spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 24. november 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Thai fører­kort gjel­der forelø­pig ikke på Sval­bard

Du tror kan­skje at over­s­krif­ten er en spøk, eller du tror: who cares … men da kjen­ner du Lon­gye­ar­by­en dår­lig hvis du tror det. Det er helt sant, og det er man­ge i Lon­gye­ar­by­en som bryr seg, eller ret­te­re sagt, som har et pro­blem. Muli­gens et stort pro­blem, til og med, avhen­gig av hva som kom­mer til å skje nå i saken.

Men hva skjed­de egent­lig? Tid­lig i okto­ber gjor­de Sys­sel­mes­ter opp­merksom på reg­le­ne som gjel­der for ser­ti­fi­kat på Sval­bard. Internas­jo­na­le fører­kort gjel­der ikke på Sval­bard, men om du har fører­kort i lan­det du kom­mer fra så bør det hol­de med det. Bare en beting­el­se: ser­ti­fi­ka­tet må sva­re til Wien-kon­vens­jon­sens reg­ler. Aldri hørt om Wien-kon­vens­jo­nen? Den er fra 1968 og den ord­ner mye i sam­men­h­eng med internas­jo­nal vei­t­ra­fikk. Blant mye annet står det en del om hvor nøyak­tig et ser­ti­fi­kat bør se ut.

Longyearbyen, førerkort

Det er man­ge i Lon­gye­ar­by­en som regel­mes­sig tren­ger bilen, også i jobbsam­men­h­eng.

Regel­ver­ket som gjel­der fører­kort på Sval­bard har vært på plass siden 2004 uten end­rin­ger, men det var ikke før nå at Thai­folk ble stan­set i en kon­troll og poli­ti­bet­jen­ten begyn­te vel å lure på om det som han eller hun så var helt i tråd med det som står med liten skrift. Selv om Thai­land har signert og rati­fi­sert Wien-avta­len, ser thai­lands­ke ser­ti­fi­ka­ter litt anner­le­des ut. Det kan være en del av pro­b­le­met at det fin­nes bare pik­to­gramm­er for far­tøy­klas­se­ne på slike ser­ti­fi­ka­ter men ikke boksta­ver.

Og hva betyr det nå? Det betyr at Sys­sel­mes­te­ren har nå bedt Lon­gye­ar­by­ens Thai­be­fol­k­ning å la bilen ståen­de med mind­re de har et norsk eller annet godkjent ser­ti­fi­kat, noe som langt de fles­te ikke har. Men det fin­nes man­ge som tren­ger bilen hver dag, gjer­ne i job­ben. Det fin­nes bedrift­er hvor de fles­te ansat­te er Thai­len­de­re, som ISS Faci­li­ty Manage­ment, som blant annet leve­rer rent sen­ge­tøy til over­nat­tings­be­drif­te­ne, noe som er «litt van­skel­ig» uten trans­port. Hur­tig­ru­ten Sval­bard er et annet eks­em­pel. Det er 20 Thai­len­de­re som job­ber i bedrif­ten, og bare 2 av dem har norsk ser­ti­fi­kat. Men man­ge job­ber i logis­tikk. Det er bare to eks­emp­ler på bedrift­er som plut­se­lig har et pro­blem, når en del av deres ansat­te ikke har lov å kjø­re bil.

Sta­tens veg­ve­sen har vars­let en for­kla­ring in løpet av den­ne uken.

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.07.2024 klokken 07:44:47 (GMT+1)
css.php