spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Doppelkalender 2024: Svalbard og Nordnorge pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der → Ark­tisk blogg: Jan May­en, Sval­bard

Arktisk blogg: Jan Mayen, Svalbard

Bli med på rei­ser til Jan May­en og Sval­bard fra din egen sofa! Rolf Stan­ge publi­se­rer inn­trykk og even­tyr fra sine pola­rek­spe­dis­jo­ner mer eller mind­re jevn­lig gjen­nom den ark­tis­ke som­me­ren. Små anek­do­ter, his­to­ri­er og før­stehånds­er­fa­rin­ger, rett fra lengst nord.

Polar­natt på Sval­bard

Polar­nat­tens magi i Nor­ge nær­mest nord­po­len: Sval­bard. En dag i Advent­da­len, ikke langt fra Lon­gye­ar­by­en. En «dag» på 78 gra­der nord i mid­ten av novem­ber, fra det sis­te man får av dags­lys midt på dagen til mør­ket som kom­mer snart på etter­mid­da­gen.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Fra Sørk­jo­sen til Ham­nes og Trom­sø

De sis­te to dage­ne. En mor­gen i Sørk­jo­sen, seil­a­sen i Rei­safjor­den (vel­dig vak­kert, men ingen hva­ler der den­ne dagen – vel, vi had­de jo sett mas­se aller­e­de før) og Ham­nes på Uløya. Et vel­dig vak­kert sted. Der fikk vi nyte noen fine turer i knall­vær, noen få minus­gra­der og sol­skinn, så mye som man bare får her i nord nå i novem­ber.

Så fulg­te den sis­te etap­pen til­ba­ke til Trom­sø. Og der­med avs­lut­tet vi den­ne vak­re rei­sen og samt­idig var det slut­ten av min sesong under seil i nor­den for i år. Anti­gua og Mean­der, vi seest nes­te år på Sval­bard! Jeg ser frem til dere!

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kvæn­an­gen: fra Spil­dra til Sørk­jo­sen

Som sagt had­de vi spart spekkhog­ge­re opp til i dag 🙂 selv­føl­ge­lig er det umu­lig å planl­eg­ge sånt, men av og til er rea­li­te­ten jo enda bed­re enn de man had­de drømt om.

Være var jo gans­ke even­tyr­lig. Snø og hagl, dra­ma­tisk lys, gans­ke kraft­ig vind. Og vi i mid­ten av det hele, med dus­in­vis av spekkhog­ge­re over­alt rundt omkring oss. Utro­lig.

Det var bra sene­re med en liten spa­ser­tur i Sørk­jo­sen.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kvæn­an­gen-Spil­dra

Sola smil­te i dag – i hvert fall i 5 timer. Dage­ne hol­der jo på med å bli kort­e­re og kort­e­re her i nord nå. Snart blir det polar­natt. Men lys­et kan jo være så utro­lig vak­kert her nå.

Så bega vi oss på leting etter hval i dag også, og det ikke uten suk­sess. Spekkhog­ge­re får ven­te til i mor­gen, men ellers fikk vi hele pak­ken – knølh­val, finnhval.

Så kom nord­ly­set, og vi run­det dagen av med en tur med lett­bå­ten inn til hav­na og til pub­ben på Spil­dra.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Arnøy­hamn-Kvæn­an­gen

Kvæn­an­gen – det er nå stedet for oss som drøm­mer om hva­ler og nord­lys.

De bes­te dage­ne er jo gjer­ne de som begyn­ner med lave for­vent­nin­ger. Dår­lig vær, lave sky­er, vind og bøl­ger. Da blir det vel ikke mye av wha­le­wat­ching og nord­lys, vil en da kan­skje tro. Men bare se det som vi fikk opple­ve! Bil­de­ne får fortel­le his­to­ri­en 🙂

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Med Anti­gua nord­o­ver fra Trom­sø

Da er jeg plut­se­lig til­ba­ke ombord på gode gam­le SV Anti­gua i Trom­sø. Pla­nen er å sei­le nord­o­ver, med håp om nord­lys og hva­ler.

Den førs­te kvel­den tar vi turen til Finn­kro­ken på Reinøya. Et vel­dig vak­kert sted med mye his­to­rie og vel­dig hyg­ge­li­ge folk som liker å fortel­le om stedet, fra stei­n­ald­e­ren til i dag. Tusen takk, Jo Mar­tin, Elin og Øyvind!

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Dan­s­køya & Ebelt­oft­ham­na – 20. sep­tem­ber 2023

Dagen begyn­te med en vak­ker fot­tur på Dan­s­køya. Ikke ver­dens lengs­te fot­tur, men lik­e­vel anled­ning til å bren­ne noen kalo­rier tak­ket den dype snøen. Smee­ren­burg­fjor­den vis­te det fan­tas­tis­ke lands­ka­pet sitt i utro­lig vak­kert lys.

Sene­re håpet vi å kun­ne sei­le søro­ver, men det ble ikke noe av grun­net mang­len­de vind. Der­for rakk vi å hop­pe i land i Ebelt­oft­ham­na for en liten kveld­stur til den gam­le tyske værst­as­jo­nen som var i bruk fra 1912 til 1914.

Bil­de­gal­le­ri – Dan­s­køya & Ebelt­oft­ham­na

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Lief­defjord & Mof­fen

Vide­re til den ves­t­re delen av Spits­ber­gens nord­kyst. Det var på tid å få noen sjø­mil bak seg. En mor­gen i Lief­defjor­den. Vak­kert lands­kap, vak­kert vær og lys.

Vi kun­ne godt ha brukt hele dagen i Lief­defjor­den, men vi had­de bestemt oss å besøke den litt legen­da­ris­ke øya Mof­fen. Været lå til­ret­te for oss, så det var bare å set­te kur­set dit. Det ble en vel­dig vak­ker kveld på den lil­le øya.

Bil­de­gal­le­ri: Lief­defjord & Mof­fen – 19th Sep­tem­ber 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nord­aus­t­land – Murch­ison­fjord – Snaddvi­ka & Kinn­vi­ka – 18. sep­tem­ber 2023

En dag på Sval­bards nest-størs­te øy. Vin­te­ren har tatt full kon­troll over områ­det, med snø over hele lands­ka­pet og inns­jøer og lagu­ner islagt. Været er fint, med vak­kert vin­ter­lys.

I Kinn­vi­ka var det bare å ven­te litt og la noen snø­by­ger pas­se­re før vi gikk i land for å se på den gam­le stas­jo­nen og dra på tur i dens omgi­vel­ser.

Gal­le­ri – Nord­aus­t­land – Murch­ison­fjord – Snaddvi­ka & Kinn­vi­ka – 18. sep­tem­ber 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Hin­lo­pens­tre­tet – Wahl­ber­gøya – Smit­tøya & Alkef­jel­let – 17. sep­tem­ber 2023

Isbjørn­ob­ser­vas­jo­nen på Wahl­ber­gøya i går var en så vak­ker opp­le­vel­se at vi prøv­de den sam­me plas­sen en gang til i mor­ges. Og det gikk enda bed­re. Timin­gen var helt per­fekt, og det ble en utro­lig fin opp­le­vel­se.

I mel­lomt­iden har vin­te­ren kom­met til dis­se bred­de­gra­de­ne. Det er en god del snø både i ter­ren­get og i luf­ten. I luf­ten var det fak­tisk så mye at vi måt­te pluk­ke det rik­ti­ge øye­b­lik­ket nøye for å gå en liten spa­ser­tur på Smit­tøya for å kun­ne se hva som skjer rundt omkring oss.

Gal­le­ri – Hin­lo­pens­tre­tet – Wahl­ber­gøya – Smit­tøya & Alkef­jel­let – 17 sep­tem­ber 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Det var ikke så mye som skjed­de rundt omkring oss ved Alkef­jel­let, i hvert fall med tan­ke på polar­lom­vier. De har jo dratt sin vei som man kun­ne for­ven­te. Men den brat­te fjell­klip­pen er utro­lig impon­e­ren­de til og med uten lom­vie­ne. Og det var fort­satt en god del måker og de kan jo også være gans­ke spen­nen­de å se på.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Opphavsrett: Rolf Stange
css.php