spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 26. mai 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Gåsa er til­ba­ke på Sval­bard

Våren er ankom­met på Nor­ges øyer i Ark­tis. Tid­li­ge arter som snø­spur­ven og alke­kon­gen kom aller­e­de i april og fyll­te tun­dra og fjel­lur med sang (snø­spurv) og lat­ter (alke­kon­ge).

Med noen minus­gra­der er det fort­satt litt kjø­lig her, men lik­e­vel blir de snøfrie tun­draf­lek­ke­ne nå stør­re og stør­re med hver dag som går og vann begyn­ner å løpe i elve­ne.

Adventdalen

Tun­draen kom­mer gjen­nom snøen i Advent­da­len.

Nå har de fles­te trekk­fu­glarter retur­net til sine hek­ke­om­rå­der på Sval­bard. For en god ukes tid siden duk­ket plut­se­lig noen kort­nebb­gås opp på tun­draen langs veiene i og ved Lon­gye­ar­by­en, og hvitkinn­gå­sa fulg­te ikke langt deret­ter.

Ringgås, Adventfjorden

Ring­gås ved Advent­fjor­den (en hvitkinn­gås i bak­grun­nen).

Og så fulg­te man­ge fle­re. Det var man­ge hundre som kom i løpet av noen få dager og sat­te i gang med å byg­ge opp reser­ver på snøfrie tun­draf­lek­ker. Rundt omkring Lon­gye­ar­by­en fors­vin­ner snøen regel­mes­sig fle­re uker tid­li­ge­re enn på Sval­bard ellers, og der­for er Advent­da­len og Lon­gye­ar­by­en et spe­sielt fuglom­rå­de for arter som bei­ter på vege­tas­jon. Sene­re vil man­ge arter flyt­te seg til sine hek­ke­om­rå­der and­re steder på øya.

Ringgås

Ring­gås i Advent­fjor­den (kort­nebb­gås i fore­grun­nen).

For tiden er det lett å se og å ta bil­der av alle 3 gåse­ar­ter som hek­ker på Sval­bard på rela­tivt nært hold, samt fle­re arter som ærfugl, prak­tær­fugl og man­ge fle­re, i Lon­gye­ar­by­ens nærom­rå­der og til og med i byen. Sene­re, når de har flyt­tet seg til sine respek­ti­ve hek­ke­om­rå­der, vil det bli mye van­skel­i­ge­re. Da vil de fles­te arte­ne også være vel­dig skye.

Spe­sielt ring­gå­sa vil da være en van­skel­ig art å se, den er ikke en dag­lig­dags syn om som­me­ren. Der­for er det en spe­si­ell fornøyel­se for fuglin­ter­es­ser­te å se den­ne arten nå langs fjæra rett ved Lon­gye­ar­by­en. Så len­ge du hol­der deg litt i bak­grun­nen, bak hus eller inne i bilen, er faren for fors­tyr­rel­se da også gans­ke liten.

Kortnebbgås, hvitkinngås og ringgås, Adventfjorden

Alle tre gåse­ar­ter som hek­ker på Sval­bard i et bil­de: kort­nebb­gås, hvitkinn­gås og ring­gås. Advent­fjor­den.

Så det er litt artig å få tatt et bil­de som det­te har, som viser alle tre gåse­ar­ter som hek­ker på Sval­bard i et bil­de: kort­nebb­gås (øverst til venst­re), hvitkinn­gås (nederst til venst­re) og ring­gås (nederst til høy­re).

Van­skel­ig bolig­mark­ed i Lon­gye­ar­by­en: skred­fa­re og Airbnb

Van­skel­ig å fin­ne bolig i Lon­gye­ar­by­en

Bolig­mark­edet har i fle­re år vært vel­dig van­skel­ig i Lon­gye­ar­by­en, og det er ingen bed­ring på hori­son­ten. Det er fak­tisk nes­ten umu­lig å fin­ne et sted å bo med mind­re en har en arbei­ds­gi­ver som råder over lei­li­ghe­ter eller øko­no­mis­ke muli­ghe­ter uto­ver det van­li­ge.

139 boli­ger skal reves

Situas­jo­nen ble ver­re etter det tra­gis­ke snøskre­det for juli 2015, som tok 2 liv og fle­re hus. Deret­ter ble skred­fa­ren for bebyg­gel­sen i Lon­gye­ar­by­en på nytt vur­dert. Resul­ta­tet ble blant annet at fle­re hus med ikke mind­re enn 139 boli­ger må reves. I til­legg må det til med skred­sik­rin­ger for å sik­re den igjen­væ­ren­de bolig­mas­sen i områ­det ved Suk­ker­top­pen. Noen skred­sik­rin­ger står aller­e­de på plass, men ikke alle.

Ytter­li­ge 41 boli­ger kan bli revet

Nå ser det fak­tisk ut som om det kan bli enda fle­re boli­ger som går tapt. Det kre­ves at skred­sik­rin­ge­ne som skal til for å sik­re hus­e­ne til­strek­ke­lig må være ster­ke nok for å tåle belast­nin­gen til og med under den vers­te utvi­k­lin­gen innen­for kli­ma­s­ce­na­ri­er for fremt­iden. I til­fel­le fremt­idi­ge CO2-utslipp føl­ger en «busi­ness as usu­al» sce­na­rio uten bety­de­li­ge klipp betyr det i praks­is at det må fun­da­men­te­res ned til 14 meters dyp­de i fjel­let for at skred­sik­rin­ge­ne blir robus­te nok.

Spørs­må­let er nå om det blir prak­tisk mulig i det brat­te ter­ren­get på Suk­ker­top­pen. For tiden er det ingen som har et svar på det. I det vers­te til­fel­let kan det bli aktuelt å reve hus med 41 boli­ger i til­legg til det 139 boli­ger som er aller­e­de bestemt revet, som Sval­bard­pos­ten skri­ver. Det er snakk om hus i vei 228 i nær­he­ten av Suk­ker­top­pen.

Selv om det er så langt et åpent spørs­mål er det klart at det er ikke noe posi­tiv bid­rag til utvi­k­lin­gen av bolig­mark­edet i Lon­gye­ar­by­en.

Bolighus og skredsikringer ved Sukkertoppen

Bolig­hus og skred­sik­rin­ger ved Suk­ker­top­pen.

Airbnb

En annen fak­tor som ska­per bety­de­lig offent­lig debatt i Lon­gye­ar­by­en og and­re steder er kort­tids­leie via Airbnb. Det er fle­re lei­li­ghe­ter i Lon­gye­ar­by­en som er lagt ut på den­ne platt­for­men, og dis­se er der­med ikke tilg­jen­ge­li­ge for folk som øns­ker å leve her. Det nøyak­ti­ge antal­let av hjem som er avsatt til den­ne typen bruk er ukjent, men det er man­ge som tror at det er man­ge nok for å ha en merk­bar nega­tiv infly­tel­se på det loka­le bolig­mark­edet. Da Sval­bard­pos­ten nylig skrev en artik­kel om saken, var det 36 loka­le lei­li­ghe­ter som var lagt ut på Airbnb.

Men som sagt, fin­nes det ikke mer nøyak­ti­ge tall om det­te. Der­for har Lon­gye­ar­by­en lokals­ty­re bestillt en rap­port fra et spe­si­al­fir­ma som dri­ver med forsk­ning på Airbnb. Avhen­gig av resul­ta­tet kan lokals­ty­re even­tu­ellt skjæ­re ned på kort­tids­leie av boli­ger.

Det er ikke bare i Lon­gye­ar­by­en at Airbnb står i offent­lig kri­tikk, men man kan godt anta at situas­jo­nen her er mer van­skel­ig enn man­ge and­re steder: Lon­gye­ar­by­en er en liten by med en begren­set bygg­nings­mas­se som for tiden også sli­ter med and­re pro­blemer, så hver enes­te bolig er vik­tig for lokal­be­fol­knin­gen. Det kom­mer man­ge pen­ges­ter­ke turis­ter som man­ge med mind­re inn­tek­ter ikke kan kon­kur­re­re med. Og her er det ikke mulig å flyt­te ut til en lands­by i nær­he­ten og pend­le inn derif­ra.

Men én ting er bra sik­kert: det er for tiden nes­ten umu­lig å fin­ne et sted å bo i Lon­gye­ar­by­en hvis du ikke har vir­ke­lig god råd.

Tilbake

Nyhetene er i fra 13.06.2024 klokken 06:18:33 (GMT+1)
css.php