spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Langeøya pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 12. april 2023 − Nyheter og Reiseblogg


Det var Frost

Det som man­ge had­de nok aller­e­de tenkt seg ble nå bekref­tet fra offi­sielt hold: isbjørn­bin­na som dru­knet i Sas­senfjor­den på lang­f­re­d­ag var Frost.

Frost var Sval­bards mest kjen­te isbjørn. Blant annet had­de hun hoved­rol­len i Asge­ir Hel­ge­sta­ds film «Dron­ning uten land». Eller bedra sagt: hun var hoved­rol­len. I and­re doku­men­tar­filmb ble hun også kalt Misha.

Jeg var pri­vi­li­gert nok til å kun­ne obser­ve­re obser­ve­re Frost fle­re gan­ger.

Isbjørnbinna Frost er død

Isbjørn­bin­na Frost med fami­lie,
her i bed­re dager i Tem­pel­fjor­den.

Lang­f­re­d­a­gens hen­del­ser vil nå bli under­søkt av Sys­sel­mes­te­ren. Så langt er det ikke snakk om straff­ba­re hand­lin­ger og det fin­nes ingen mis­tenk­te i saken, iføl­ge Sval­bard­pos­ten.

Det ble tipp­set at Frost ble bedø­vet av Norsk Polar­in­sti­tutt under dage­ne før hen­dels­en. En even­tu­ell sam­men­h­eng mel­lom bedø­vel­sen og hen­nes død vil være en del av Sys­sel­mes­ter­ens under­søkel­se.

Frost had­de en unge med som skal ha angre­pet styr­kene på Vin­dod­den. Ungen ble der­for avli­vet. Også den­ne delen av hen­dels­en vil bli under­søkt.

Gjen­nom åre­ne had­de Frost og sine unger man­ge gan­ger kon­takt med men­nes­ker. Det er en lang lis­te med skad­de hyt­ter som hun skal være ans­var­lig for. Det var en av hen­nes unger som drep­te neder­lands­ke Johan (“Job”) Koot­te i august 2020. Fle­re av hen­nes unger mis­tet livet etter kon­tak­ten med men­nes­ker under for­skjel­li­ge omsten­di­ghe­ter.

Tilbake

Nyhetene er i fra 23.06.2024 klokken 02:12:50 (GMT+1)
css.php