spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 14. mai 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Førs­te tel­ling av hvith­val på Sval­bard

Marin­bio­lo­ger har for førs­te gang gjort en sys­te­ma­tisk tel­ling av hvitval, også kjent som belu­ga, på Sval­bard. Resul­ta­tet ble offent­lig­jort i febru­ar og kan leses på platt­for­men Rese­arch­ga­te.

Viten­skaps­fol­ke­ne rundt bio­lo­gen Chris­ti­an Lyder­sen gjor­de flytel­lin­ger langs kyst­lin­jen av nes­ten hele Sval­bard. I til­legg ble de store fjor­de­ne på Spits­ber­gens ves­t­kyst inklu­dert og noen tran­sek­ter ut mot åpent hav for å få mestmu­lig full­sten­dig data.

Hvithval, Svalbard

Hvith­val i Dick­son­fjor­den. Det er vel­dig van­skel­ig å tel­le store flok­ker. Det er så klart bare et dyr i bil­det, men hvor man­ge var det ellers innen 5 km rundt omkring?
Ett­hund­re, tohund­re, …?

Resul­ta­tet kan over­ras­ke: 22 flok­ker med 265 indi­vi­duer totalt ble sett. Basert på det, leve­rer sta­tis­tik­ken en popu­las­jon av 549 dyr som sam­let resul­tat. Med 95 % sann­syn­li­ghet lig­ger det tota­le antal­let mel­lom 436 og 723.

Selv­føl­ge­lig fin­nes det fort­satt usik­ker­het og muli­ghet for feil. Ingen kan ute­luk­ke at fle­re dyr enn antatt vis­te seg ikke under tel­lin­gen som ble gjort i 2018. Men selv om man kor­ri­ge­rer resul­ta­tet og øker antal­let litt for­blir popu­las­jo­nen for­bau­sen­de lav. Så langt had­de det bare vært gro­ve ans­lag basert på mer eller mind­re til­fel­di­ge obser­vas­jo­ner. Migras­jons­møns­ter­et kan ha ført til for høye esti­mas­jo­ner for­di det ser ut som om enkel­te flok­ker gjer­ne sir­ku­le­rer i lengre tids­pe­ri­o­der i begren­sete områ­der slik at en sted­fast obser­va­tør på kys­ten kan tro at det er fle­re for­skjel­li­ge flok­ker som trek­ker gjen­nom.

I til­legg kom­mer at man ikke vet om det er en for­bin­del­se mel­lom hvith­val på Sval­bard og på Frans Josefs Land. I til­fel­le det drei­er seg om en fel­les popu­las­jon som med isbjørn og hval­ross må bil­det nok teg­nes på nytt. Men de få data som fin­nes basert på mer­king av hvith­va­ler på Sval­bard tyder ikke på det.

Tilbake

Nyhetene er i fra 24.07.2024 klokken 00:29:05 (GMT+1)
css.php