spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 16. november 2021 − Nyheter og Reiseblogg


Ark­tis online-fored­rags­se­ri­en «den ark­tis­ke ons­da­gen» fort­set­ter

Fored­rags­se­ri­en «den ark­tis­ke ons­da­gen» fort­set­ter! Bir­git Lutz og jeg begyn­ner snart med den tred­je seri­en. Ingen rin­ge­re enn den berøm­te even­ty­re­ren Arved Fuchs vil åpne for oss den 1. desem­ber med fored­rag om Ernest Shack­le­ton og kry­s­nin­gen av Søris­ha­vet og Syd­geor­gia!

Arved Fuchs, den arktiske onsdagen

«Den ark­tis­ke ons­da­gen fort­set­ter 1.12. – Arved Fuchs åpner seri­en med fored­ra­get «Shack­le­ton 2000»!

Bir­git og jeg har plan­lagt dis­se temae­ne. Fored­ra­ge­ne hol­des på tysk.

  • 01.12.: Arved Fuchs med «Shack­le­ton 2000»
  • 08.12.: Rolf Stan­ge med «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den: Spitz­ber­gen»
  • 15.12.: Bir­git Lutz med «Auf Ski­ern zum Nord­pol»
  • 20.12. (en man­dag): Bir­git Lutz & Rolf Stan­ge med «Weih­nach­ten im Eis»
  • 12.01.2022: Bir­git Lutz med «Heu­te gehen wir Wale fan­gen»
  • 19.01.2022: Rolf Stan­ge med «Das Licht des Nor­dens»

Sjekk nett­bu­tik­ken min for mer informas­jon og boo­king.

Birgit Lutz & Rolf Stange: online foredragsserien den arktiske onsdagen

Bir­git Lutz og Rolf Stan­ge ser frem til online-fored­rags­se­ri­en «den ark­tis­ke ons­da­gen».

«NOK er NOK»: pro­test mot reg­je­ri­ngs­po­li­tikk i Lon­gye­ar­by­en

Reg­je­ri­n­gens Sval­bard-poli­tikk frus­tre­rer for tiden man­ge som bor i Lon­gye­ar­by­en eller and­re steder og som har en sterk til­knyt­ning til Sval­bard, fra enkelt­per­soner til hele brans­jer. Frus­tras­jo­nens hovedsa­ke­li­ge epi­sen­trer er pla­nen å sten­ge store deler av øygrup­pen for offent­li­ghe­ten og fors­la­get å ta val­gret­ten til Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re bort fra de fles­te ikke-nor­ske stats­bor­ge­re som bor i Lon­gye­ar­by­en. Man­ge loka­le er frus­trert over det­te og spe­sielt med tan­ke på saken om val­gret­ten er det hel­ler ikke få i utlan­det som at et ellers så demo­kra­tisk og fri­het­lig land som Nor­ge vel­ger å vur­de­re slike til­tak.

Beg­ge fors­lag går gjen­nom den poli­tis­ke og byrå­kra­tis­ke pro­ses­sen i Oslo nå. Ingen ende­li­ge bes­lut­nin­ger er så langt blitt tatt.

Beg­ge fors­lag har fel­les at reg­je­ri­n­gen i Oslo gikk langt frem i pro­ses­sen uten å invol­vere loka­le poli­tik­ke­re, offent­li­ghe­ten eller and­re berør­te par­ter. En offent­lig høring er en del av pro­ses­sen som beg­ge lov­fors­lag går gjen­nom, men basert på erfa­rin­ger med lignen­de pro­ses­ser i de sis­te åre­ne har man­ge tapt til­li­ten at deres stem­me vil fak­tisk bli hørt i hørin­gen.

Longyearbyen

Lon­gye­ar­by­en: man­ge som bor her eller som ellers har et sterk til­knyt­ning til Sval­bard er for tiden frus­tert over reg­je­ri­n­gens pla­ner og lurer på om solen fak­tisk går opp eller ned over øyri­ket. Poli­tis­ke avgjø­rel­ser som vil tas i den nær­me­re fremt­iden vil bestem­me over det­te.

Det er man­ge i Lon­gye­ar­by­en som har fått nok av den­ne frem­gangs­må­ten. Fle­re loka­le orga­ni­sas­jo­ner og grup­per har ropt opp til et fak­kel­tog i dag (tirs­dag, 16.11.) i Lon­gye­ar­by­en for å uttrykke pro­test og mis­nøye med reg­je­ri­n­gens poli­tikk. Fak­kel­to­gets mot­to er «NOK er NOK». Loka­le poli­tik­ke­re, orga­ni­sas­jo­ner, bedrift­er og ikke minst lokal­be­fol­knin­gen vil bli hørt – ikke bare på papi­ret – og invol­vert. Kra­vet er at beg­ge fors­lag fors­vin­ner fra den poli­tis­ke dags­or­de­nen, både loven om a sten­ge store deler av Sval­bard for offent­li­ghe­ten og fors­la­get om å ta den loka­le val­gret­ten fra ikke-nor­ske fast­bo­en­de.

Longyearbyen fakkeltog

Dagens fak­kel­tog i Lon­gye­ar­by­en. Bil­de © Fran­ka Lei­te­rer.

Det blant annet Sval­bard nærings­fo­rening, AECO, Lon­gye­ar­by­en jeger- og fis­ker­fo­rening, To-tak­te­ren, Sval­bard Turn og Sval­bard Gui­de Asso­cia­ti­on som har ropt opp til fak­kel­tog og pro­test.

På grunn av været er det nok sann­syn­lig at fak­kel­to­get kom­mer til å bli et hode­lyk­t­tog.

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.05.2024 klokken 19:07:27 (GMT+1)
css.php