spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Rus­sisk spio­na­ge og dron­e­flyv­nin­ger i Nor­ge inklu­dert Sval­bard

Rus­sisk spio­na­ge og dron­e­flyv­nin­ger i Nor­ge inklu­dert Sval­bard

Putins hybrid krig mot ves­ten føles i Nor­ge samt lan­dets øyer lengst mot nord, Sval­bard. Fle­re gan­ger ble ukjen­te dro­ner obser­vert i nær­he­ten av vik­tig infra­struk­tur som anlegg rela­tert til olje- og gass­in­dus­tri, fly­plas­ser mm. I dag (tirs­dag, 25. okto­ber) ble en mann arres­tert i Trom­sø. Han skal under falsk iden­ti­tet ha job­bet for en rus­sisk etter­ret­ningst­je­nes­te, iføl­ge NRK.

Drone Svalbard

Dro­ner kan bli brukt for et bredt spekt­re av for­mål: alt fra ama­tør­fo­to­gra­fi, viten­ska­pe­li­ge under­søkel­ser, SAR og piliti­ar­bei­de og til og med spi­on­as­je, mili­tæ­re operas­jo­ner og bom­beter­ror. Bil­det viser en demon­s­tras­jon av dro­ner brukt av Sys­sel­mes­te­ren på Sval­bard.

En annen man ble arres­tert for­di han er mis­tenkt for ille­ga­le dron­e­flyv­nin­ger på Sval­bard. Iføl­ge Barents­ob­ser­ver skal han ha for­bin­del­ser til Putins kretser. Det fin­nes fle­re områ­der med dron­e­for­bud på Sval­bard. Blant dem er sik­ker­he­ts­soner rundt omkring alle fly­plas­ser. I til­legg har Nor­ge lagt ned et omfat­ten­de for­bud mot dron­e­fly­vin­g­er for rus­sis­ke stats­bor­ge­re som kon­sek­vens av den rus­sis­ke angreps­kri­gen mot Ukrai­na. En advo­kat skal ha kunngjort på vegne av den mis­tenk­te at et slikt for­bud er i strid med Sval­bard­trak­ta­tens lik­e­be­hand­lings­prin­sipp, men det er tvil­somt at en dom­stol ville aksep­te­re det­te kra­vet.

Man ant­ar at rus­sis­ke akti­vi­te­ter av den­ne typen skal spre frukt og en følel­se av utryg­ghet blant befol­knin­gen.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 25.10.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php