spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 3. desember 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Pels­skif­te hos fjell­re­ven er kon­trol­lert av tem­pe­ra­tur og snø­dek­ke

Fjell­re­ven skif­ter pel­sen to gan­ger i året, om våren og om høs­ten. Beg­ge vari­an­ter gjør det, både hvit­re­ven hvor pels­skif­tet invol­verer en mar­kant vek­sel fra hvit vin­ter­pels til brun som­mer­pels og blå­re­ven som er brun året rundt.

Ved siden av iso­le­ring er kam­uf­las­je en vik­tig fak­tor for pels­skif­te etter års­ti­de­ne, i hvert fall for vis­se arter og popu­las­jo­ner. Men det for­ut­set­ter at pels­skif­te og snø­dek­ke går syn­kron.

fjellrev: blårev

Fjell­rev, vers­jon 1: blå­rev.

Så langt har for­ske­re antatt at pels­skif­tet er kon­trol­lert av dags­ly­sets leng­de. Men det kan være pro­ble­ma­tisk om den tra­dis­jo­nel­le kob­lin­gen mel­lom dags­lys og snø­dek­ke forand­rer seg som føl­ge av klima­en­drin­ger. Det­te kun­ne eks­em­pel­vis resul­te­re i at fjell­re­ven løper rundt på grønn­brun tun­dra i hvit vin­terdrakt, noe som kan inne­bæ­re et stør­re risi­ko å bli offer for pre­das­jon, eller kan­skje redu­sert suk­sess når reven selv går på jakt.

Fjellrev: hvitrev i sommerpels

Fjell­rev, vers­jon 2: hvit­rev i som­mer­pels.

Men nå har for­ske­re sam­let data som tyder på at vær­for­lø­pet, spe­sielt tem­pe­ra­tur og snø­dek­ke, er vik­ti­ge­re for pels­skif­tet enn dags­leng­de, som bio­log Lucie Lapor­te-Devyl­der og and­re auto­rer fra NINA skri­ver i en fag­pu­bli­kas­jon Lapor­te-Devyl­der har sett på bild­e­se­ri­er fra vilt­ka­me­ra­er tatt over fle­re år i for­bin­del­se med meteo­ro­lo­gis­ke data. Resul­ta­tet tyder på at både tem­pe­ra­tu­ren og snø­dek­ken er vik­ti­ge fak­to­rer som avgjør når fjell­re­ven skif­ter pels. Det kan bety at fjell­re­ven er bed­re i stand å til­pas­se seg klima­en­drin­ger enn tid­li­ge­re antatt.

Fjellrev: hvitrev i vinterpels

Fjell­rev, vers­jon 3: hvit­rev i vin­ter­pels.

Datae­ne kom­mer fra Snøhet­ta-områ­det på fast­lan­det. Det er ikke nød­ven­dig­vis sånt at kon­klus­jo­nene gjel­der like godt på Sval­bard. Der fin­nes det ingen havørn og der­med ingen risi­ko for pre­das­jon for voks­ne fjell­rev, i mot­set­ning til fast­lan­det.

Men på Sval­bard sli­ter fjell­re­ven for tiden med helt and­re pro­blemer med pel­sen: lus blir mer og mer utbredt på Sval­bard. Så langt er det ingen som kan med sik­ker­het si hvor lusen kom­mer fra eller hvil­ken kon­sek­ven­ser dens utbr­e­del­se kan få for reve­be­stan­den på Sval­bard.

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.07.2024 klokken 07:39:17 (GMT+1)
css.php