spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 2. april 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Snøs­ku­ter­tur til Mohn­buk­ta på øst­kys­ten

Det er så vak­kert rundt omkring Lon­gye­ar­by­en på den­ne års­ti­den, men uan­sett er det all­tid spen­nen­de å kom­me seg litt bort fra stor­by­en 🙂 Vi tar anled­nin­gen, pak­ker sle­de­ne og set­ter kurs østo­ver og inn i Advent­da­len. Det er øst­kys­ten av Spits­ber­gen og spe­sielt Mohn­buk­ta som fris­ter.

Adventdalen

Utsikt over ind­re Advent­da­len.

Det er kald, omkring 20 minus­gra­der som så ofte de sis­te ukene. Klart og stil­le.

Den store more­nen til Rabot­breen kan være kre­ven­de ter­reng for den som sit­ter på en snøs­ku­ter for førs­te gang. Det er noen svin­g­er og bak­ker.

Rabotbreen

Død breis i more­nen til Rabot­breen.

For oss er det et stors­lått og vak­kert lands­kap. Bare måle­s­tok­ken er utro­lig impon­e­ren­de! Og så er det breis eks­po­nert i dagen her og der. Isen smel­ter lang­somt og den­ne pro­ses­sen ska­per noen vel­dig flot­te for­mer og far­ger.

Nordmannsfonna

Nord­manns­fon­na.

Så føl­ger Nord­manns­fon­na. Her få du en liten sma­ke­bit av hvor­dan det er å være et sted sen­tralt på Grøn­land eller i Ant­ark­tis. Det er selv­føl­ge­lig bare en minia­tur­vers­jon her på Nord­manns­fon­na, men det hol­der nok med det for de fles­te.

Forvitret isfjell, Mohnbukta

For­vi­tret isfjell i Mohn­buk­ta.

Etter en tur nedo­ver på Usher­breen har vi nådd frem til Mohn­buk­ta. Isen lig­ger fint og solid til langt ut i Storfjor­den, fak­tisk så langt ut som vi kan se. Og det er en fan­tas­tisk utsikt her i dag, med Barent­søya og Edgeøya på hele hori­son­ten mot øst. Det er flott å ta en liten tur ut på isen, en sving på vei nord­o­ver mot breen. Det lig­ger en del mind­re isfjell fast­fros­set i isen her og der.

Lunsjpause Mohnbukta

Luns­j­pau­se i Mohn­buk­ta.

Et fan­tas­tisk flott sted for en liten luns­j­pau­se!

Så går turen vide­re til bre­fron­ten til Hayes­breen, lands­kaps­mes­sig dagens høy­de­punkt. Den er spe­sielt vak­ker på en flott dag som i dag. Sola står lavt på him­melen nå, til slut­ten av mars, til og med midt på dagen og den kom­mer rett vei inn på bre­fron­ten. Fan­tas­tisk flot­te far­ger, for­mer og dimens­jo­ner.

Brefront til Hayesbreen, Mohnbukta

Bre­front til Hayes­breen, Mohn­buk­ta (I).

Brefront til Hayesbreen, Mohnbukta

Bre­front til Hayes­breen, Mohn­buk­ta (II).

Og deret­ter … drar vi til­ba­ke igjen, hjem. Det er 90 kilo­me­ter mel­lom oss og byen.

Veien hjem over Königsbergbreen

Vei­en hjem over Königs­berg­breen.

Den fan­tas­tis­ke kveldsly­set gjør til­ba­ke­tu­ren over Königs­berg­breen og gjen­nom Sas­send­a­len til en fornøyel­se. Det må bare nytes, det er ikke langt igjen til det er ingen kveldslys igjen til og med midt på nat­ten på Sval­bard!

Kveldslys i Sassendalen

Kveldslys i Sas­send­a­len.

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.07.2024 klokken 06:58:54 (GMT+1)
css.php