spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home → juli, 2022

Måneds-Arkiv: juli 2022 − Reiseblogg


De sis­te dage­ne: fra Raudfjor­den til Isfjor­den

De sis­te dage­ne av den­ne turen gikk bare så fort, jeg rakk ikke å skri­ve fle­re blog­gin­legg under­veis, så her er nå en opp­date­ring med et litt mer omfangs­rikt bil­de­gal­le­ri. Den­ne delen av turen begy­n­te i en ganske tåke­te Raudfjord og før­te oss søro­ver til den vak­re St. Jonsfjor­den. Vi fikk fine inn­trykk på tund­ra­en langs ves­t­kys­ten og var hel­di­ge å se to isbjør­ner i til­legg til de som vi had­de sett på stor avstand i Ny-Åle­sund. Så kun­ne vi ta sei­le­ne i bruk igjen i Isfjor­den og til syven­de og sist run­det vi turen av i Cole­s­buk­ta.

Gal­le­ri – Fra Raudfjor­den til Isfjor­den – 24. – 26. juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Woodfjord & Bockfjord – 23. juli 2022

Vi gjor­de en del mil ves­to­ver igjen; vi får ikke glem­me at vi må nok til­ba­ke til Lon­gye­ar­by­en en gang. Det var inne i Woodfjor­den at vi våk­net. Utro­lig vak­kert lands­kap med utro­lig vak­re far­ger. Og utro­lig mye plast­søp­pel på stren­de­ne. I hvert fall en del mind­re når vi dro noen timer sene­re.

Sval­bards enes­te vul­kan står i Bockfjor­den, med man­ge vak­re bloms­ter rundt omk­ring, inklu­dert noen sjeld­ne arter.

Gal­le­ri – Woodfjord & Bockfjord – 23. juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Hin­lo­pen – 22. juli 2022

Så bra at vi kom så langt som Hin­lo­penstre­tet – ingen selvføl­ge hvis man ten­ker på at vi had­de ikke så vel­dig man­ge dager igjen på det­te tids­punk­tet. Men slik som saken lå an kun­ne vi gjø­re en liten fot­tur til og til og med på inland­sisen på nor­døst­siden av Spits­ber­gen samt en avs­tik­ker til det utro­li­ge Alkef­jel­let med titus­en­vis av polar­lom­vi. Og sene­re så vi til og med en blåh­val!

Gal­le­ri – Hin­lo­pen – 22. juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Murchi­son­fjord – 21. juli 2022

Murchi­son­fjord – Da er vi kom­met så langt om Hin­lo­penstre­tet og Nord­aus­t­lan­det. Den­ne gol­de, i stor grad isdek­te, nest­størs­te øya på Sval­bard. Ein sterk kon­trast, helt anner­le­des enn alt vi har så langt sett på den­ne turen. Hier gehts zu den Panos Murchi­son­fjord.
 

Gal­le­ri – Murchi­son­fjord – 21. juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Woodfjord – 20. juli 2022

Og igjen er vi hel­dig med vind og bøl­ger, på den måten at vi har ingen av dis­se to. Og der­med er det mulig å besø­ke den berøm­te hyt­ta på Gråhu­ken (Chris­tia­ne Rit­ter: Kvin­ne i polarn­at­ten).

Sene­re gjor­de vi en tur til en liten elv som fos­set ned over røde klip­per, i mid­ten av en tun­dra med utro­lig flot­te bloms­ter. Og så run­det vi dagen av ved Mona­co­breen. Som i det sis­te har støtt frem fle­re hund­re meter. Det er nes­ten van­ske­lig å tro, men sånt ser til og med i kli­ma­en­drin­gens tider, sånn av og til i hvert fall.

Gal­le­ri – Woodfjord – 20. juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Nord­vest Spits­ber­gen – 19. juli 2022

En sjel­den vak­ker dag på nord­vesth­jør­net av Spits­ber­gen, et ellers ganske vær­hardt sted. Men ikke i dag. Vi fikk utro­lig flott uts­ikt over Dans­køya og sene­re likeså flott uts­ikt i Smee­ren­burg, sam­men med en flokk hval­ross og en god del hval­fangst­his­to­rie.
 

Danskehaugen
Smeerenburg

Ves­t­kys­ten – 18. juli 2022

Vin­den blås­te oss bok­stave­lig ut av Kongsfjor­den, men det var bare å set­te seil og så fikk vi en fan­tas­ti­sk mor­gen på havet.

Sene­re fikk vi den sjeld­ne anled­nin­gen til å hop­pe i land på den åpne ves­t­kys­ten. Det er jo ikke så ofte at man får den­ne anled­nin­gen. Godt vær, fan­tas­ti­sk lands­kap i et sjel­dent besøkt områ­de.

Vi avs­lut­tet dagen i Mag­da­le­n­efjor­den. Full sol­skinn, utro­lig vak­kert lands­kap og en vel­dig aktiv isb­re!

Gal­le­ri – Ves­t­kys­ten – 18. juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Kongsfjord – 17. juli 2022

Vi var litt usik­re på hvor­dan ting vil­le utvik­le seg i Ny-Åle­sund for­di det er jo ganske man­ge skip som kom­mer hit, men vi had­de fak­ti­sk en vel­dig fin mor­gen i den nord­ligs­te boset­ting på Sval­bard. Det er for tiden fle­re isbjør­ner som hol­der til i områ­det. Vi kun­ne se tre av dem på de små øye­ne ikke langt unna.

Sene­re fort­sat­te vi inno­ver Kongsfjor­den, et av Sval­bards vak­res­te områ­der på en vak­ker dag som i dag!

Gal­le­ri – Kongsfjord – 17. juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

For­landsun­det

I går natt fikk vi ikke bare noen fle­re pas­sas­je­rer ombord, men til og med en ny kap­tein (Jona­than skul­le gått hjem for en ukes tid siden – tusen takk for at du ble med oss så len­ge like­vel!). Fan­tas­ti­sk! Da var det bare å set­te kurs nordover, i full fart!

Der­med kun­ne vi nyte den førs­te dagen uten­for Isfjor­den i dag 🙂 i For­landsun­det. Vak­kert lands­kap, fint vær, fan­tas­ti­sk dyre­liv!

Gal­le­ri For­landsun­det, 16. juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Sveab­reen & Lon­gye­ar­by­en

Det var godt å se sola igjen, ved Sveab­reen.

Og det var enda bed­re å få fle­re folk ombord. Alle ble gla­de, spe­sielt de som kom. De skul­le ha vært her for nes­ten en ukes tid siden! Bed­re sent enn ald­ri – vel­kom­men ombord!

Det tok litt tid å få alt og alle på plass, og vi bruk­te tiden til for­skjel­li­ge turer i Lon­gye­ar­by­ens omgi­vel­ser. Nederst er et utvalg fra for­skjel­li­ge steder i Advent­da­len.

Gal­le­ri Sveab­reen & Advent­da­len, 14./15. juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Ekmanfjord

Cor­a­hol­men lig­ger i den utro­lig vak­re Ekmanfjor­den. Øya er en natur­per­le. Det er et stort moren­e­lands­kap på den ene siden. Slik ser det vel ut på mars, vil jeg tro. Jeg har jo ikke vært der. Ikke et øns­ke hel­ler. Jeg foretrek­ker Sval­bard. Her er det vak­kert, spen­nen­de og godt, til og med på en grå dag som i dag.

Det sam­me sene­re på Blo­mes­let­ta, også i Ekmanfjor­den. Vi ven­tet litt til å begy­n­ne med før vi gikk ut igjen for­di det var så tåke­te. Sene­re let­tet tåka litt og vi dro på tur. Sååå flott!

Gal­le­ri Ekmanfjor­den: Cor­a­hol­men & Blo­mes­let­ta, 13. juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Gips­da­len & Dia­ba­sod­den

Som sagt, Isfjor­den er stor og det er mer enn nok plass her for man­ge opp­le­vel­ser. I dag var i i Sas­sen­fjor­den (som er en del av Isfjor­den, bare i til­fel­le noen skul­le lure). Igjen var det litt av en grå dag, men ingen pro­blem, vi dro på tur i den store, vak­re Gips­da­len hvor Wil­liam S. Bruce søk­te kull i sin tid for man­ge år siden og sene­re besøk­te vi polar­lom­vi­ko­lo­nien ved Dia­ba­sod­den.

Gal­le­ri Gips­da­len & Dia­ba­sod­den, 12. juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Ebba­da­len & Pyra­mi­den

En litt grå dag i Bill­efjor­dens nord­li­ge strøk, i den vak­re Ebba­da­len og i Pyra­mi­den. Spen­nen­de steder, vak­kert lands­kap og nysgjer­ri­ge Sval­bard­rein.

Gal­le­ri Ebba­da­len & Pyra­mi­den, 11. July 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Lon­gye­ar­by­en, Skans­buk­ta

Da set­ter vi seil igjen med gode gam­le Anti­gua – den førs­te store julitu­ren siden 2019!

Men dess­ver­re fikk ikke alle være med, det vil si de fles­te som skul­le vært her fikk ikke være med. På grunn av strei­ken i SAS er det bare 10 av omt­rent 30 som kom opp i tide! Men vi har fort­satt håp å kun­ne pluk­ke opp noen fle­re om noen dager.

Da skal vi oss i Isfjor­den i noen dager. Ingen pro­blem i det hele tatt, Isfjor­den er stor, man kun­ne godt bru­ke en hel uke eller til og med ti dager her. Da set­ter vi kurs for Skans­buk­ta til å begy­n­ne med.

Gal­le­ri Lon­gye­ar­by­en- & Skans­buk­ta, 09./10. Juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 05.12.2022 klokken 02:14:57 (GMT+1)
css.php