spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 30. april 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Karan­tene­plikt for­len­get til 18. mai

Sys­sel­man­nen har for­len­get ved­ta­ket om karan­tene­plikt på Sval­bard til og med 18. mai med muli­ghet til for­len­gel­se om nød­ven­dig. Det betyr at alle som rei­ser til Sval­bard må hol­de seg i karan­te­ne i 14 dager etter ankomst, uan­sett hvor­dan de rei­ser og hvor på Sval­bard de ankom­mer.

Hel­se­ve­se­net og bereds­kaps­ve­se­net kan raskt stø­te på gren­ser i til­fel­le et Covid-19-utbrudd på Sval­bard. Der­for øns­ker myn­di­ghe­te­ne å gå frem med stor for­sik­ti­ghet når man åpner sam­fun­net og nærings­li­vet opp igjen. For tiden job­bes med pla­ner for å begyn­ne med å åpne på sko­len og hvor­dan og i hvil­ken grad 17. mai fei­rin­gen even­tuelt vil la seg gjen­nom­fø­re. Det er også en grunn for at 18. mai ble valgt for dagens for­len­gel­se av karan­tene­plik­ten.

Corona-karantene, Svalbard

Gjel­der hele Sval­bard: Coro­na-karan­te­ne (foto­mon­tas­je).

Samt­idig gjob­bes det med pla­ner for å få liv igjen i sam­fun­net og nærings­li­vet. Sys­sel­man­nen leg­ger vekt på at det vil bli en tids­kre­ven­de pro­sess som kan inklu­de­re til­ba­kes­lag. Samt­idig frem­he­ves vik­ti­ghe­ten med å hol­de avstand og van­li­ge hygie­ne­reg­ler. I til­leg frarå­der Sys­sel­man­nen alle å rei­se til Sval­bard med mind­re det­te er nød­ven­dig.

Covid-19 er så langt ikke påvist på Sval­bard.

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.07.2024 klokken 18:17:06 (GMT+1)
css.php