. sep­tem­ber 2022

Til­ba­ke til sivi­li­sas­jo­nen – Ny-Åle­sund, i alle fall. Fulgt av vak­re, lan­ge fot­tu­rer på Blom­strand­hal­vøya, med huler, uts­iker og Ny London/Marble Island.

Og så til­ba­ke til Isfjor­den. Og tåka. Man kun­ne nes­ten ha glemt at været kan også være dår­lig her oppe. Da var det bare å avrun­de turen i den store byen i Advent­fjor­den. Og bra var det. Det var for­res­ten den førs­te turen rundt hele Spits­ber­gen som SV Mean­der har lagt bak seg nå. Sik­kert ikke den sis­te turen av den­ne sor­ten!

Og turen var vel­dig, vel­dig bra! Tusen takk til alle som har bid­ratt til det, først og fremst til kap­tein Mario og beset­nin­gen og ski­pet hans, SV Mean­der!

Gal­le­ri – Kongsfjor­den – Isfjor­den – 06.-07. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Nord­vest Spits­ber­gen – 05. sep­tem­ber 2022

I Raudfjor­den kun­ne vi nyte en vak­ker fjell­tur med flot­te uts­ik­ter over fjell og fjord.

Sene­re i Fuglefjor­den fant vi lands­ka­pet som gav Spits­ber­gen nav­net.
 
 

Gal­le­ri – Nord­vest Spits­ber­gen – 05. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Stor­stein­hal­vøya – 04. sep­tem­ber 2022

Vi kun­ne bru­ke en halv dag til på Nord­aus­t­lan­det før det ble tid til å si takk for den­ne gan­gen og på gjen­syn til den­ne spen­nen­de øya. Det ble en lang og vel­dig vak­ker tur på Stor­stein­hal­vøya og deret­ter ble det tid å set­te kurs mot vest.

Gal­le­ri – Stor­stein­hal­vøya – 04. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Nord­aus­t­lan­det – 03. sep­tem­ber 2022

Nord­aus­t­lan­det er en utro­lig fasi­ne­ren­de øy og det er all­tid vel­dig spen­nen­de å fer­des her. Vi dro på tur på Bra­ge­ne­set, som nå er en liten øy og i store deler bes­tår av et stort moren­e­lands­kap med fan­tas­ti­sk uts­ikt på Ves­t­fon­na.

Sene­re så vi ei isbjørn­bin­ne med en før­steår­sun­ge. En vel­dig vak­ker opp­le­vel­se.

Nord­re Rus­seøya i Murchi­son­fjor­den fin­nes et av bare to Rus­se­kors som fort­satt står dagen i dag.

Gal­le­ri – Nord­aus­t­lan­det – 03. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 05.12.2022 klokken 01:36:57 (GMT+1)
css.php