spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home → juli, 2021

Måneds-Arkiv: juli 2021 − Reiseblogg


I Mar­tin Con­ways fot­spor i Bol­terda­len

Sval­bard! Natur! Det å være på tur! Fan­tas­ti­sk …

Det er saken i et nøt­teskall 🙂 abso­lutt det det drei­er seg om her og nå for oss i og rundt omk­ring Lon­gye­ar­by­en. Res­ten får bare ven­te. I år har jeg alle­re­de brukt alt­for mye tid på data­en, det får ta et skritt til­ba­ke nå, ellers kun­ne rei­se­b­log­gen min alle­re­de fått mye pålegg i det sis­te.

Men i dag tar vi en pau­se, og da er det å hale litt inn­på.

Fore­drags­se­ri­en «Den ark­ti­s­ke ons­da­gen» var en god anled­ning å se nær­me­re på for­skjel­li­ge his­to­ri­er og emner som er vik­ti­ge for meg. Og det er både vak­kert og vik­tig å kun­ne gjø­re det på åstedet. Er det noen som hus­ker fore­dra­get om Mar­tin Conway’s «First cros­sing of Spits­ber­gen» (slik var tit­te­len til Conway’s bok om eks­pe­dis­jo­nen) som jeg holdt i april (online, på tysk)?

Sis­te uke ble det anled­ning å føl­ge et lite stykke i Con­way sine fot­spor. Con­way og Gar­wood had­de til hen­sikt å fin­ne en rute fra Advent­fjor­den søro­ver til Van Mijen­fjor­den (den gan­gen kjent som «Low Sound»). På grunn av en utp­re­get man­gel av topo­gra­fisk informas­jon – det var jo net­topp grun­nen for å leg­ge ut på den­ne eks­pe­dis­jo­nen – valg­te Con­way en rute som i dagens lys syner ganske mer­ke­lig, og så ble det en ganske lang og kre­ven­de tur på 40 km.

Tverrdalen, Conway

Con­way og Gar­wood følg­te den­ne dalen i 1896 nedo­ver til de kom frem til Reinda­len, som kan skim­tes i det fje­r­ne. Der­med had­de de fun­net en rute fra Advent­fjord til Van Mijen­fjord.

Det gjor­de vi ikke, vi nøy­de oss med Bol­terda­len, men her fin­nes det alt som kan bidra til å gjø­re en fot­tur i ark­ti­sk ter­reng mor­somt, dvs mer eller mind­re kre­ven­de: våt­mark, elver og more­ner.

Beløn­nin­gen ven­ter i form av den vak­re natu­ren, med alt fra far­ge­ri­ke bloms­ter over dyre­li­vet – man­ge reins­dyr med en del kal­ver blant dem – og fors­te­net tre fra ter­tiært­i­den.

Etter endt tur var det bare å ta bilen og kjø­re hjem til Lon­gye­ar­by­en. Con­way i sin tid kom til­ba­ke til lei­ret i stygg regn­vær. En av hans to hes­ter had­de rømt; det stak­kars dyret had­de åpen­bart ikke til hen­sikt å fort­set­te med den slit­som­me turen gjen­nom endeløs våt og tung snø. Pon­ny­en had­de løpt hele vei­en til­ba­ke til Advent Point (i nær­he­ten av dagens fly­plass), og en av Con­ways nor­ske led­sa­ge­re måt­te gå sam­me hele vei­en for å hen­te dyret til­ba­ke! Det var den­ne epi­so­de som gav Bol­terda­len nav­net sitt (engelsk: to bol­ter = å røm­me).

Gal­le­ri – Bol­terda­len

Noen inn­trykk fra Lon­gye­ar­by­en og turen i Bol­terda­len:

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Ende­lig … Sval­bard

Ende­lig – Sval­bard! Det tok jo litt tid den­ne gan­gen, men nå er vi på plass og har instal­lert oss igjen i det lil­le hjem­met vårt i Lon­gye­ar­by­en. Med man­ge pla­ner og for­håp­nin­ger. Men ingen­ting er satt i stein i dis­se dager. Vi får se.

På den tyske og den engels­ke versjo­nen av den­ne blog­gen har jeg skre­vet at det tar sin tid å sjek­ke inn på fly­plas­sen Oslo Gar­der­mo­en. Det behø­ver jeg vel nep­pe å nev­ne her. Som and­re ting hel­ler. Noen har lurt litt på hvor­for jeg har skre­vet en del mel­din­ger i det sis­te som jeg ikke har skre­vet på den nor­ske siden. Her er det snakk om ting som inn­rei­se­reg­ler osv som nord­menn får med på NRK dags­nytt hver kveld. Jeg syn­tes at det er kanskje ikke helt på sin plass om jeg skri­ver om sli­ke saker her på den­ne nor­ske siden. Men hvis noen er nysgjer­rig så er det jo bare å ta en titt på den engels­ke eller tyske utga­ven av den­ne siden.

Og hvis du skal hand­le på Sval­bard­bu­tik­ken for førs­te gang i år, bør du også plan­leg­ge med litt eks­tra tid. Den er omt­rent dob­belt så stor som før. Men ikke alt er helt per­fekt (men det blir det jo sik­kert snart) …

Svalbardbutikken, Longyearbyen

Et hjør­ne i Sval­bard­bu­tik­ken i Lon­gye­ar­by­en.
Spørsmål til Spits­ber­gen-nerds: her er det noe som ikke stem­mer … hva er det? 🙂

Ende­lig – Sval­bard! Noen førs­te inn­trykk fra Lon­gye­ar­by­en

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 05.12.2022 klokken 01:31:43 (GMT+1)
css.php