spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 23. desember 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Nytt fra Nord: bat­te­ri­er og ban­ken

Polar­nat­ten er van­lig­vis ikke hoveds­e­son­gen for store over­s­krift­er, og den nåvæ­ren­de seson­gen ser ut til å føl­ge tra­dis­jo­nen i hvert fall så langt. Og det er bra. Årets nyhe­ter har, alt­for ofte, ikke vært gode. En isbjørn i Advent­da­len valg­te å dra sin vei uten å nær­me­re seg byen. Det er bra. Og det er så langt ingen skred­fa­re av betyd­ning for sel­ve boset­nin­gen. Det er også bra. I tid­li­ge­re år har skred­fa­ren ført til eva­kue­rin­ger av hele gater i fle­re uker eller til og med måne­der.

Men det betyr ikke at ingen­ting skjer under nord­po­len. Mye er gjort for å tak­le coro­na­kri­sens utfor­drin­ger, som byr på store van­skel­i­ghe­ter for man­ge i byen, selv om sykdom­men ble så langt ikke påvist i Sval­bards boset­nin­ger.

Et bat­te­ri for Lon­gye­ar­by­en

Det er vel noe det fles­te kan si seg enig om: kull­kraft­ver­ket, byg­get i 1982, er en stei­n­al­ders enger­giløs­ning for en modern by og ener­gi­for­syn­in­gen tren­ger en omfat­ten­de opp­date­ring. Men hvor­dan den skal se ut i praks­is er et hett debat­tert spørs­mål.

Men én ting er vel sik­kert: enhver ener­giløs­ning som inklu­de­rer for­ny­ba­re ener­gi­kil­der vil behø­ve et sys­tem for ener­gi­lag­ring. Lokals­ty­ret har nå tatt vik­ti­ge skritt i den­ne ret­nin­gen ved å ved­ta 40 mil­lio­ner kro­ner i nes­te års buds­jett til en bat­te­ri­park som skal byg­ges ved kraft­ver­ket. Kost­na­de­ne til den­ne løs­nin­gen er esti­mert ved 60 mil­lio­ner. Res­ten skal kom­me fra Eno­va, iføl­ge Sval­bard­pos­ten.

Bat­te­ri­par­ken er for­ven­tet til også å gjø­re drif­ten av dagens kull­kraft­verk bil­li­ge­re, påli­te­li­ge­re og mil­jø­venn­li­ge­re. For­bruks­spis­ser kan da bet­je­nes gjen­nom bat­te­riene hel­ler enn fra kull­fyr­te kje­ler.

Coal power plant Longyearbyen

Dagens kull­kraft­verk i Lon­gye­ar­by­en: til­feds­stil­ler ikke dagens behov.

Det er ikke all­tid ban­ken som vin­ner

Det er van­lig­vis ban­ken som vin­ner til slut­ten, men slik gikk det ikke den­ne gan­gen. Tid­li­ge­re i år bes­lut­tet Spare­Ban­ken Nordn­or­ge å sten­ge kon­to­ret i Lon­gye­ar­by­en, som er – var – Sval­bards enes­te bank. Det er nep­pe over­ras­ken­de at den­ne avgjø­rel­sen ble lokalt møtt med mye kri­tikk. Man­ge bankt­je­nes­ter er i dag tilg­jen­ge­lig på net­tet, men det fin­nes fort­satt spørs­mål som kun­der vil helst snak­ke om per­son­lig. I til­legg kom­mer noe som kan­skje er et sær­pro­blem i Lon­gye­ar­by­en: det fin­nes man­ge fast­bo­en­de med stats­bor­gers­kap fra for­skjel­li­ge land og dis­se må møte opp og iden­ti­fi­se­re seg per­son­lig for å åpne en kon­to, eks­em­pel­vis. Nå er pla­nen at pos­ten skal til­by den­ne tje­nes­ten.

Et annet spørs­mål kan også være av betyd­ning for turis­ter. Øygrup­pens enes­te mini­bank har aller­e­de vært ut av drift i man­ge måne­der. Det­te skyl­des pro­blemer med å få kon­tan­ter fra fast­lan­det til Lon­gye­ar­by­en. Selv om moder­ne beta­lings­løs­nin­ger blir brukt av fle­re og fle­re i hver­da­gen, er det fort­satt man­ge som set­ter pris på noen sed­ler og myn­ter i lomm­ebo­ka, og kon­tan­ter er fort­satt en beta­lings­me­to­de som kre­ves å være tilg­jen­ge­lig.

Uan­sett fikk de ansat­te i ban­ken en hyg­ge­lig far­vel ved at byens sang­grup­per møt­te opp, og ban­kens sis­te åpnings­dag sies til å ha flyt­tet til Karls­ber­ge­ren.

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.07.2024 klokken 17:53:07 (GMT+1)
css.php