spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home → september, 2022

Måneds-Arkiv: september 2022 − Nyheter


St. Jons­fjor­den – Isfjor­den … og sesong­slutt

Det er mye vind dis­se dager, høs­ten har tatt grep. Så bra at vi har vær­mel­din­ger som ikke all­tid er så gode som man skul­le øns­ke men lik­e­vel gir et godt plan­leg­gings­grunn­lag for å unn­gå uhyg­ge­lig trøb­bel. Det ble en mor­gen i St. Jons­fjor­den med grå­vær men lik­e­vel flot­te og spen­nen­de opp­le­vel­ser og så seil­te vi søro­ver i For­lands­un­det og inno­ver Isfjor­den. Her var det ikke fritt for hol­pe­fø­re, men i en grad som man kan (og må) tole­r­e­re sånn av og til på et seilskip på en ark­tisk seil­as.

Så had­de vi en dag til, som vi bruk­te i Bil­lefjor­den, helt innerst i Isfjor­den. Også den­ne dagen var litt for­blåst, men ingen­ting som lå hin­drin­ger i vei­en med å nyte dagen fullt ut.

Og så var det tid å set­te kurs for Lon­gye­ar­by­en, hvor vi avs­lut­tet den­ne turen, som var en fan­tas­tisk en. Full av gode og spen­nen­de opp­le­vel­ser i den­ne kor­te, inten­se over­gangs­ti­den fra som­mer til vin­ter her i nord. Det var so man­ge vak­re opp­le­vel­ser som man nep­pe vil glem­me. Dagen i Lom­fjor­den med sol, fot­tur, snø og isbjør­ner, eller ilands­tign­in­gen på Mof­fen med hval­ros­se­ne der, … og mye mer.

En stor takk til alle som har bidratt til vak­re og hyg­ge­li­ge opp­le­vel­ser på den­ne turen! Alle som var med, mine gode kol­leg­aer Dani­el, Ire­ne og Mar­ty­na og selv­føl­ge­lig først og fremst kap­tain Jona­than og beset­nin­gen på SV Anti­gua! Bra job­ba, alle sam­men, og jeg ser frem til fle­re turer sam­men med dere!

Det var nå seson­gens sis­te båt­tur på Sval­bard for meg i år. En lang, opp­le­vel­ses­rik, intens og vel­dig, vel­dig god serie av fan­tas­tis­ke turer på Anti­gua, Mean­der og Arc­ti­ca II er over for den­ne gan­gen. Jeg er tak­knem­lig for enhver dag av den­ne seson­gen!

Gal­lery – St. Jons­fjor­den til Isfjor­den – 19t. – 22. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.05.2024 klokken 18:38:57 (GMT+1)
css.php