spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 3. november 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Gruve 7 i drift igjen

I går sto det skre­vet her på den­ne siden at gruve 7 var fort­satt ikke i drift etter store deler av gru­ven sto under vann etter rekord­væ­ret i juli. Men den­ne «nyhe­ten» var alle­re­de gam­mel­dags da den ble publi­sert: alle­re­de på lør­dag kveld had­de Store Nor­ske alle­re­de satt i gang med å hen­te kull ut igjen, som gru­ves­jef Per Nils­sen for­tal­te Sval­bard­pos­ten.

Gruve 7

Gruve 7 (til høy­re for mid­ten) på Breino­sa ved Lon­gye­ar­by­en. Len­ger bak og til vent­re sees Fox­fon­na. Store deler av gruve 7 lig­ger under Fox­fon­na.

Det ble mye å gjø­re etter oversvøm­mel­sen i juli/august. Blant annet måt­te store deler av det elek­tris­ke uts­ty­ret skif­tes ut. Nå kan ener­gi­ver­ket i Lon­gye­ar­by­en og inter­nas­jo­na­le kun­der igjen få tak i kull fra gruve 7, hvor det nå job­bes nes­ten døg­net rundt i to lan­ge skift for å pro­du­se­re mest mulig kull. Like­vel ser Store Nor­ske øko­no­misk et dår­lig år for­an seg.

Mind­re repa­ra­tur­ar­bei­der vil man fort­set­te med i en stund mens sel­ve pro­duks­jo­nen går vide­re. Blant annet skal det sik­res at sli­ke oversvøm­mel­ser skal ikke skje igjen ved å instal­le­re stør­re pum­per. Store deler av gruve 7 lig­ger under Fox­fon­na, slik at inn­tren­ging av smel­tevann i gru­va om som­me­ren er i og for seg ikke noe uvan­lig, men van­lig­vis ikke i så store meng­der.

Tilbake

Nyhetene er i fra 26.10.2021 klokken 15:46:14 (GMT+1)
css.php