spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 2. januar 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Avli­vet isbjørn ble aller­e­de bedø­ved i 2016

Da isbjør­nen som ble avli­vet kl. 4 tid­lig på nyt­tårs­da­gen ble under­søkt ble det klart at det drei­et seg om en syv år gam­mel hannbjørn, men samt­idig var det en gam­mel kjen­ning.

Avlivet isbjørn, nyttårsdag 2020

Isbjør­nen som ble avli­vet på nyt­tårs­da­gen. Bil­de © Sys­sel­man­nen på Sval­bard.

Bjør­nen had­de vært i nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en aller­e­de i noen dager i april 2016. Per­son­lig had­de jeg et lite møte med bjør­nen ved en hyt­te på Dia­ba­sod­den i Sas­senfjor­den da jeg gikk ut sent på kvel­den og plut­se­lig så ham helt i nær­he­ten. Da løp han aller­e­de bort. Mest sann­syn­lig var det det sam­me dyret som ble sett fle­re gan­ger ved for­skjel­li­ge hyt­ter i den­ne tiden.

Isbjørn, Diabasodden

Et bil­de fra bed­re dager: bjør­nen på sprang etter et møte ved en hyt­te i april 2016.
Mest sann­syn­lig er det det dyret som ble skutt nå.

Noen dager sene­re, den 22. april 2016, ble den­ne isbjør­nen plut­se­lig sett i fjæ­re i Advent­da­len, helt i nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en og i et områ­de hvor det er mye tra­fikk av snøs­ku­te­re, ski­gåe­re og hun­de­sle­der. Den­ne gan­gen ble bjør­nen snart bedø­vet og frak­tet ut til Kinn­vi­kaNord­aus­t­lan­det, i over­kant av 200 km fra Lon­gye­ar­by­en.

Isbjørn, Adventdalen

Isbjør­nen den 22. april 2016, soven­de i Advent­da­len ikke langt fra Lon­gye­ar­by­en.
Det er den­ne bjør­nen som ble skutt nå.

Det var alt­så den­ne bjør­nen som duk­ket opp igjen ved og til og med i Lon­gye­ar­by­en etter jul 2019. Fle­re for­søk å skrem­me ham bort med heli­ko­pter vis­te seg å være uten lang­va­rig suk­sess, og Sys­sel­man­nen bestem­te å avli­ve bjør­nen. Det­te skjed­de i Hanas­kog­da­len, omt­rent syv kilo­me­ter nord for Lon­gye­ar­by­en.

Aggres­siv oppfør­sel fra den­ne bjør­nen over­for men­nes­ker har jeg ikke hørt om.

Isbjørn, Adventdalen ved Longyearbyen

Bjør­nen ble bedø­vet og frak­tet ut i april 2016.

Muli­ghe­ten å bedø­ve bjør­nen og å frak­te den ut med heli­ko­pter ble vur­dert også den­ne gan­gen. Iføl­ge Sys­sel­man­nens med­del­el­ser lot det seg ikke gjø­re for­di nød­ven­dige spe­sia­lis­ter var ikke i Lon­gye­ar­by­en på grunn av jule­fe­riene.

Det er ingen over­ras­kel­se at saken blir møtt med mye offent­lig kri­tikk og fører til kon­tro­ver­si­el­le og til dels kraft­i­ge dis­kus­jo­ner i sosia­le medier.

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.07.2024 klokken 17:34:33 (GMT+1)
css.php