spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 27. juni 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Bell­sund – 27. juni 2019

Søro­ver – det skul­le jo bety Horn­sund for oss. Men vi ombe­stem­te oss etter å ha sjek­ket den sis­te vær­mel­dinga. Det skal bli gans­ke stygg vær på sørøst­siden de nes­te dage­ne.

Da hol­der vi oss gjer­ne bor­te, og der­med blir Bell­sund stedet for oss. Det er litt grå, med en lav sky­dek­ke, men ellers fint, stil­le og rolig, når anke­ren går ned etter fro­kos­ten.

Det er mye his­to­rie i Recher­chefjor­den, mye å fortel­le fra fle­re fle­re hundre år. De førs­te over­vin­ter­ne, Tsjitsjagov’s dår­lig plan­lagt ekspe­dis­jon, den vel­lykke­de Recher­che-ekspe­dis­jo­nen, den ulykke­li­ge seil­a­sen til Mon­te Cer­van­tes og den litt mys­te­riø­se Gjæ­ver-vil­laen.

And­re his­to­ri­er går lengre til­ba­ke i tiden. Den fos­si­le more­nen som vi fin­ner sør for Renard­breen er nes­ten 600 mil­lio­ner år gam­mel!

Sene­re drar vi ut på en nyde­lig tun­dra-tur i Van Keu­len­fjor­den. Her er det man­ge nysgjer­ri­ge reins­dyr. Vi når frem til noen flot­te utsikts­punk­ter og nyter det vak­re og spen­nen­de lands­ka­pet før vi ven­der til­ba­ke til båten, litt sent for mid­da­gen.

Gal­le­ri – Bell­sund – 27. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Jeg kan nes­ten ikke tro hva som jeg ser når kap­tain Robert viser meg den sis­te vær­mel­dinga. Sørøst Sval­bard, hvor vi had­de egent­lig tenkt oss hen, vil snart bli et lite hyg­ge­lig sted. Sør­kap­pet er jo kjent som et vær­hard sted, og det blir det i alle fall i fle­re dager framo­ver. Da er det bare å være flek­si­bel og så set­ter vi kurs mot nord igjen. Det ser kan­skje litt rart ut på kar­tet, men det må vi jo ikke bry oss om.

Tilbake

Nyhetene er i fra 13.06.2024 klokken 07:54:14 (GMT+1)
css.php