spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home → september, 2019

Måneds-Arkiv: september 2019 − Nyheter


Fle­re isbjørn i nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en

Det var man­ge obser­vas­jo­ner av isbjørn over hele som­me­ren i Isfjor­den, både på nordsi­den, i Trygg­ham­na, Ymer­buk­ta og Bore­buk­ta, i Bil­lefjor­den i nær­he­ten av Pyra­mi­den, men også rundt omkring Lon­gye­ar­by­en.

Og det­te er fort­satt til­fel­let. Det har vært fle­re obser­vas­jo­ner de sis­te dage­ne i nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en, som Sval­bard­pos­ten skri­ver. Isbjørn ble sett i Coles­da­len og Bjørn­da­len vest for byen og i Mälard­a­len, på nordsi­den av Advent­da­len, bare noen få kilo­me­ter fra byen og vei­en. Bjør­nen som ble sett i Coles­da­len og Bjørn­da­len kan ha vært det sam­me dyret, men den i Mälard­a­len må ha vært et annet indi­vid.

På man­dag så en mann som opp­hold seg på ei hyt­te på Dia­ba­sod­den, omt­rent 20 kilo­me­ter nor­døst for Lon­gye­ar­by­en, seg nødt til å avf­y­re et skudd mens han var inne i hyt­ta for å skrem­me bort en nær­gåen­de bjørn. Epi­so­den gikk over uten vide­re pro­blemer, men Sys­sel­man­nen valg­te å hen­te man­nen med helik­toper for å unn­gå fle­re far­li­ge situas­jo­ner.

Det er helt klart at man må ta risi­koen å møte bjørn alvor­lig, også i Lon­gye­ar­by­ens nærom­rå­der.

Eisbär Hiorthhamn ved Longyearbyen

Isbjørn i Hior­th­hamn ikke langt fra Lon­gye­ar­by­en (arkiv­bil­de).

I Sval­bard­pos­tens ukent­li­ge gal­lup er spørs­må­let den­ne gan­gen om folk er bekym­ret over den nåvæ­ren­de situas­jon med mye bjørn i nær­he­ten av byen. I skri­ven­de stund har 790 blitt gitt, noe som er et høyt tall for Sval­bard­pos­tens gal­lu­per. 500 av dis­se er ikke bekym­ret: «når vi bor på Sval­bard må vi til­pas­se oss.» Men ikke mind­re enn 241 stem­te for «Det er på tide å dis­ku­te­re isbjørn­jakt igjen.» Nå bærer både spørs­må­le­ne i Sval­bard­pos­tens gal­lu­per og sva­re­ne som er gitt gjer­ne en viss preg av sati­re og humør, noe som muli­gens kan for­kla­re det høye antal­let av stem­mer som kre­ver poten­si­ell åpning for jakt på isbjørn.

Arten ble total­fre­det på Sval­bard i 1973. Øknin­gen i antall bjør­ner på Sval­bard som man ser i de sis­te åre­ne er fort­satt en reaks­jon på fred­nin­gen etter man­ge år med intens jakt og fangst.

Dob­bel­ka­len­der «2 i 1»: Sval­bard og Ant­ark­tis

Den nye Sval­bard­ka­len­de­r­en 2020 er ute nå – og den kom­mer for førs­te gang som dob­bel­ka­len­der. Vi har, enkelt og godt, tatt baks­ide­ne i bruk som ellers er jo bare hvit. Så i til­legg til 12 vak­re Sval­bard­bil­der får du en full­sten­dig kalen­der til med 12 likeså vak­re bil­der fra Ant­ark­tis 🙂

Til tross for at det er nå fak­tisk to kalen­de­re isteden­for bare en har vi greidd å hol­de pri­sen sta­bil. Dob­bel­ka­len­de­r­en «Sval­bard & Ant­ark­tis 2020» fin­nes i to for­skjel­li­ge stør­rel­ser: A3 ser flott ut på stue­veg­gen, og i til­fel­le du foretrek­ker det litt mer hend­lig så kan det hen­de A5 for­ma­tet pas­ser bed­re.

For fle­re informas­jo­ner eller for å bestil­le, venn­ligst besøk web­bu­tik­ken vår (trykk her).

Pas­sas­jer­skip Mal­mö fast i isen

Mal­mö i isen Mens det er 35 % mind­re dri­vis i Ark­tis enn „van­lig“, har isfor­hol­de­ne i Sval­bards far­vann den­ne som­me­ren vært slik de plei­de å være i tid­li­ge­re år. Det betyr at deler av Nord­aus­t­lan­det ble ikke isfritt i det hele tatt (så langt) og at det er dri­vis på øst­siden av Sval­bard og i den sør­li­ge delen av Hin­lo­pens­tre­tet.

Det lil­le pas­sas­jer­ski­pet Mal­mö kom i van­skel­i­ghe­ter i et felt med dri­vis i Hin­lo­pens­tre­tet med 23 per­soner ombord, deri­blant 16 pas­sas­je­rer. Saken ble poten­sielt far­lig da strøm­mer før­te isen og ski­pet mot grunt vann mel­lom Rønn­be­ckøya­ne. Sys­sel­man­nen valg­te å eva­kue­re pas­sas­je­re­ne med heli­ko­pter. Beset­nin­gen kun­ne bli igjen ombord for å ta far­tøy­et ut av isen så snart anled­nin­gen byr seg for­di det var ingen umid­del­bar fare. Man reg­ner med at det blir råker i isen så snart tide­van­net skif­ter.

Dri­vis i den ark­tis­ke som­me­ren 2019 – Foto av Mal­mö i isen

Drivis i Arktis

Kyst­vak­ten er i områ­det og føl­ger med for å kun­ne assis­te­re eller gri­pe inn etter behov.

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.05.2024 klokken 20:01:12 (GMT+1)
css.php