spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Nor­ge og Russ­land blir eni­ge om fis­kek­vo­ter

Nor­ge og Russ­land blir eni­ge om fis­kek­vo­ter

Kon­tak­te­ne mel­lom Russ­land og de fles­te lan­de­ne i ves­ten er redu­sert til et mini­mum, men det fin­nes fort­satt noen kana­ler som er åpne og det er fort­satt mulig å opp­nå resul­tater som kan over­ras­ke. Nor­ge og Russ­land er blitt eni­ge om fis­ke­rik­vo­ter for Barents­ha­vet og Nor­ske­ha­vet, som Barents­ob­ser­ver skri­ver.

Russisk fiskeriskip, Barentshav

Rus­sisk fis­ke­riskip i Barents­ha­vet.

«Nor­we­gi­an-Rus­si­an Joint Fishery Com­mis­si­on» har vært i bruk siden 1976. Kom­mis­jo­nen bestem­mer om kvo­ter for vik­ti­ge arter som torsk, lod­de, kvei­te og hyse samt kvo­te­nes for­de­ling på de to fis­ke­flå­te­ne, hvor hver flå­te van­lig­vis får noe i nær­he­ten av 50 % av den tota­le kvo­ten.

Kvo­ten på torsk ble igjen redu­sert ved 20 % som aller­de året før, basert på viten­ska­pe­li­ge anbe­fa­lin­ger.

Nor­ge og Russ­land ble også eni­ge om å fort­set­te sam­ar­bei­det i den viten­ska­pe­li­ge over­vå­knin­gen av fis­ke­be­stan­de­ne og deres for­val­ting.

Som kon­sek­vens av den rus­sis­ke angreps­kri­gen mot Ukrai­na har Nor­ge stengt de fles­te hav­ne­ne til rus­sis­ke skip, som nå kan bare anlø­pe Trom­sø, Båts­fjord og Kir­kenes. Russ­land har vars­let om å trek­ke seg fra sam­ar­bei­det hvis Nor­ge kom­mer med ytter­li­ge inns­kren­knin­ger. Nor­ske fis­ke­re igjen kla­ger over hyp­pi­ge steng­n­in­ger av store områ­der i den rus­sis­ke delen av far­van­net på grunn av mili­tæ­re øvel­ser som gjer­ne kom­mer på kort var­sel.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 29.10.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php