spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 27. februar 2023 − Nyheter og Reiseblogg


Frøh­vel­vet fei­rer 15 års­da­gen

Ver­dens­berøm­te «Sval­bard Glo­bal Seed Vault» fei­rer 15 års­da­gen. Frøh­vel­vet ble åpnet i febru­ar 2008 og anled­nin­gen ble mar­kert på søn­dag på Sval­bard­mu­se­um.

Svalbard global seed vault

Frøh­vel­vet fei­rer 15 års­da­gen.
Bil­det viser tun­nel­len til sel­ve lage­ret inne i Pla­tå­ber­get oven­for fly­plas­sen.

Som van­lig ved anled­nin­ger i sam­men­h­eng med Frøh­vel­vet har den nåvæ­ren­de mar­ke­rin­gen tiltruk­ket en god del opp­merksom­het også fra internas­jo­na­le medier. Land­bruks- og mat­mi­nis­ter San­dra Borch skul­le ha vært med på make­rin­gen in Lon­gye­ar­by­en men fik­ke ikke være med på fly­et i Trom­sø for­di hun had­de glemt pas­set.

De førs­te åre­ne ble pre­get av teknis­ke van­skel­i­ghe­ter som krev­de bety­de­li­ge inves­te­rin­ger og opp­grade­rin­ger. Men nå er 1,2 mil­lio­ner frøprø­ver lag­ret inne i Pla­tå­ber­get. Det er kapa­si­tet til opp til 4,5 mil­lio­ner prø­ver av nyt­te­plan­ter. Den natur­li­ge bio­lo­gis­ke mang­fol­den er ikke blant frøh­vel­vets opp­ga­ver, som drei­er seg ute­luk­ken­de om nyt­te­plan­ter.

Svalbard global seed vault

Et kam­mer av tre som utgjør sel­ve frøla­ge­ret.

Frøh­vel­vet er ikke offent­lig tilg­jen­ge­lig. Orga­ni­sas­jo­nen bak frøh­vel­vet har nå annon­sert å lan­se­re en vir­tu­ell tur gjen­nom anleg­get.

Noe som fin­nes på den­ne hjem­mesi­den aller­e­de siden 2016 🙂 trykk her for å ta en vir­tu­ell tur inn i det ver­dens­berøm­te Sval­bard Glo­bal Seed Vault.

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.05.2024 klokken 14:14:14 (GMT+1)
css.php