spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Home → Search for: %7B%7B%7Bpoi.url%7D%7D%7D

Søkeresultat for: %7B%7B%7Bpoi.url%7D%7D%7D

  1. Pages:
  2. 1
  3. 2

Svea Nord

Litt om historien, bilder og panoramabilder

…191209_S­vea-Nor­d_136H­DR ↑ Til­ba­ke til detal­j­kar­tet SN H7 Tv4  Copy URL  pano anker link: #a2_191209_S­vea-Nor­d_158H­DR ↑ Til­ba­ke til detal­j­kar­tet  Copy URL  pano anker link: #170425e_S­vea-Nor­d_19H­DR And­re områ­der av Svea Nord var ikke tilg­jen­ge­lig og det var hel­ler ikke tid til mer. Men til syven­de og sist kan man sik­kert godt si at bil­de­ma­te­ri­al­et som jeg fikk og som blir pre­sen­tert her gir et godt inn­trykk av hv… Les mer

Mohn­buk­ta

Panorama av fangsthytte og fastis, isfjell og isbre

…for­vi­tret isfjell som had­de fle­re gam­le smel­tevanns­ka­na­ler.  Copy URL  pano anker link: #Mohnbukta_11April13_123  Copy URL  pano anker link: #Mohnbukta_07April14_147_HDR Et isfjell til, også det­te var vel­dig kraf­tig for­vi­tret slik at fan­tas­ti­s­ke for­mer kom frem.  Copy URL  pano anker link: #Mohnbukta_07April14_172_HDR Et annet per­spek­tiv på det sam­me isfjel­let. Bree­ne i Mohn­buk­ta: Königs­berg­breen og Hayes­breen  Copy UR… Les mer

Kapp Thord­sen: Svens­ke­hu­set

En dramatisk ishavshistorie

…r førs­te gang i 1896 og for and­re og sis­te gang i 1897. 11 – Loft  Copy URL  pano anker link: #200724_Svenskehuset_809_HDR Det mes­te av lof­tet var et stort rom som skul­le huse arbei­der­ne, ved siden av litt lag­rings­plass til uts­tyr. 12 – Fel­les­gra­ven  Copy URL  pano anker link: #200724_Svenskehuset_448_HDR Men til­ba­ke til de ulykke­li­ge over­vin­trer­ne fra 1872-73. Fle­re for­søk ble gjort fra Nor­ge for å kom­me dem til unn­setn… Les mer

Cole­s­buk­ta

360°-Panoramabilder

…g alt som er ver­net. Den rus­sis­ke Trus­ten Ark­ti­ku­gol had­de pla­ner om å set­te i gang igjen med gru­ve­drift i Cole­s­buk­ta i åre­ne før 2015, men så langt kom ingen­ting ut av det.  Copy URL  pano anker link: #Colesbukta_15April13_002  Copy URL  pano anker link: #Colesbukta_15April13_032  Copy URL  pano anker link: #Colesbukta_15April13_062  Copy URL  pano anker link: #Colesbukta_15April13_107  Copy URL  pano anker link: #Colesbukta_15Ap… Les mer

Von Otterøya

360° panorama

…impo­ne­ren­de og gir stei­n­over­fla­ter et far­ge­rikt utseen­de.  Copy URL  pano anker link: #180812a_­Von-Otteroya_133H­DR Slet­telan­det har ofte velut­vik­le­de seri­er av fos­si­le strand­kan­ter, og i inn­lan­det kan man fin­ne res­ter av gam­le hval­bein.  Copy URL  pano anker link: #180812a_­Von-Otteroya_152H­DR His­to­risk sett er det ikke mye som har skjedd på Von Otterøya, uto­ver spo­ra­dis­ke besøk av eks­pe­dis­jo­ner som den sven… Les mer

Blom­strand­hal­vøya-Lon­don

360 graders panoramabilder av en marmorgruve på Svalbard

…ndre meter med togskin­ner, og selv dis­se ble ikke fer­digstil­te.  Copy URL  pano anker link: #180714a_Blomstrand_143HDR For skips­f­art ble en kran byg­get på en liten klip­pe på vest­siden av Peir­son­ham­na. Små skip kun­ne stil­le seg langs klip­pen for å ta imot las­ter med mar­mor.  Copy URL  pano anker link: #180714a_Blomstrand_162HDR Så hvor­dan end­te det? Det sies at det var mar­mo­rens dår­li­ge kva­li­tet, med i alle fall del­vis sy… Les mer

Hyt­tevi­ka

Virtuell tur gjennom den berømte fangsthytta nord for Hornsund

…jen­nom­gikk en omf­at­ten­de restau­re­ring i 2016. Hyt­tevi­ka 3/5  Copy URL  pano anker link: #Hyttevika_07Aug14_102HDR Entréen i hyt­ten leder til et mind­re rom på nordsi­den som ble brukt til soverom og som lag­rings­plass, og til hove­drom­met, som ble brukt til – vel, det mes­te. Med 3 rom, inklu­dert entréen, er Hyt­tevi­ka-hyt­ten rela­tivt stor. Uan­sett var det all­tid trangt, med tan­ke på at alt uts­ty­ret og for­sy­n­in­ge­ne som kr… Les mer

Gruve 3

360° panoramas av Longyearbyens gruvemuseum

URL  pano anker link: #190419_­Gruve-3_081H­DR Gruve 3 – Panos 2019  Copy URL  pano anker link: #160411c_­Gruve-3_001H­DR  Copy URL  pano anker link: #160411c_­Gruve-3_037H­DR  Copy URL  pano anker link: #160411c_­Gruve-3_073H­DR  Copy URL  pano anker link: #160411c_­Gruve-3_109H­DR  Copy URL  pano anker link: #160411c_­Gruve-3_145H­DR  Copy URL  pano anker link: #160411c_­Gruve-3_181H­DR  Copy URL  pano anker link: #160411c_­Gruve-3_217H­DR  Cop… Les mer

…tjuk­ke lag av orga­nisk mate­ria­le. Lové­nøya­ne: Jutt­ahol­men 3  Copy URL  pano anker link: #Juttaholmen_23Sept15_119 Lové­nøya­ne: Jutt­ahol­men 4  Copy URL  pano anker link: #Juttaholmen_23Sept15_084 Lové­nøya­ne bes­tår av diver­se små øyer som alle har sine indi­vi­du­el­le egens­ka­per. Geo­lo­gisk sett er det del­vis laget av gam­le grunn­f­jells­ber­gar­ter (fin­kris­tal­li­ne kar­bo­na­ter, eller «mar­mor») og del­vis vak­ker rød Old… Les mer

…>Sval­bards his­to­rie. Pan­ora­ma 4 – Jern­ba­ne, kje­ler  Copy URL  pano anker link: #200806_Grumantbyen_094_HDR I 1923 fokus­ser­te man på den vide­re utbyg­gel­sen av infra­struk­tu­ren. Det var ingen kull­pro­duks­jon. Tal­le­ne er ikke fulls­ten­di­ge, men den tota­le pro­duks­jo­nen f.o.m. 1920 t.o.m. 1924 skal ha vært på 33000 tonn. Samt­idig ble det brukt 90000 bri­ti­s­ke pund. Fra og med 1926: slut­ten av Anglo Rus­si­an G… Les mer

Hior­th­hamn

Tidlig gruvedrift i Adventfjorden: bilder og bakgrunn

…av Hiorthfjel­let. Hior­th­hamn: las­te­an­legg («førs­te etas­je»)  Copy URL  pano anker link: #Hiorthhamn_06April13_096  Copy URL  pano anker link: #Hiorthhamn_06April13_056  Copy URL  pano anker link: #Hiorthhamn_06April13_126  Copy URL  pano anker link: #Hiorthhamn_06April13_196  Copy URL  pano anker link: #Hiorthhamn_06April13_241 Hior­th­hamn: las­te­an­legg («and­re etas­je») Her er vi i den and­re etas­jen av las­te­an­leg­get:  Copy URL Les mer

Ryke Yse­øya­ne

360° panorama virtuell tur og historien om en drama i ishavet

…snø­fonn, hvor man kan gå til fots om vin­te­ren, ned til sjøi­sen.  Copy URL  pano anker link: #a7i_­Ry­ke-Yse­oya­ne_12Au­g14_165_H­DR Steinøya er 1,7 km lang og klip­pe­kys­ten på nordsi­den er 40 m høy. Om vin­te­ren skal det være en snø­fonn her om gjør det mulig å gå fra top­pen til det islag­te havet. Ryke Yse­øya­ne: Hei­møya  Copy URL  pano anker link: #a7h_­Ry­ke-Yse­oya­ne_12Au­g14_081_H­DR Stei­nar Inge­b­rigtsen og Kris­ti­an Tors­vi… Les mer

Nye gruve 2: Julenis­se­gru­ven

360° panoramabilder

…satt opp.  Copy URL  pano anker link: #Nye-gruve-2_21­Mai13_023_H­DR  Copy URL  pano anker link: #Nye-gruve-2_21­Mai13_068_H­DR  Copy URL  pano anker link: #Nye-gruve-2_21­Mai13_124_H­DR  Copy URL  pano anker link: #Nye-gruve-2_21­Mai13_169_H­DR  Copy URL  pano anker link: #Nye-gruve-2_21­Mai13_194_H­DR  Copy URL  pano anker link: #Nye-gruve-2_21­Mai13_224_H­DR  Copy URL  pano anker link: #Nye-gruve-2_21­Mai13_259_H­DR  Copy URL  pano anker link:… Les mer

Hotell Bar­ents­burg

360° panoramas

…ært syn­lig i den sør­li­ge delen av sen­trum: Hotell Bar­ents­burg.  Copy URL  pano anker link: #a2m_Barentsburg_04Juni14_179 Inn­gangs­par­tiet.  Copy URL  pano anker link: #a2m_Barentsburg_04Juni14_034 Den loka­le baren kan til­by et godt utvalg av drin­ker, og det inklu­de­rer selvføl­ge­lig også øl fra det loka­le bryg­ge­riet Krac­nij Med­wed. Til tider ser­ver­te de også den bes­te kakao­en på Spits­ber­gen, men den var så god at den ble ra… Les mer

…üken­t­haløya og noen and­re småøy­er som lig­ger mel­lom sun­de­ne.  Copy URL  pano anker link: #180813a_Straumsland_200HDR Per­spek­ti­vet skif­ter mens vi vand­rer på top­pen av klip­pen  Copy URL  pano anker link: #180813a_Straumsland_224HDR Man­ge steder fin­ner vi vak­re søy­ler av grov doleritt, noe som gir lands­ka­pet nes­ten et preg av vil­le ves­ten. Teis­ter hek­ker fle­re steder i klip­pe­ne og her og der har polar­må­ker sine reir på… Les mer

  1. Pages:
  2. 1
  3. 2

Søkeresultat fra 26.05.2022 klokken 01:36:53 (GMT+1)
Opphavsrett (til tekster og bilder) stammer for det meste fra Rolf Stange
css.php