spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Ark­tis online-fore­drag «Ark­ti­sk ons­dag» med Tho­mas Ulrich

Ark­tis online-fore­drag «Ark­ti­sk ons­dag» med Tho­mas Ulrich

Det begy­n­te med noen enkel­te fore­drag i novem­ber og desem­ber, og i janu­ar begy­n­te Bir­git Lutz og jeg å samar­bei­de ved å orga­nise­re en serie med online-fore­drag, den så-kal­te «ark­ti­s­ke ons­da­gen». Nes­te ons­dag, 28. april, kom­mer den forelø­pig sis­ten kvel­den i den aktu­el­le seri­en med den sveits­is­ke polar-even­ty­re­ren Tho­mas Ulrich som tar oss med på tur opp til sel­ves­te nord­po­len. «Arc­tic Solo» er his­to­ri­en til en eks­pe­dis­jon som tok Tho­mas til hans egne gren­ser. Det er også his­to­ri­en om hvor­dan man kan fort­set­te fra en til­syn­ela­ten­de uts­ik­ts­løs situas­jon – med enda mer ster­ke enn før.

Thomas Ulrich: Arctic Solo, online foredrag

Tho­mas Ulrich: «Arc­tic Solo». Et dra­ma­ti­sk even­tyr som høy­de­punkt i den ark­ti­s­ke online-fore­drags­se­ri­en «Den Ark­ti­sk Ons­da­gen».

Bir­git og jeg gikk inn i for­skjel­li­ge geo­gra­fis­ke og his­to­ris­ke områ­der, med bid­rag av ven­ner som Udo Zoephel (MOSAiC-expe­dis­jo­nen), San­dra Wal­ser (Hans Beat Wieland/Wilhelm Bade) og Hen­ry Páll Wul­ff (Island), med fokus på informas­jon og bak­grunn. Den­ne gan­gen blir det mer even­tyr­lig når vi drar på nord­pol-eks­pe­dis­jon med Tho­mas Ulrich. Vi ser frem til en spen­nen­de kveld og håper at det er man­ge som blir med!

Fore­dra­get hol­des på tysk. Trykk her for bil­let­ter.

Thomas Ulrich: Arctic Solo, online foredrag

I fore­dra­get «Arc­tic Solo» blir det mye is, kul­de og helt sik­kert en eller annen isbjørn.

Pros­jek­tet «Den Ark­ti­s­ke Ons­da­gen» har gått med mye dyna­mikk i en tid som ellers har vært og fort­satt er en van­ske­lig peri­ode for oss i rei­se­li­vet. En hje­r­te­lig takk til alle som har vært med! Fore­dra­get på ons­dag (28.4.) blir forelø­pig det sis­te, og så tar vi en leng­re pau­se uto­ver som­me­ren for­di både Bir­git og jeg har and­re pros­jek­ter å hen­ge fin­gre­ne i. Og så håper vi fort­satt at vi kan kjø­re noen turer sene­re i seson­gen.

Tho­mas Ulrich: Arc­tic Solo (online fore­drag)

Noen inn­trykk fra Tho­mas Ulrichs artkti­s­ke even­tyr. Bli med på ons­dag!

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.04.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php