spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home → juli, 2020

Måneds-Arkiv: juli 2020 − Reiseblogg


Sval­bard med SV Anti­gua i sep­tem­ber: kan­sel­lert pga koro­na

Dess­ver­re, men nep­pe over­ras­ken­de, er vi nødt til å avly­se også den sis­te av årets plan­lag­te Sval­bard-turer med seilski­pet Anti­gua (08.-18. sep­tem­ber 2020). Det er van­ske­lig å oppf­yl­le kra­ve­ne som er satt for å sik­re manns­kap og pas­sas­je­rer mot koro­na-smit­te­fa­ren ombord et lite skip.

Del­ta­ker­ne vil nå bli kon­tak­tet av Geo­gra­fis­ke Rei­se­ge­sels­ka­pet.

Korona-viruset, Svalbard

Med SV Anti­gua på Sval­bard: blir ikke noe av i år pga koro­na-virus­et.

Det sam­me gjel­der foto- og vand­re­tu­ren i og rundt Pyra­mi­den i sep­tem­ber. Også den­ne turen kan­sel­le­res og del­ta­ker­ne kon­tak­tes sna­rest.

Sval­bard med seilskip og kon­junk­tiv

Van­lig­vis skri­ver jeg på den­ne siden i nøk­ter­ne ord om ting som fak­ti­sk har skjedd.

I mot­set­ning til det­te er det her snakk om noe som har ald­ri skjedd og vil hel­ler ikke skje, og jeg må inrøm­me at det er latent emo­s­jo­nalt.

I går, 9. juli, skul­le vi ha satt i gang med årets lang­tur på SV Anti­gua i Lon­gye­ar­by­en. Omt­rent 30 pas­sas­je­rer, spent på alt som må kom­me, i god humør og med mye og store håp og for­v­ent­nin­ger. Et manns­kap på ti, med cap­tain (mest sann­syn­lig han Robert), styr­menn, matros, kokk og ser­vice og tre gui­der – Alex, Kris­ti­na og jeg. Alle sam­men had­de vi gle­det oss til den­ne turen til den ble spist av koro­na­vi­rus­et for noen uker siden, som så mye i det­te vran­ge året. 19 dager Sval­bard – bor­te for godt. Ikke bare noen som helst dager. Sval­bard med seilskip, det er noe helt spe­sielt, med mas­se spen­nen­de og vak­re opp­le­vel­ser. På hver enes­te tur ser og opp­le­ver vi ting som jeg har ikke sett eller opp­levd før – i snart 25 år med man­ge, man­ge turer i Sval­bards far­vann.

Antigua, Spitzbergen

Sval­bard med seilski­pet Anti­gua: begy­nn­te ikke i går (9. juli).

Nå er det ingen som vet hva som vi gå glipp av den­ne som­me­ren, på den­ne turen og and­re som går tapt. Men det er lov å la tan­ke­ne dra på rei­se og det er all­tid spen­nen­de å sjek­ke vær­mel­din­ga og iskart:

Værmelding Svalbard

Nau­ti­sk vær­mel­ding for Sval­bard, lør­dag (11 juli).

I dag (fre­dag) blå­ser det sik­kert en del ute på ves­t­kys­ten, men i Isfjor­den er det fint og godt. Kanskje litt regn her og der, spe­sielt tid­lig på lør­dag skal det bli ganske våt. Jeg reg­ner med at vi skul­le brukt de førs­te en eller to dage­ne i Isfjor­den. Tem­pel­fjor­den, Bill­efjor­den, Nordfjor­den med Ekmanfjor­den og Cor­a­hol­men, Bohem­an­flya … det fin­nes så man­ge flot­te steder ikke langt fra Lon­gye­ar­by­en. (Og ved å trykke på lin­ke­ne kan du all­tid ta en tur dit, i hvert fall på net­tet).

På lør­dag skal vin­den snu og blå­se fra sør uten­for ves­t­kys­ten. Da vil­le vi sik­kert satt seil og kurs nordover, med flott seil­vind! På nord­kys­ten skal det iføl­ge vær­mel­din­ga bli noen stil­le og fine dager nes­te uke, og da står den­ne fan­tas­ti­s­ke ver­den åpent.

Værmelding Svalbard

Marin vær­mel­ding for Sval­bard, søn­dag (12 juli).

Og så iskar­tet. Det er noe vir­ke­lig litt spe­sielt. Det er fort­satt mye is i øst og nor­døst på Sval­bard og til og med fas­tis i man­ge fjor­der, spe­sielt på Nord­aus­t­lan­det. Slik som det ser ut nå vil­le den­ne turen nok ikke ta oss run­dom Sval­bard nå. Noe som er ganske uvan­lig på den­ne årst­iden i kli­ma­en­drin­gens tid, men ikke umu­lig. Det skul­le jo vært spen­nen­de bare å dra og se på saken selv, men slik saken står til må vi bare nøye oss med å føl­ge med på iskar­tet de nes­te uke­ne.

Iskart Svalbard

Sval­bard iskart, 09 juli (© Nor­sk Meteo­ro­lo­gisk Insti­tutt).

Bare se på Lief­defjor­den og Woodfjor­den! Åpen dri­vis, som stort sett skul­le la seg navi­ge­re, med noen stør­re felt med tett dri­vis, som den gule prik­ken på vest­siden av Reins­dyr­flya, og fas­tis (grå) innerst i Woodfjor­den! Der skul­le vi godt og gje­r­ne ha brukt noen ufor­glem­me­li­ge dager. Og så vide­re mot Nord­aus­t­land og Hin­lo­pen. Kom­bi­nasjo­nen av dri­vis, utro­lig vak­re lands­kap og dyre­li­vet, fra polar­lom­vi til hval­ross, isbjørn og muli­gens hval, skul­le vært fan­tas­ti­sk å opp­le­ve.

Isfjor­den

Hvem hvet hva vi vil­le gjort og sett i Isfjor­den? Her er noen bil­der fra tils­va­ren­de turer der i de sis­te åre­ne. Slikt kun­ne det ha blitt, eller helt anner­le­des …

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

For­landsun­det

Vi bruk­te en del tid her i For­landsun­det også i fjor, som de som var der vil gje­r­ne hus­ke 😉 bil­de­ne i den­ne sam­lin­gen er alle fra 2019.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Woodfjor­den og Lief­defjor­den

Bare noen få inn­trykk som en kan få i Woodfjor­den og Lief­defjor­den på Spits­ber­gens nord­kyst. Og den er jo fak­ti­sk enda mye stør­re. Det fin­nes jo også Raudfjor­den, Wij­defjor­den, Sorgfjor­den, … javel.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Mye kon­juk­tiv. Bare tan­ker og drøm­mer. Ikke opp­levd, ikke sett – i år. De 40 som skul­le nå sei­le i lag ombord Anti­gua i Sval­bards fjor­der i mer enn 2 uker vil nå ald­ri møte nøyak­tig i den­ne kom­bi­nasjo­nen.

Da får vi bare satse på å møte sene­re, til nes­te år eller 2022, på Sval­bard eller et eller annet sted mel­lom nord­pol og sør­pol.

Tilbake

Nyhetene er i fra 07.12.2021 klokken 20:22:55 (GMT+1)
css.php