spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
Home → juni, 2023

Måneds-Arkiv: juni 2023 − Nyheter og Reiseblogg


Ned­re Avent­da­len skal bli natur­re­ser­vat

Ned­re Advent­da­len skal bli natur­re­ser­vat. Saken lig­ger nå ute på høring på Sys­sel­mes­ter­ens hjem­mesi­der. Alle inter­es­ser­te par­ter kan gi inns­pill til og med 15. okto­ber.

Saken drei­er seg om 62 qua­drat­ki­lo­me­ter i ned­re Advent­da­len, fra Hel­ve­tia­da­len og Jans­sonhau­gen i øst til Advent­fjor­den i vest. Områ­det består for det mes­te av tun­dra og elves­let­ta til Adven­tel­va og sideel­ve­ne.

Naturreservat nedre Adventdalen

Ned­re Advent­da­len skal bli natur­re­ser­vat.
Kart © Norsk Polar­in­sti­tutt.

Advent­da­len er et av Sval­bards størs­te isfrie dal­strøk med store tun­draa­re­a­ler og mye våt­mark. Det er man­ge plan­te- og dyre­ar­ter som hol­der til i områ­det eller bru­ker det peri­ode­vis, inklu­dert noen sjeld­ne arter og noen som står på rød­lis­ten. Det nye ver­neom­rå­det skal først og fremst vik­ti­ge sam­men­hen­gen­de habit­atom­rå­der for det­te bio­lo­gis­ke mang­fol­det.

For folk flest vil den nye loven vel nep­pe inklu­de­re store foran­drin­ger, og det er kan­skje net­to­pp poen­get: å beva­re den nåvæ­ren­de sta­tus­sen. Ny infra­struk­tur som vei­er eller bygg vil ikke til­la­tes. Det vil ikke bli stør­re lov­li­ge end­rin­ger for eksis­ter­en­de bygg, spe­sielt hyt­ter. Dis­se vil fort­satt kun­ne repa­re­res og ved­like­hol­des innen­for den git­te ram­men. Selv­føl­ge­lig vil det i fremt­iden fort­satt være mulig å ta vare på Isdam­men, som er Lon­gye­ar­by­ens drikk­evann­kil­de, etter behov.

Tundra i Adventdalen

Tun­dra i Advent­da­len.

Det nye ver­neom­rå­det vil ikke inklu­de­re store nye inns­kren­knin­ger for tur­folk. Det gjel­der både pri­va­te og orga­nis­er­te tur­opp­legg. Det mes­te av tra­fikk som fore­går i områ­det uten­for veiene er snøs­ku­ter­tra­fikk, som aller­e­de per i dag er til­latt ute­luk­ken­de i vin­ter­se­son­gen på fros­sen og snø­dekt mark (anmer­k­ning: her kun­ne det kan­skje være på sin plass med bed­re kon­troll i ter­ren­get). Det sam­me områ­det blir brukt av man­ge fug­ler som ras­te­plass spe­sielt etter vårtrek­ket og som hek­ke­om­rå­det, men det skjer ikke før vår­løs­nin­ga er godt i gang, det vil si etter avs­lut­tet vin­ter­se­song. Beg­ge typer bruk er der­med aller­e­de separ­ert i tid, noe som sik­rer at det fin­nes ingen kon­flikter på det­te områ­det.

And­re typer tra­fikk på hjul vil ikke være til­latt med mind­re mar­ken er fros­sen og snø­dekt. Det­te kor­re­spon­de­rer med dagens reg­ler og pra­kis. Det kan muli­gens inns­kren­ke bru­ken av Fat­Bikes i noen grad, som har blitt brukt på snøfri mark i elves­let­ter hvor det er ingen vege­tas­jon.

Svømmesnipe, Adventdalen

Svøm­mes­ni­pe i Advent­da­len:
en av de mer sjeln­de arte­ne som fin­nes i ned­re Advent­da­len.

Per i dag er det aller­e­de båndt­vang for hun­der. Det­te vil stram­mes litt inn ved at det kre­ves at bån­den skal ha en maks leng­de på 5 meter i hek­ke­se­son­gen.

Det vil bli restriks­jo­ner for luft­tra­fikk: ingen flyv­nin­ger lave­re enn 300 meter og ingen landin­ger i ter­ren­get, med unn­tak for bereds­kapsstyr­ker (poli­tik, SAR-tje­nes­ter, …). Dron­e­flyv­nin­ger vil bli for­budt med mind­re det fore­lig­ger spe­si­ell til­l­atel­se.

Saken er nå under høring til og med 15. okto­ber og vil deret­ter gå sin van­lig gang gjen­nom instan­se­ne.

Kom­men­tar

Man kan få inn­trykket at det nye ver­neom­rå­det vil ikke med­fø­re store foran­drin­ger. Det stem­mer, og det er bra: basert på inn­syn­et at den nåvæ­ren­de sta­tus­sen fak­tisk er gans­ke bra – mye av det aktu­el­le områ­det er intakt, del­vis urørt ark­tisk natur – er poen­get net­to­pp at ting skal få bli slik som de er nå. Akti­vi­te­ter som ikke ska­der sta­tus­sen skal fort­satt være til­latt, selv om de som raskt er ute og roper etter ferd­sels­for­bud og and­re kraft­i­ge inns­kren­knin­ger ikke vil være langt bor­te. Det var ikke få i Lon­gye­ar­by­en som var redd for at de nye reg­le­ne for Advent­da­len ville føl­ge den­ne lyds­ter­ke fraks­jo­nen. Advent­da­len betyr mye for man­ge, både pri­va­te tur­folk og rei­se­li­vet, og det er mye tra­fikk in områ­det – i vin­ter­se­son­gen, men ikke i hek­ke­se­son­gen, som kom­mer sene­re. Det er bra at de som står bak ver­ne­fors­la­get har nok fors­tått det. Det er ikke nød­ven­dig å løse pro­blemer som rett og slett ikke eksis­te­rer på offent­li­ghe­tens bekost­ning, slik som det ellers gjer­ne gjø­res på Sval­bard.

Det er helt klart at det fin­nes typer tra­fikk i Advent­da­len, både pri­vat og i rei­se­li­vet, som man ikke nød­ven­dig­vis må ha mye sym­pa­ti for. Men det tren­ger mer enn mån­gel på sym­pa­ti for å inn­fø­re kraft­i­ge til­tak som ferd­sels­for­bud eller and­re vid­gåen­de inns­kren­knin­ger.

Men det som vir­ke­lig kan utgjø­re en fare for mil­jøet – habi­tat, bio­lo­gisk mang­fold, … – som ny infra­struk­tur, vei­er, byggn­in­ger, … det vil det nye ver­neom­rå­det set­te en stop­per for. Og det er bra.

Det er godt å se at rele­van­te myn­di­ghe­ter fort­satt har evne å set­te seg in i vir­ke­li­ghe­tens detal­jer og utvi­k­ler en fors­tåel­se for hva som saken er på lokalt nivå, hva som skal til for å ver­ne mil­jøet, hva av akti­vi­te­ter man fort­satt godt kan aksep­te­re fra et mil­jø­per­spek­tiv og hva lokal­be­fol­knin­gen øns­ker og tren­ger.

Kjer­ne­en­er­gi for Lon­gye­ar­by­en?

Ker­ne­en­er­gi for Lon­gye­ar­by­en, en by med fær­re enn 3000 inn­byg­ge­re?

Det er nå en krea­tiv idé.

Bak­grun­nen er den seriø­se dis­kus­jo­nen om Lon­gye­ar­by­ens fremt­idig ener­gi­for­sy­ning, som skal både være påli­te­lig og helst fun­ge­re uten utslipp av kli­ma­gas­ser. Noe som nep­pe kan sies om dagens ener­gi­for­sy­ning som er basert på et kull­kraft­verk som er gått langt over dato.

Kullkraftverk Longyearbyen

Lon­gye­ar­by­en med kull­kraft­verk.

Det er Frems­kritts­par­tiet som øns­ker å vur­de­re atom­kraft som ener­gi­kil­de for Lon­gye­ar­by­en, iføl­ge Sval­bard­pos­ten.

Atomkraftverk, Longyearbyen

Lon­gye­ar­by­en i fremt­iden,
hvis det går etter Frems­kritts­par­tiets glim­ren­de idé­er (foto­mon­tas­je).

Per i dag bru­kes atom­ener­gi ikke i Nor­ge og det fin­nes hel­ler ikke pla­ner om å bru­ke den­ne typen ener­gi i kon­ge­ri­ket.

Nye foto- og pan­ora­ma­si­der

Seil­tu­ren med SV Anti­gua som end­te 8. juni i Lon­gye­ar­by­en var helt fan­tas­tisk, blant annet på grunn av gjen­nom­gåen­de utro­lig fint vær. Det er abso­lutt ver­dt å bla gjen­nom bil­de­ne fra den­ne turen. Trykk her for å ta den­ne seil­a­sen (sel­ve gal­le­riene er på to under­si­der som du vil fin­ne der).

SV Antigua 2023, Spitsbergen

SV Anti­gua i Horn­sund.

Og når jeg en gang var på saken har jeg samt­idig opp­gradert fle­re sider om for­skjel­li­ge steder på Sval­bard. Her er det snakk om de vak­re Sval­bard-pan­ora­ma­si­de­ne. Det er dis­se side­ne som ble fif­fet på:

Toll­ve­sen fant brudd på sanks­jo­ner

Snart etter begyn­nel­sen av den rus­sis­ke angreps­kri­gen mot Ukrai­na kom Toll­ve­se­net på plass i Lon­gye­ar­by­en. Det­te skjed­de med tan­ke på at Sval­bard muli­gens kun­ne mis­bru­kes som smut­t­hull under sanks­jons­re­gimet mot Russ­land. Det er luft- og sjø­tra­fikk mel­lom både Russ­land og fle­re and­re land og det var ingen toll­kon­troll til og med begyn­nel­sen av 2022. Så eta­bler­te Toll­ve­sen­set en tils­tede­væ­rel­se i Lon­gye­ar­by­en i april.

Tollkontroll i Spitsbergen: lufthavn: airport Longyearbyen

Bag­ga­ge på fly­plas­sen i Lon­gye­ar­by­en: tid­li­ge­re var det bare isbjør­nen som fulg­te med.
Nå er Toll­ve­se­net på plass.

Syn­li­ghe­ten av Toll­ve­se­net på fly­plas­sen er fort­satt begren­set, men eta­ten er på plass og kon­trol­ler gjen­nom­fø­res blant annet med hun­der for å fin­ne nar­ko­ti­ka, noe som Toll­ve­se­net er ute etter ved siden av den sanks­jons­re­la­ter­te pro­blem­stil­lin­gen.

Men fly­plas­sen er ikke det enes­te stedet hvor Toll­ve­se­net gjen­nom­fø­rer kon­trol­ler. Båter i hav­nen, Barents­burg og alle far­tøy i tolv­mil­so­nen kan opple­ve det­te, gjer­ne med logis­tisk støt­te fra Sys­sel­mes­te­ren eller Kyst­vak­ten.

Under slike kon­trol­ler har Toll­ve­se­net aller­e­de fun­net brudd på sanks­jons­reg­le­ne mot Russ­land, som man kan lese i Sval­bard­pos­ten. Men ingen­ting ble offent­liggjort om hva det er snakk om og hvor og når og hvor man­ge gan­ger det skjed­de.

For­lands­un­det – Lon­gye­ar­by­en

Den sis­te ilands­tign­in­gen av den­ne rei­sen gjor­de vi i det åpne, lang­strak­te kyst­s­lettel­ands­ka­pet i For­lands­un­det. Der var det fort­satt godt med snø. Nok for å få tru­ger­ne fram igjen for dem som had­de lyst på det. Og nok av snøfritt land for en van­lig fot­tur for dem som øns­ket det­te. Vak­kert lands­kap. Still­he­ten. Fugle­li­vet på tun­draen og langs fjæra.

Å sei­le bort fra anker­plas­sen var en opp­le­vel­se i seg selv, i god gam­mel­dags stil. Uten mas­kin, bare med seil og litt vind. En hver­dags­sak i bestefars dager (eller kan­skje enda litt mer til­ba­ke i tiden), men en opp­le­vel­se av de sjeld­ne i moder­ne tider, hvor det bare er å trykke på knop­pen for å få far­ten opp som øns­ket. Snart ble det mer vind og fle­re seg­ler, og vi kun­ne gle­de oss over en vel­dig vak­ker seil­as søro­ver gjen­nom For­lands­un­det og inn i Isfjor­den.

Sent på kvel­den nåd­de vi frem til Lon­gye­ar­by­en. Her var det liv. Mean­der lå aller­e­de ved kaia og Rem­brandt van Rijn fulg­te snart etter oss. God stem­ning over­alt, vi kun­ne gle­de oss over så man­ge vak­re opp­le­vel­ser som vi had­de fått i løpet av den­ne turen. Været var abso­lutt en vik­tig fak­tor i det­te, men det sam­me gjel­der alle som had­de bidratt til turen på en eller annen måte, med uan­sett hvil­ken slags arbeid på ski­pet og på land, eller ved å del­ta med god stem­ning, dyp inter­es­se i alt som en kan lære her oppe og kjær­li­ghet for Sval­bards vak­ker natur. Tusen takk for den­ne gan­gen, vi sees nes­te gang!

Gal­le­ri: For­lands­un­det – Lon­gye­ar­by­en 07. juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kongsfjord – 06. Juni 2023

For en dag! Knall­vær i en av Sval­bards vak­res­te fjor­der. Dagen begyn­te med en liten fot­tur på Ossi­an Sars­fjel­let, med pan­ora­ma­utsikt over hele Kongsfjor­den og en krykkje­ko­lo­ni samt noen få polar­lom­vier i nær­he­ten. Polar­lom­vi blir det snart sik­kert fle­re av.

Det var man­ge isfjell som drev i det stil­le van­net, og fas­tis­kan­ten innerst i fjor­den. Isen hol­der på med å gå opp. Så pre­sen­ter­te de berøm­te fjel­le­ne Tre Kro­ner og Krone­breen seg i top­p­form.

Og så var det en isbjørn som lå og sov, bare 3 km inno­ver fjor­den fra Ny-Åle­sund.

Gal­le­ri – Kongsfjord – 06. Juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Engelskbuk­ta – Ny-Åle­sund – 5. juni 2023

Fort­satt knall­vær, med stort sett bare sol­skinn siden den­ne turens førs­te dag i Bell­sun­det. Sam­me her i Engelskbuk­ta. I går i Hyt­te­vi­ka var det jo nes­ten en følel­se av som­mer i luf­ten, mens det fort­satt er vin­ter her len­ger nord, med snø – våt og tung – over hele områ­det. En god anled­ning å ta tru­ger i bruk. Der­med ble det en vak­ker liten tur til Com­fort­less­breen.

Sene­re ble det besøk i Ny-Åle­sund, sivi­li­sas­jo­nens nord­ligs­te utpost på Sval­bard.

Gal­le­ri – Engelskbuk­ta – Ny-Åle­sund – 5. juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Bell­sund & Horn­sund – 2.-4. juni 2023

Det var så mye av opp­le­vel­ser de sis­te dage­ne, det var bare helt umu­lig å skri­ve noe i blog­gen tid­li­ge­re. Det må være nok med en liten sam­men­fat­ning nå, men bil­de­ne vil fortel­le mye om det som vi fikk opple­ve. Vi var utro­lig hel­di­ge med været, mye sol og lite vind, og det vi fikk av vind var godt for å hive sei­le­ne opp. Det var man­ge turer av alle slags man­ge for­skjel­li­ge steder, egent­lig nok for en hel uke, men vi fikk hele pak­ken i under tre dager. Det ble en dag til i Bell­sun­det før vi sat­te kur­sen søro­ver mot Horn­sund, hvor vi gjor­de en hel del for­skjel­li­ge turer her og der. Så ble Hyt­te­vi­ka sis­te plass på sør Spits­ber­gen før vi sat­te kur­sen nord­o­ver igjen.

Gal­le­ri – Bell­sund 2. juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Gal­le­ri – Horn­sund 3. juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Gal­le­ri – Hyt­te­vi­ka 4. juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Bell­sund – 1. juni 2023

Begyn­nel­sen av segl­se­son­gen på Sval­bard – og for en begyn­nel­se! Etter en natts seil­as våk­net vi i Bell­sun­det til blå him­mel og sol­skinn på det snø­dek­te lands­ka­pet. Men det var nok snøfri tun­dra i lav­lan­det for en fin liten tur. For en mor­gen!

Sene­re gikk dagen vide­re på høyt nivå. Litt over­ras­ken­de fant vi en grup­pe hval­ros­ser i Van Mijenfjor­den. Sene­re fulg­te vi iskan­ten i Van Mijenfjor­den en stund.

Gal­le­ri – Bell­sund – 1. juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 23.07.2024 klokken 22:55:21 (GMT+1)
css.php