spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 26. juni 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Nor­ge åpner for europeis­ke turis­ter fra 15. juli

Reg­je­rin­gen i Oslo vil slip­pe turis­ter fra europeis­ke land (Schen­gen- og EØS-områ­det) fra 15. juli. Men det er ikke bare fritt fram: iføl­ge en pres­se­mel­ding føl­ger fle­re betin­gel­ser med. Reg­je­rin­gen vil føl­ge nøye med og bare turis­ter fra land uten et for høyt smit­te­ni­vå kan rei­se inn uten å være karan­te­n­e­plik­tig. Også for turis­ter fra land eller regio­ner som «ikke kan gi til­strek­ke­lig doku­men­tas­jon på smit­te­si­tuas­jo­nen, vil det gjel­de reg­ler om inn­rei­se­ka­ran­te­ne … etter 15. juli.»

Fol­ke­hels­e­insti­tutts kart som så langt viser bare Nor­den vil inklu­de­re Euro­pa f.o.m. 10. juli og opp­date­res minst hver 14. dag.

Corona-Kart Folkehelseinstitutt

Fol­ke­hels­e­insti­tutts kart vil avg­jø­re hvem som får rei­se inn fra 15 juli uten karan­te­ne. Euro­pa inklu­de­res i kar­tet fra 10. juli.

Så langt er det bare turis­ter fra skan­di­na­vis­ke land som oppf­yl­ler kra­ve­ne som får rei­se inn. Rei­sen­de fra and­re land må ha spe­si­el­le grunn for å bli slup­pet inn i Nor­ge, eks­em­pels­vis nære slekt­nin­ger i Nor­ge, jobb eller eien­dom. Her gjel­der egne reg­ler.

Tilbake

Nyhetene er i fra 05.12.2022 klokken 18:26:37 (GMT+1)
css.php