spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Dal­nie Zel­ent­sy: forsking eller spio­ne­ring?

Dal­nie Zel­ent­sy: forsking eller spio­ne­ring?

Internas­jo­nal Sval­bard­po­li­tikk i dis­se tider er pre­get av spen­nin­ger med Russ­land. For tiden er det blant annet en rus­sisk søk­nad om til­l­atel­se for en «forsk­ningst­okt» i Sval­bards far­vann som tiltrek­ker opp­merksom­het i nor­ske sik­ker­he­ts­po­li­tis­ke kretser. Søk­na­den ble sendt inn til Uten­riks­de­par­te­mentet i okto­ber av den rus­sis­ke ambassa­den på vegne av Mur­mansk marin­bio­lo­gis­ke insti­tutt, som øns­ker å dra på tokt fra 15. desem­ber 2022 til 10. janu­ar 2023. Insti­tuttet øns­ker å bru­ke sitt eget skip Dal­nie Zel­ent­sy som skal opp­hol­de seg i far­van­net rundt Sval­bard under store deler av peri­oden.

Professor Molchanov, Longyearbyen

Rus­sis­ke far­tøy ble ofte brukt av ves­t­li­ge sels­kap og forsking­s­in­ti­tus­jo­ner i bed­re tider som nå lig­ger fle­re år til­ba­ke. Her ser vi MV Pro­fes­sor Molch­a­nov i Advent­fjor­den – 2013, fle­re år etter sjar­ter­kon­trak­ten med ves­t­li­ge sels­ka­per innen crui­se­tu­ris­me gikk ut
(arkiv­bil­de, bare illus­tras­jon).

Sik­ker­he­tseks­per­ter sa til NRK at det ville vært naivt å at tok­tet er bare ment å dri­ve uskyl­dig forsking. Iføl­ge søk­na­den skal det sam­les bunn- og vann­prø­ver, men eks­per­te­ne peker ut at det er nep­pe bare det som vil skje under turen. De sier at insti­tuttet i Mur­mansk har ster­ke for­bin­del­ser til det rus­sis­ke mili­tæ­ret, blant annet gjen­nom en pro­gramm hvor man tre­ner hva­ler og seler til mili­tæ­re for­mal. Der­med må insti­tuttet ikke opp­f­at­tes som en uskyl­dig forsking­s­in­sti­tus­jon, men som et sivilt insti­tutt med et tyde­lig mili­tært aspekt, og det heter at den plan­lag­te tok­ten må for­ven­tes til å inklu­de­re mer enn bare ren viten­ska­pe­lig forsking. Det kan være alt fra sabo­ta­ge og spio­ne­ring til trans­port av mili­tært uts­tyr og per­so­nell, eks­em­pel­vis til Barents­burg, som Dal­nie Zel­ent­sy skal besøke under turen. Det ute­lykker ikke at et viten­ska­pe­lig pro­gramm fak­tisk fin­ner sted i til­legg. I tid­li­ge­re år ble ski­pet også brukt under ves­t­li­ge forsking­s­pros­jekter på Sval­bard, eks­em­pel­vis i 2019 av UNIS.

I det sis­te ble rus­sis­ke «forsking­s­skip» ved fle­re anled­nin­ger sett i nær­he­ten av vik­tig norsk infra­struk­tur, eks­em­pel­vis olje- og gas­s­in­stal­las­jo­ner, og eks­per­te­ne tror at det er nep­pe bare ren viten­ska­pe­lig informas­jon som blir hen­tet inn under slike anled­nin­ger. I til­legg kan det være et for­mål av slike akti­vi­te­ter å bin­de nor­ske kapa­si­te­ter, eks­em­pel­vis kyst­vak­ten og sjø­fors­va­ret.

Eks­per­te­ne kon­klu­de­rer med at nor­ske myn­di­ghe­ter bør avs­lå den rus­sis­ke søk­na­den så langt det lar seg gjø­re, i hvert fall innen­for 12 mil sonen.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 10.11.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php