spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Isbjørn til­ba­ke til Bol­terd­a­len

Isbjørn til­ba­ke til Bol­terd­a­len

Isbjør­nen som Sys­sel­man­nen skrem­te bort mot Tverrd­a­len kom til­ba­ke til Bol­terd­a­len. Det er vel­dig sann­syn­lig at det drei­er seg om den sam­me bjør­nen som et tur­føl­ge med 4 hun­de­sle­der had­de et næropp­le­vel­se med på ons­dag. Etter det­te møtet rykket Sys­sel­man­nen ut med heli­ko­pter­et for å skrem­me bjør­nen bort søro­ver til Tverrd­a­len. Tan­ken var at dyret ville, etter en hvil, for­hå­pent­lig­vis fort­set­te søro­ver mot Reind­a­len.

Men slik ble det alt­så ikke. På tors­dag var det Tom­my Jor­d­bru­dal sam­men med en kol­le­ga som møt­te bjør­nen på Scott Tur­ner­breen innerst i Bol­terd­a­len. Tom­my dri­ver et fir­ma som til­byr hun­de­sle­de­tu­rer i områ­det og var ute for å under­søke for­hol­de­ne på breen som er et populært turm­ål med hun­de­sle­der.
Det fin­nes en isgrot­te her, og Bol­terd­a­len er et sku­ter­fritt områ­de, noe som betyr at tur­folk kan fer­des i natu­ren uten støy fra moto­ri­sert tra­fikk. Det er kun fast­bo­en­de som har lov til å bru­ke sku­ter der til og med slut­ten av febru­ar, men i hoveds­e­son­gen, i mars og april, er hele områ­det sku­ter­fritt

Men det er åpen­bart ikke isbjørn­fritt. Tom­my og and­re­man­nen stod plut­se­lig over­for bjør­nen som var bare noen få meter bor­te og hold på med å under­søke sku­te­ren. Til og med et var­sels­kudd med en kraft­ig revol­ver gjor­de ikke noe inn­trykk på dyret.

Bolterdalen

Bol­terd­a­len (sett fra Sol­ei­etop­pen): ikke noe isbjørn­fritt områ­de.
Scott Tur­ner­breen sees til venst­re.

Tom­my sier at han har dre­vet med turer i Bol­terd­a­len i 12 år uten å ha sett noe tegn til isbjørn der før den­ne tors­da­gen som han sik­kert ikke vil glem­me så snart. Nå måt­te Sys­sel­man­nen ut igjen med heli­ko­pter­et.

Den­ne forfat­te­ren håper at han ikke må skri­ve igjen om hen­del­ser hvor men­nes­ker eller dyr kom­mer til ska­de.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 20.01.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php