spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Uten­lands­ke fast­bo­en­de kan mis­te stem­me­ret­ten

Uten­lands­ke fast­bo­en­de kan mis­te stem­me­ret­ten

De sis­te 2-3 måne­de­ne har jeg stort sett vært ute og under­veis i Sval­bards mer avsi­des­lig­gen­de strøk og det ble mye nytt i rei­se­b­log­gen, og vel så det. Men nå er det på tide å hale inn­på med nyhe­te­ne. Dess­ver­re er det en del som man­ge vil nok oppf­at­te som dår­li­ge nyhe­ter.

Uten­lands­ke fast­bo­en­de kan mis­te stem­me­ret­ten til Lon­gye­ar­by­en lokals­ty­ret

Tid­li­ge­re i år har reg­je­rin­gen fores­lått at utlen­din­ger som bor i Lon­gye­ar­by­en skal fra­tas stem­me­re­ten på kom­mu­nalt nivå med mind­re de har bodd i Nor­ge (på fast­lan­det) minst i tre år. Bak­grun­nen er kom­pleks og har med Sval­bard­trak­ta­ten å gjø­re som leg­ger Sval­bard under nor­sk suver­e­ni­tet. Basert på det­te heter det i Sval­bardlo­ven fra 1925 at Sval­bard er en del av kon­ge­ri­ket Nor­ge, noe som sel­ve trak­ta­ten fak­ti­sk ikke sier. Men det kan se ut som om nor­ske myn­di­ghe­ter i for­skjel­li­ge saker tar for­skjel­li­ge valg med hen­syn til i hvilken grad Sval­bard fak­ti­sk er en del av Nor­ge.

Utlen­din­ger som bor i en kom­mu­ne på fast­lan­det får lokalt stem­me­rett etter å ha bodd det i tre år. Det sam­me gjel­der så langt i Lon­gye­ar­by­en, hvor lokal­de­mo­kra­ti ble opp­ret­tet i 2002. Nå går reg­je­rin­gen inn for at bare utlen­din­ger som har bodd i en nor­sk fast­lands­kom­mu­ne i tre eller fle­re år skal ha stem­me­rett i Lon­gye­ar­by­en. Botid i Lon­gye­ar­by­en skal ikke reg­nes med. Det vil ikke over­ras­ke at det er man­ge i Lon­gye­ar­by­en som sier seg uenig i det, spe­sielt i den ikke nor­ske befol­k­nin­gen. Det er man­ge som mener at det er ingen plass hjem­me å fra­ta den loka­le stem­me­ret­ten fra en ganske stor del av befol­k­nin­gen, inklu­dert folk som har bodd i Lon­gye­ar­by­en i man­ge år, et til­tak som er uten uten side­s­tykke i den yng­re his­to­ri­en i demo­kra­ti­s­ke europeis­ke land.

Så langt ser det ikke ut som om den nye reg­je­rin­gen i Oslo vil end­re noe med fores­la­get. I sep­tem­ber har repre­sen­tan­ter fra for­skjel­li­ge par­tier i Lon­gye­ar­by­en lokals­ty­re uttalt seg.

Longyearbyen stemmerett

Lon­gye­ar­by­en har en ganske inter­nas­jo­nal befol­k­ning, men den nor­ske befol­k­ningsan­de­len er den størs­te. De fles­te repre­sen­tan­te­ne i lokals­ty­ret er nord­menn.

Repre­sen­tan­ter fra Frems­kritts­par­tiet og Høy­re bes­kri­ver urea­lis­ti­s­ke sce­n­a­ri­er

En repre­sen­tant for Frems­kritts­par­tiet i Lokals­ty­ret gjor­de noen bemer­kel­ses­ver­di­ge uttal­el­ser: «… folk som ikke har vært i Nor­ge, ikke har noen slekt­nin­ger i Nor­ge, ingen spe­si­ell inter­es­se av Nor­ge, kan kom­me til Sval­bard og ha stem­me­rett og til og med være valg­ba­re. For vel­dig man­ge er det logisk at det ikke kan være sånn. Det er synd for de fine bor­ger­ne vi har her, som er for­nuf­ti­ge folk de aller fles­te, men det er sik­ker­he­ts­sak: Man kan fak­ti­sk ikke ta san­sen» (Sval­bard­pos­ten nr. 33, 2021).

Det er blant de man­ge bemer­kel­ses­ver­di­ge aspek­ter av den­ne uttal­el­sen at Frems­kritts­par­tiets repre­sen­tant der­med fak­ti­sk hev­der at Sval­bard ikke er en del av Nor­ge, for­di ellers vil et flerå­rig opp­hold på Sval­bard jo auto­ma­ti­sk med­fø­re en til­knytt­ning til Nor­ge.

En repre­sen­tant for Høy­re uttal­te seg på føl­gen­de måte: «Vi kan risikere at det kom­mer så man­ge utlen­din­ger hit at det ikke sit­ter én nor­sk per­son igjen i lokals­ty­ret.» Den­ne hev­del­sen støt­tes ikke av dagens rea­li­tet – og hel­ler ikke av utvik­lin­gen – i befol­k­nin­gen eller i sel­ve lokals­ty­ret.

Ap og Venst­re: kri­ti­s­ke eller mer dif­fe­ren­sier­te uttal­el­ser

Lokals­ty­re­le­der Arild Olsen (Ap) uttal­te seg kri­ti­sk om fores­la­get. Ven­s­tres repre­sen­tan­ter er litt mer til­ba­ke­hold­ne og utta­ler seg dif­fe­ren­siert.

Til syven­de og sist måt­te lokals­ty­ret slå fast at det var ikke mulig å lage en fel­les uttal­el­se som alle repre­sen­tan­ter kun­ne si seg eni­ge i. Der­for ble saken utsatt. Hørings­fris­ten går ut 25. okto­ber.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 06.10.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php