spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 21. august 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Rei­se­livs­brans­jen kol­lap­ser, fle­re rei­se­re­striks­jo­ner for turis­ter

Det vil nep­pe kom­me som en over­ras­kel­se at rei­se­livs­brans­jen på Sval­bard hol­der på med å kol­lap­se og det er dår­lig med lys på hori­son­ten, for­di reg­je­ri­n­gen i Oslo inn­fø­rer rei­se­re­striks­jo­ner for turis­ter for fle­re og fle­re europei­s­ke land etter­som inn­feks­jonstal­le­ne øker. Sval­bard­pos­ten har sett nøye på Skat­teeta­tens tall som lig­ger på net­tet, som viser at 51 Lon­gye­ar­by­en-bedrift­er had­de 170 mil­lio­ner kro­ner mind­re omset­ning fra mars til main sam­men­li­gnet med sam­me peri­ode i 2019. Og det­te tal­let vil fak­tisk lig­ge langt under rea­li­te­ten. Bare det at Hur­tig­ru­ten Sval­bard, det størst bedrift innen rei­se­li­vet i Lon­gye­ar­by­en, er ikke med i sta­tis­tik­ken kan godt gjø­re en for­skjell på 100 mil­lio­ner kro­ner eller enda mer. Samt­idig har bedrif­te­ne på Sval­bard fått over 16 mil­lio­ner kro­ner i kon­tant­støt­te: mind­re enn 10 % av den tap­te omset­nin­gen.

Shopping Lompensenter Longyearbyen

Shop­ping i Lom­pen­sen­ter­et i Lon­gye­ar­by­en: lav omset­ning uten turis­ter.

Og antall besøken­de blir fort­satt lave­re, selv om det har aldri vært høyt i år. Sis­te uke had­de Lon­gye­ar­by­ens over­nat­tings­steder i gjen­noms­nitt 178 over­nat­tingsgjes­ter per natt.

Offi­sielt har Lon­gye­ar­by­en tapt 96 inn­byg­ge­re siden kri­sen begyn­te i mars. Da var det 2433 fast­bo­en­de, i mot­set­ning til 2337 i mid­ten av august. Også her vil rea­li­te­ten gå langt uto­ver sta­tis­tik­ken, som ikke inklu­de­rer eks­em­pel­vis sesong­ar­bei­de­re. Dis­se blir ikke regis­trert som fast­bo­en­de. Det er man­ge som mis­tet job­ben tid­lig den­ne seson­gen eller som ikke reis­te opp i det hele tatt.

Samt­idig ser reg­je­ri­n­gen seg nødt til å inn­fø­re rei­se­re­striks­jo­ner for enda fle­re europei­s­ke land for­di smit­tetal­le­ne øker og øker. Røde land har alt­for høye smit­tetall, mens data fra skra­ver­te land er util­strek­ke­lig eller upå­li­te­lig. I beg­ge til­fel­ler gjel­der plikt til å opp­hol­de seg i karan­te­ne i 10 dager etter inn­rei­se for turis­ter fra dis­se land. Det nye kar­tet som er vist her gjel­der fra og med 22 august og opp­da­te­res etter 14 dager eller tid­li­ge­re ved behov.

Korona-kart for Europa, 19. august 2020

«Koro­na-kart» offent­liggjort 19. august (gjel­der f.o.m. 22. august).
© Fol­ke­hels­e­insti­tuttet.

Så langt er ingen til­fel­ler av koro­na påvist i Sval­bards boset­nin­ger.

Tilbake

Nyhetene er i fra 13.06.2024 klokken 05:05:44 (GMT+1)
css.php