spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 10. november 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Lus fun­net i reves­kinn fra Sval­bard

Et sør­ge­lig funn: pelslus ble fun­net i skinn fra fjell­rev fra Sval­bard. Slike funn ble ikke gjort tid­li­ge­re, hver­ken på Sval­bard eller på fast­lan­det.

Fjellrev: pelslus funnet

Fjell­rev i vin­ter­pels. Pelslu­sen kan angri­pe den­ne på en måte som gjør at pel­sen ikke gir til­strek­ke­lig bes­kyt­tel­se mot kul­de.

Det var en taxi­der­mist på fast­lan­det som ble mis­troisk når han så reves­kinn med angre­pet pels rundt hal­sen og opp­daget små dyr i pel­sen. En spe­sia­list ved vete­rinær­in­sti­tuttet i Trom­sø bekref­tet at det er snakk om pelslus, som Sval­bard­pos­ten beret­ter.

Skin­nene stamm­er fra fjell­rev som ble fan­get på Sval­bard for ett år siden, nær­me­re sagt i Bøda­len og i Coles­da­len, som lig­ger beg­ge to sør for Lon­gye­ar­by­en. Nå oppford­res fang­st­folk på Sval­bard å hol­de øyene åpne. I til­fel­le pelslu­sen skul­le ha blitt eta­blert i fjell­re­vens pels på Svalb­bard kan det­te få dra­ma­tis­ke kon­sek­ven­ser: lusen kan påvir­ke pel­sen slik at reven tåler ikke mer vin­ter­ens kul­de.

Men først og fremst må for­sker­ne lære mer om saken, og her kom­mer den pågåen­de reve­fangs­ten inn. Det fin­nes fort­satt noen få pro­fes­jo­nel­le fang­st­menn på Sval­bard, men også et stør­re antall frit­ids­jege­re som fang­s­ter fjell­re­ven i 25 fang­s­tom­rå­der. 23 av dem lig­ger i Nor­dens­ki­öld Land og 2 i Kongsfjor­den, i nær­he­ten av Ny-Åle­sund.

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.07.2024 klokken 18:00:39 (GMT+1)
css.php