spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Sval­bard­pak­ke 2: noen bedrift­er blir dis­kri­mi­nert

Sval­bard­pak­ke 2: noen bedrift­er blir dis­kri­mi­nert

«Sval­bard­pak­ke 2» er sta­tens and­re koro­na­pak­ke som skal hjel­pe loka­le bedrift­er i Lon­gye­ar­by­en spe­sielt i rei­se­livs­brans­jen. Pak­ken inklu­de­rer 40 mil­lio­ner kro­ner og ble ved­tatt i Stort­in­get aller­e­de 23. febru­ar for å hjel­pe bedrift­er som lider av akutt lik­vi­di­tets­man­gel. Men noen loka­le bedrift­er opp­le­ver kom­pen­sas­jons­ord­nin­gen som dis­kri­mi­ne­ren­de.

Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re skrev i en

Schon in einer pres­se­mel­ding den 9. mars: «Ellers nev­ner lokals­ty­re­le­der Arild Olsen at lokals­ty­ret vil spil­le inn kri­te­ri­er som ellers under­s­tøt­ter norsk sval­bard­po­li­tikk. Det mest åpen­ba­re her er for­hold som sik­rer et godt arbei­ds­liv, men også virksom­he­tens til­hø­ri­ghet kom­mer til å bli et kri­te­ria. Eks­em­pel­vis at ans­var­li­ge sels­ka­per er 100 % norsk eid samt at aks­je­sels­ka­per mini­mum er 34 % eiet av nor­ske stats­bor­ge­re og skat­te­mes­sig regis­trert i Lon­gye­ar­by­en. Alter­na­ti­vet vil være at virksom­he­ten har dre­vet på Sval­bard og har ord­ne­de arbei­ds­for­hold f.eks. i mini­mum 5 år.»

Det­te var en forelø­pig pres­se­mel­ding. Tids­rom­met som sels­ka­per som ikke er i norsk eier­s­kap som bes­kre­vet må ha vært lokalt akti­ve ble sene­re utvi­det til 10 år. Det­te ska­per nå van­skel­i­ghe­ter for fle­re bedrift­er.

For å fore­byg­ge mis­fors­tåel­ser: det er ute­luk­ken­de snakk om nor­ske bedrift­er, regis­tert i Brøn­nøy­sund regis­tre­ne, som er basert og aktiv i Lon­gye­ar­by­en. Det er uan­sett ikke snakk om sels­ka­per fra ande­re steder eller til og med and­re land.

Svalbardpakke 2: noen Longyearbyen-selskaper blir diskriminert

Sval­bard­trak­ta­tens ånd er i førs­te omgang lik­het uan­sett nas­jo­na­li­tet, men noen er av og til like­re enn and­re (Syt­ten­de mai i Lon­gye­ar­by­en).

Men ny er det alt­så eier­ens nas­jo­na­li­tet som skal være avgjø­ren­de. Det­te inklu­de­rer til­fel­ler hvor ved­kom­men­de har vært bosatt i Lon­gye­ar­by­en i man­ge år, har bidratt til den loka­le utvi­k­lin­gen med egen bedrift, skapt loka­le arbei­ds­plas­ser og betalt Sval­bard­s­katt. Regel­ver­ket det er snakk om her er ikke ment å fore­byg­ge mis­bruk og bed­ra­ge­ri, det er ment å ute­luk­ke ikke-nor­ske fast­bo­en­de som bidrar med lokal virksom­het.

Det vil nep­pe over­ras­ke at det fin­nes dem som opp­le­ver det­te som dis­kri­mer­en­de. Mar­cel Schütz har vært aktiv i Lon­gye­ar­by­en med firm­aet sitt, Spitz­ber­gen Rei­sen, siden 2016 i dagens form etter å ha begynt med forg­jen­ge­ren i 2012, som han for­tal­te til Sval­bard­pos­ten. Schütz har satset stort i Lon­gye­ar­by­en med Spitz­ber­gen Rei­sen, blant annet i los­ji og bes­pis­ning av sels­ka­pets gjes­ter. Gjen­nom Spitz­ber­gen Rei­sen har han skapt loka­le arbei­ds­plas­ser – det seks helårs­stil­li­ger plus sai­son­an­sat­te for pan­de­mien star­tet – og selv­føl­ge­lig beta­ler sels­ka­pet skatt lokalt etter nor­ske reg­ler. Ikke å bli inklu­dert når sta­ten hjel­per bedrift­er som har hav­net i van­skel­ig far­vann på grunn av pan­de­mien, etter å ha bidratt gjen­nom fle­re år til den loka­le utvi­k­lin­gen med skatt, inves­tis­jo­ner og arbei­ds­plas­ser, opp­le­ver Schütz som ure­tt­fer­dig.

Det er 5 eller 6 bedrift­er ut av 76 som er med­lem­mer i Visit Sval­bard som kan være berørt. Schütz kre­ver at para­graf 5 i kom­pen­sas­jons­ord­nin­gen revur­de­res eller – helst – fjer­nes.

Lokals­ty­re­le­der Olsen sier «Nor­ge har en internas­jo­nal forp­lik­tel­se i EØS-avta­len (Stats­støt­te­re­gel­ver­ket) som fast­lands-Nor­ge må føl­ge innen­for tils­kudds­for­valt­ning. EØS-avta­len regu­le­rer Nor­ges til­gang og han­del med det «ind­re mark­ed» i EU og hvor­dan Nor­ge som nas­jo­nal skal for­val­te nas­jo­na­le tils­kudds­ord­nin­ger. Sval­bard er ikke en del av EØS-områ­det og Nor­ge står frie­re til å føre sin egen poli­tikk, selv­sagt tuf­tet på Sval­bard­trak­ta­ten, …» og «Men Lon­gye­ar­by­en lokals­ty­re vur­de­rer også om eier(ne) er nor­ske eller uten­lands­ke stats­bor­ge­re. Det­te er en prak­tisk tilnær­ming til de sval­bard­po­li­tis­ke mål­set­tin­ge­ne», iføl­ge Sval­bard­pos­ten.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 16.05.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php