spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 1. januar 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Isbjør­nen ble avli­vet

Nyå­ret begyn­ner med tris­te nyhe­ter. Isbjør­nen som ble sett fle­re gan­ger i nær­he­ten av og til og med i Lon­gye­ar­by­en ble avli­vet av Sys­sel­man­nen kl. 4 tid­lig i dag (01. janu­ar).

Det var kort etter mid­natt at bjør­nen ble sett i Advent­da­len i nær­he­ten av byen etter at den fors­vant i dår­lig vær i Bjørn­da­len på lør­d­ag. Til­syn­e­la­ten­de klar­te Sys­sel­man­nen også den­ne gan­gen å skrem­me bjør­nen bort for­di den ble skutt noen timer sene­re i Hanas­kog­da­len, på nordsi­den av Advent­da­len.

Isbjørn, Longyearbyen sentrum

Isbjørn i Lon­gye­ar­by­en sen­trum (tors­dag mor­gen). Bil­de © Sys­sel­man­nen på Sval­bard.

Som Sys­sel­man­nen med­de­ler i en pres­se­mel­ding, var det ikke snakk om en akutt­si­tuas­jon. Tver­ti­mot ble isbjør­nens atferd over fle­re dager vur­dert og kon­klus­jo­nen var at myn­di­ghe­te­ne kun­ne ikke garan­te­re offent­lig sik­kert med de res­sur­sene som var tilg­jen­ge­li­ge. Det var grunn­la­get for bes­lut­nin­gen å avli­ve isbjør­nen.

Det ble også vur­dert å bedø­ve bjør­nen for å frak­te den len­ger bort fra Lon­gye­ar­by­en, men det var ikke aktuelt for tiden for­di nød­ven­dige spe­sia­lis­ter var ikke til stede i Lon­gye­ar­by­en i julet­iden.

Tilbake

Nyhetene er i fra 24.04.2024 klokken 22:03:23 (GMT+1)
css.php