spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Ryke Yse Øyane

Kart over Ryke Yse Øyane

Klikk her for en vir­tu­ell tur rundt Ryke Yse Øya­ne.

Gener­elt: En liten øygrup­pe som i over­ført betyd­ning til­hø­rer Tus­enøya­ne, i det mins­te sett ut ifra lands­kap og geo­lo­gi. Områ­det er sjel­dent besøkt på grunn av de van­ske­li­ge isfor­hol­de­ne og for­di de er få og små, vel­dig avsi­des­lig­gen­de øyer uten gode ilands­tignings­p­las­ser. Hove­døy­en i grup­pen er bare et par kva­drat­ki­lo­me­ter stor. Ryke Yse Øya­ne fikk anta­ge­lig nav­net sitt fra en neder­landsk hval­fangst­kap­tein på 1600-tal­let og er nå del av Sørøst-Sval­bard natur­re­ser­vat.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detal­je­rt info: gui­de­bo­ka Sval­bard – Nor­ge nær­mest Nord­po­len.

Vegetasjon, Ryke Yse Øyane

Mose, tun­dra og små inns­jøer er en typi­sk set­ting på Tus­enøya­ne, som Ryke Yse Øya­ne til­hø­rer på sett og vis. Den mose­dek­te tund­ra­en er svært sår­bar for eros­jon – prøv å gå rundt den, eller å tråk­ke på ste­ner. Nær inns­jøe­ne kan man ofte se polar­svøm­mes­ni­per eller små­lom (hold avstand sær­lig fra sist­nevn­te, ellers risikerer du å skrem­me dem bort fra rei­re­ne).

Geo­lo­gi: Som på Tus­enøya­ne bes­tår Ryke Yse Øya­ne av doleritt/diabas (to ord som bes­kri­ver sam­me type berg­art, som ligner basalt), som er intru­si­ver fra Jura og Kritt. Berg­ar­te­ne rundt, som intru­si­ve­ne lig­ger i, har siden blitt fje­r­net ved eros­jon. Det­te gjel­der også områ­de­ne hvor øye­ne i Hin­lo­penstre­tet og man­ge and­re steder i Edge- og >Bar­entsøya og også and­re steder. Alle and­re berg­ar­ter på Ryke Yse Øya­ne er driv­blok­ker (avsatt av isbre­er fra sist istid).

Lands­kap: Lands­ka­pet er dek­ket av stei­ne­te, små, lavt­lig­gen­de øyer uten isbre­er eller per­ma­nent snø. Det er noen få, små tund­rainns­jøer. Stei­ner og små klip­per gjør det van­ske­lig å leg­ge til med båt.

Plan­te- og dyre­liv: Høy­ark­ti­sk. Del­vis stei­ne­te og goldt, men det fin­nes over­ras­ken­de man­ge moser på tund­ra­en. Mose­ne er vel­dig sår­ba­re – prøv å unn­gå å tråk­ke på den, gå hel­ler på stei­ne­ne så mye som mulig! Det er man­ge vel­dig små inns­jøer i områ­det som er gode hekke­p­las­ser for små­lo­mer. Dis­se fug­le­ne forstyr­res lett ut av redet, prøv å hol­de god avstand fra dem. Bort­sett fra små­lo­mer kan man fin­ne gås, ærfug­ler, polar­svøm­mes­ni­per osv.

His­to­rie: Sjel­dent besøkt. Tid­lig his­to­rie (hval­fan­ge­re, jege­re, Pomo­rer osv.) er ukjent. Mel­lom 1868-70 over­vin­tret to nor­ske jegere/eventyrere her to gan­ger, den and­re gan­gen var ikke plan­lagt, men ski­pet som skul­le hen­te dem kom seg ikke gjen­nom sjøi­sen. En av jeger­ne forsvant i isen i løpet av den and­re vin­te­ren.

Hytte på Ryke Yse Øyane

Hyt­te på Ryke Yse Øya­ne.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 23.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php