spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 19. oktober 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Kull­drift i gruve 7 plan­lagt til og med 2025

Norsk kull­pro­duks­jon på Sval­bard er nå plan­lagt til og med 2025. Gru­ve­sels­ka­pet Store Nor­ske Spits­ber­gen Kul­kom­pa­ni (SNSK) med­de­ler at gruve 7 vil dri­ves i lengre tid fre­mo­ver enn tid­li­ge­re plan­lagt.

Bak­grun­nen lig­ger i den poli­tis­ke utvi­k­lin­gen og dens ring­vir­knin­ger på pri­sene for kull på ver­dens­mark­edet.

Gruve 7

Gruve 7 lig­ger på et fjell i Advent­da­len uten­for Lon­gye­ar­by­en.

Så langt had­de man plan­lagt å avs­lut­te gru­ve­drif­ten i 2023, etter Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re (LL) had­de valgt å ikke forl­en­ge kon­trak­ten med SNSK for leve­ring av kull til det loka­le ener­gi­ver­ket. LL sik­ter på en ny ener­giløs­ning.

Men etter­spør­se­len etter kull på ver­dens­mark­edet er høy og der­med også pri­sene, og SNSK kun­ne sik­re seg gode salgs­kon­trak­ter med kje­mikons­er­net Cla­ri­ant i Tysk­land som gjel­der til og med 2025. Cla­ri­ant har i man­ge år vært den vik­tigs­te internas­jo­na­le kun­den for norsk kull fra Sval­bard.

I 2021 – før den rus­sis­ke kri­gen i Ukrai­na begyn­te – kun­ne SNSK aller­e­de gle­de seg over en omset­ning på 93 mil­lio­ner kro­ner, sam­men­li­gnet med 48 mil­lio­ner i 2020 – uten å øke kull­pro­duks­jo­nen.

Det er for tiden mel­lom 40 og 45 ansat­te om job­ber i gruve 7. SNSK plan­leg­ger å øke manns­ka­pet til 52 for å sik­re en års­pro­duks­jon av 125000 tonn kull.

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.05.2024 klokken 20:23:35 (GMT+1)
css.php