spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Nye reg­ler for ferd­sel i Nas­jo­nal­par­kene Sør Spits­ber­gen og Nord Spits­ber­gen

Nye reg­ler for ferd­sel i Nas­jo­nal­par­kene Sør Spits­ber­gen og Nord Spits­ber­gen

Det fin­nes en del nye reg­ler innen­for Sør Spits­ber­gen Nas­jo­nal­park og Nord Spits­ber­gen Nas­jo­nal­park, som dek­ker store deler av Spits­ber­gens ves­t­kyst: „For­skrif­ten om nas­jo­nal­par­kene Sør- Spits­ber­gen, For­lan­det og Nord­vest-Spits­ber­gen, om natur­re­ser­va­te­ne Nord­aust-Sval­bard og Søraust-Sval­bard, og om natur­re­ser­va­te­ne for fugl på Sval­bard“ ble ved­tatt av Stats­rå­det den 20. desem­ber 2019.

Liefdefjord fuglereservat: Andøyane

Nytt fug­le­re­ser­vat Lief­defjor­den: Andøya­ne (avbil­det), Stas­jonsøya­ne, Måkeøya­ne og Ler­nerøya­ne er nå ver­net. Her kan ærfugl eller and­re arter ha sine reir bak hver driv­ved­tøm­me, så det har aldri vært en god idé å gå i land her i hek­ke­se­son­gen. Nå er øyene fre­det i seson­gen.

Det­te inklu­de­rer fle­re vik­ti­ge end­rin­ger først og fremst for skips­ba­sert turis­me som ekspe­dis­jons­le­de­re sam­men med gui­der må set­te seg inn i nå. Det sam­me gjel­der alle som fer­des indi­vi­du­elt i dis­se områ­de­ne, som f.eks. pri­va­te seil­bå­ter.

De vik­tigs­te end­rin­ge­ne er

 • Det fin­nes et nytt fug­le­re­ser­vat „Lief­defjor­den“ som inn­befat­ter Andøya­ne, Stas­jonsøya­ne, Måkeøya­ne og Ler­nerøya­ne. Som i fug­le­re­ser­va­te­ne ellers gjel­der det et ferd­sels­for­bud på og rundt dis­se øyene som inklu­de­rer far­van­net inn­til 300 m ut fra kys­ten. Det­te gjel­der på sai­son­ba­sis f.o.m. 15. mai og t.o.m. 15. august.
  Det er den vik­tigs­te end­rin­gen for skips­ba­sert turis­me og den enes­te som i praks­is inne­bæ­rer rele­van­te begrens­nin­ger ved steder som ofte ble besøkt.
 • Fug­le­re­ser­va­tet Blom­strand­ham­na på nordsi­den av Blom­strand­hal­vøya utvi­des og inklu­de­rer nå også Ind­re Breøya.
 • Det er nå et helå­rig ferd­sels­for­bud i et områ­de rundt Trollkjel­de­ne som lig­ger fle­re kilo­me­ter fra kys­ten sør for Bock­fjor­den. Områ­det er inn­te­gnet på et kart og defi­nert av et sett koor­di­na­ter. Trollkjel­de­ne er ikke blant loka­li­te­te­ne som ble mye besøkt.
  Jotunk­jel­de­ne som lig­ger ved kys­ten og som ble mye besøkt er ikke inklu­dert i ferd­sels­for­bu­det, her er det fort­satt lov å fer­des akt­somt.
 • Nye steds­spe­si­fik­ke ret­ningslin­jer kre­ves ved fle­re loka­li­te­ter som inklu­de­rer Ytre Nor­skøya, Sal­ly­ham­na og Smee­ren­burg nord­vest på Spits­ber­gen, Sig­ne­ham­na og Fjor­ten­de Juli­buk­ta i Kross­fjor­den, Fug­le­hu­ken på Prins Karls For­land, Ahl­strand­hal­vøya i Van Keu­len­fjor­den, Gnå­lod­den og Gås­ham­na som beg­ge lig­ger i Horn­sun­det.
 • Utro­lig nok ble noen reg­ler fak­tisk foren­klet: ikke-moto­ri­ser­te far­tøy som kajak­ker får nå lov til å pas­se­re langs land innen­for grens­e­ne for fug­le­re­ser­va­tet ved Prins Hein­richøya og Mie­the­hol­men i Kongsfjor­den. Det sam­me gjel­der også Bohe­man natur­re­ser­vat for fugl vest for Bohe­man­nes­et i Isfjor­den. Her får pad­le­re nå pas­se­re mel­lom øyene og land og slip­per en lang tur ut på fjor­den. Det­te gjel­der bare båter uten motor.
 • Toalett- og grå­vann må ikke slip­pes ut innen 500 meter ut fra kys­ten. Det­te gjaldt så langt bare i natur­re­ser­va­te­ne, men det ble nå utvi­det til å gjel­de også i nas­jo­nal­par­kene.
 • Moto­ri­sert ferd­sel er ikke til­latt i natur­re­ser­va­te­ne (slik har det all­tid vært) og i fug­le­re­ser­va­te­ne (det sam­me gjel­der her, men det ble nå pre­sis­ert). Men det fin­nes en vik­tig unn­ta­kel­se: det er lov å bru­ke snøs­ku­ter i fug­le­re­ser­va­tet Kapp Lin­né til 14. mai.
Trollkjeldene, Bockfjorden

Trollkjel­de­ne i Bock­fjor­den: her må man fra nå av hol­de mer avstand. Jotunk­jel­de­ne som lig­ger nær­me­re kys­ten og ofte blir besøkt ble ikke regu­lert.

Ellers gjel­der de sam­me reg­le­ne som før, inklu­dert at det er lov til trål­fis­ke i dyb­der stør­re enn 100 meter.

Det fin­nes fle­re end­rin­ger som først og fremst gjel­der for­mu­le­ringer uten at det føl­ger end­rin­ger i praks­is. Eks­em­pel­vis heter fug­le­re­ser­va­te­ne nå offi­sielt „natur­re­ser­va­ter for fug­ler“ for a pre­sis­e­re at de er natur­re­ser­va­ter med sær­reg­ler.

Det var ikke alt

Fremt­iden vil brin­ge fle­re end­rin­ger: for tiden er nye „For­valt­nings- og ver­nepla­ner for Sen­tral-Spits­ber­gen“ under utar­bei­ding. Her kan det kom­me end­rin­ger i vik­ti­ge områ­der som Isfjor­den, Advent­da­len og Van Mijenfjor­den. Blant fores­la­ge­ne er et omfat­ten­de tungol­je­for­bud og en begrens­ning på stør­rel­se av skip som får lov til å sei­le i dis­se far­van­ne­ne. Men den­ne pro­ses­sen er for tiden i en tid­lig fase.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 03.02.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php