spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Nye avstands­reg­ler for isbjørn i kraft fra 2025

Nye avstands­reg­ler for isbjørn i kraft fra 2025

Som for­ven­tet ble den nye loven om mini­mum­sav­stand fra isbjørn ved­tatt av Stort­in­get.

Det betyr at der vil fra 2025 være krav på en mini­mum­sav­stand på 300 meter (eller 500 meter, se neden­for) fra isbjørn under alle omsten­di­ghe­ter. Hvis man opp­dager en isbjørn innen­for den­ne avstan­den har man plikt å trek­ke seg til­ba­ke. Det gjel­der også e.g. båter som lig­ger for anker. I peri­oden 1. mars – 30. juni gjel­der 500 meter.

Det­te gjel­der i norsk far­vann, eks­em­pel­vis i tolv­mil­so­nen på Sval­bard.

Isbjørn, avstand

En van­lig situas­jon hvor turis­ter obser­ve­rer isbjørn. Her er det ikke snakk om fors­tyr­rel­se eller fare. Lik­e­vel blir det ulo­v­lig fra og med 2025.

Kom­men­tar

Som man kan ten­ke seg var det en gans­ke inten­siv offent­lig debatt om saken, som ved fle­re anled­nin­ger ble tatt opp også på den­ne siden. Som van­lig har myn­di­ghe­te­ne valgt å igno­re­re det mes­te som kom av ins­pill bort­sett fra det som pas­ser inn i bil­det som øns­ket. Det er man­ge, blant dem folk mye mye rele­vant erfa­ring, som har uttalt seg klart om at de mener at de nye reg­le­ner er – for å si det rett ut – tull. Det er nok ikke ordet som ble brukt i inns­pil­le­ne, men det er det det går ut på. De nye reg­le­ne vil bidra lite til dyre­vern eller til å redu­se­re fare­si­tuas­jo­ner, som flest opps­tår når det drei­er seg om leir eller hyt­te, men ikke når det er snakk om turis­ter eller film­folk på skip eller båt. I dagens Sval­bard­mil­jø­l­ov § 30 står det: «Det er for­budt å lok­ke til seg, for­føl­ge eller ved annen aktiv hand­ling oppsøke isbjørn slik at den blir fors­tyr­ret eller det kan opps­tå fare for men­nes­ker eller isbjørn.» Og et er det som er vik­tig. Ingen fors­tyr­rel­se, ingen fare. Her er det helt klart ikke snakk om mang­len­de regu­le­ring, men det er man­gel på kon­troll som er saken. Her er det ingen for­be­drin­ger å for­ven­te i sam­men­h­eng med den nye loven, og den vil hel­ler ikke redu­se­re de fles­te fare­si­tuas­jo­nene som, som sagt, opps­tår i sam­men­h­eng med opp­hold i leir eller hyt­te.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.05.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php