spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Rus­sisk spio­na­ge og drone­flyv­nin­ger i Nor­ge inklu­dert Sval­bard

Rus­sisk spio­na­ge og drone­flyv­nin­ger i Nor­ge inklu­dert Sval­bard

Putins hybrid krig mot ves­ten føles i Nor­ge samt lan­dets øyer lengst mot nord, Sval­bard. Fle­re gan­ger ble ukjen­te dro­ner obser­vert i nær­he­ten av vik­tig infra­struk­tur som anlegg rela­tert til olje- og gassin­dus­tri, fly­p­las­ser mm. I dag (tirs­dag, 25. okto­ber) ble en mann arres­tert i Trom­sø. Han skal under falsk iden­ti­tet ha job­bet for en rus­sisk etter­ret­ningst­je­nes­te, iføl­ge NRK.

Drone Svalbard

Dro­ner kan bli brukt for et bredt spekt­re av for­mål: alt fra ama­tør­fo­to­gra­fi, vitenska­pe­li­ge under­sø­kel­ser, SAR og pil­i­ti­ar­bei­de og til og med spio­nas­je, mili­tæ­re ope­ras­jo­ner og bom­be­ter­ror. Bil­det viser en demon­s­tras­jon av dro­ner brukt av Sys­sel­mes­te­ren på Sval­bard.

En annen man ble arres­tert for­di han er mis­tenkt for ille­ga­le drone­flyv­nin­ger på Sval­bard. Iføl­ge Bar­ents­ob­ser­ver skal han ha for­bin­del­ser til Putins kret­ser. Det fin­nes fle­re områ­der med drone­for­bud på Sval­bard. Blant dem er sik­ker­he­ts­so­ner rundt omk­ring alle fly­p­las­ser. I til­legg har Nor­ge lagt ned et omf­at­ten­de for­bud mot drone­fly­vin­g­er for rus­sis­ke stats­bor­ge­re som kon­sek­vens av den rus­sis­ke angreps­k­ri­gen mot Ukrai­na. En advo­kat skal ha kunng­jort på veg­ne av den mis­tenkte at et slikt for­bud er i strid med Sval­bard­trak­ta­tens lik­e­be­hand­lings­prinsipp, men det er tvil­somt at en dom­stol vil­le aksep­te­re det­te kra­vet.

Man ant­ar at rus­sis­ke akti­vi­te­ter av den­ne typen skal spre frukt og en følel­se av utryg­ghet blant befol­k­nin­gen.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 25.10.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php