spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → 17. mai uten bar­na fra Barents­burg

17. mai uten bar­na fra Barents­burg

Det har vært en tra­dis­jon at både offi­si­el­le repre­sen­tan­ter fra gru­ve­sels­ka­pet og kon­su­len samt bar­na fra Barents­burg del­tar under 17. mai toget i Lon­gye­ar­by­en, og Barents­burgs bar­na kun­ne møte Lon­gye­ar­by­ens yngs­te.

17. mai, Longyearbyen

Repre­sen­tan­ter fra Barents­burg plei­de å hol­de 17. mai taler ved siden av Sys­sel­man­nen (nå: Sys­sel­mes­ter) og lokals­ty­re­le­de­ren (her i 2019).

I år ble offi­si­el­le repre­sen­tan­ter ikke invi­tert, og i Barents­burg had­de man etter «intern dis­kus­jon» bes­lut­tet at deres bar­na skul­le hel­ler ikke del­ta, iføl­ge Sval­bard­pos­ten. Pla­nen had­de vært at de rus­sis­ke og ukrains­ke bar­na fra Barents­burg skul­le syn­ge sam­men med nor­ske og internas­jo­na­le barn fra Lon­gye­ar­by­en. Men nå ble det ingen møter mel­lom nabo­e­ne Lon­gye­ar­by­en og Barents­burg under 17. mai fei­rin­gen i år.

Lon­gye­ar­by­ens kul­turs­jef Are Nun­dal håper at for­hol­de­ne snart til­la­ter en nor­ma­li­se­ring av for­hol­det mel­lom nabo­e­ne.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.05.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php