spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Langeøya pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 12. oktober 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Trust Arc­ti­cu­gol utes­tengt fra Sval­bard Rei­se­livs­råd

Sty­ret i Sval­bard Rei­se­livs­råd har i dag (ons­dag, 12. okto­ber) bes­lut­tet å avs­lut­te med­lems­ka­pet til Trust Arc­ti­cu­gol.

Trust Arc­ti­cu­gol er et stats­eid rus­sisk sels­kap som eier Barents­burg og Pyra­mi­den og dri­ver alt av akti­vi­te­ter der, inklu­dert turis­me.

Trust Arcticugol

Trust Arc­ti­cu­gol: eks­lu­dert fra Sval­bard Rei­se­livs­råd og Visit Sval­bard.

En av kon­sek­vens­e­ne er akti­vi­te­ter til­budt av Garc­ti­ca, Trus­tens dat­ter­sels­kap i turis­me, er ikke len­ger tilg­jen­ge­li­ge på Visit Sval­bard, som er en vik­tig platt­form hvor loka­le tur­ope­ra­tø­rer til­byr sine pro­dukter.

Grun­nen til dagens avgjø­rel­se er den rus­sis­ke kri­gen mot Ukrai­na. Sty­re­le­der Ron­ny Strøm­nes sier at «Russ­lands invas­jon av Ukrai­na ikke er noe vi pas­sivt kan sit­te og se på. Vi for­døm­mer brudd på internas­jo­nal fol­ke­rett og men­nes­ke­ret­ti­ghe­ter, og eks­klus­jo­nen er et direk­te resul­tat av krig­førin­gen som blir begått av den rus­sis­ke sta­ten». Strøm­nes påpe­ker at til­ta­ket er ret­tet mot den rus­sis­ke reg­je­ri­n­gen og ikke mot men­nes­kene i Barents­burg eller Pyra­mi­den. Uto­ver det sier han at «vi håper situas­jo­nen en gang i fremt­iden vil nor­ma­li­se­re seg slik at sam­ar­bei­det kan gje­nopp­tas».

Goarc­ti­ca publi­ser­te en video på sosia­le medier som hvi­ser hvor­dan lys­ene slås av på for­skjel­li­ge rom og loka­li­te­ter som bru­kes under sine akti­vi­te­ter i Barents­burg.

Tilbake

Nyhetene er i fra 23.06.2024 klokken 02:28:36 (GMT+1)
css.php