spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 18. september 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Lon­gye­ar­by­en min­ker, ban­ken sten­ges

Lon­gye­ar­by­en for­and­rer seg under koro­na-kri­sen. Byen har for­an­d­ret seg siden den ble grunn­lagt i 1906, men det er nok den førs­te gan­gen siden and­re ver­dens­k­rig at mer enn 10 pro­sent av befol­k­nin­gen flyt­tet bort innen­for et kort tidsrom: 273 per­so­ner flyt­tet bort siden kri­sen begy­n­te i mars iføl­ge den offi­si­el­le sta­tis­tik­ken. Mør­ket­al­let kom­mer i til­legg. Kri­sen har ram­met Lon­gye­ar­by­en hardt, og man­ge har mis­tet job­ben.

Også ban­ken er blant årets tape­re: det ble kjent at ban­ken i Lon­gye­ar­by­en er blant de 16 filia­le­ne som SpareBank1 vil ned­leg­ge. Iføl­ge Sval­bard­pos­ten mener SpareBank1 at det er ikke behov for fysisk tils­tede­væ­rel­se siden kun­de­ne benyt­ter seg av inter­nett-til­bu­det hel­ler enn å gå til ban­ken. Det er klart at avg­jø­rel­sen sees svært kri­ti­sk i Lon­gye­ar­by­en, spe­sielt i koro­na-kri­sen.

Post og bank, Longyearbyen

Post og bank i Lon­gye­ar­by­en: pos­ten får bli, ban­ken sten­ges.

For de ansat­te på post­kon­to­ret er det deri­mot snakk om flaks: mens de fles­te post­kon­to­re­ne på fast­lan­det blir stengt, opp­rett­hol­des post­kon­to­ret i Lon­gye­ar­by­en.

Tilbake

Nyhetene er i fra 28.05.2022 klokken 22:22:48 (GMT+1)
css.php