spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
Home → februar, 2023

Måneds-Arkiv: februar 2023 − Nyheter og Reiseblogg


Frøh­vel­vet fei­rer 15 års­da­gen

Ver­dens­berøm­te «Sval­bard Glo­bal Seed Vault» fei­rer 15 års­da­gen. Frøh­vel­vet ble åpnet i febru­ar 2008 og anled­nin­gen ble mar­kert på søn­dag på Sval­bard­mu­se­um.

Svalbard global seed vault

Frøh­vel­vet fei­rer 15 års­da­gen.
Bil­det viser tun­nel­len til sel­ve lage­ret inne i Pla­tå­ber­get oven­for fly­plas­sen.

Som van­lig ved anled­nin­ger i sam­men­h­eng med Frøh­vel­vet har den nåvæ­ren­de mar­ke­rin­gen tiltruk­ket en god del opp­merksom­het også fra internas­jo­na­le medier. Land­bruks- og mat­mi­nis­ter San­dra Borch skul­le ha vært med på make­rin­gen in Lon­gye­ar­by­en men fik­ke ikke være med på fly­et i Trom­sø for­di hun had­de glemt pas­set.

De førs­te åre­ne ble pre­get av teknis­ke van­skel­i­ghe­ter som krev­de bety­de­li­ge inves­te­rin­ger og opp­grade­rin­ger. Men nå er 1,2 mil­lio­ner frøprø­ver lag­ret inne i Pla­tå­ber­get. Det er kapa­si­tet til opp til 4,5 mil­lio­ner prø­ver av nyt­te­plan­ter. Den natur­li­ge bio­lo­gis­ke mang­fol­den er ikke blant frøh­vel­vets opp­ga­ver, som drei­er seg ute­luk­ken­de om nyt­te­plan­ter.

Svalbard global seed vault

Et kam­mer av tre som utgjør sel­ve frøla­ge­ret.

Frøh­vel­vet er ikke offent­lig tilg­jen­ge­lig. Orga­ni­sas­jo­nen bak frøh­vel­vet har nå annon­sert å lan­se­re en vir­tu­ell tur gjen­nom anleg­get.

Noe som fin­nes på den­ne hjem­mesi­den aller­e­de siden 2016 🙂 trykk her for å ta en vir­tu­ell tur inn i det ver­dens­berøm­te Sval­bard Glo­bal Seed Vault.

Bolig­mark­ed i Lon­gye­ar­by­en fort­satt van­skel­ig

Det er nes­ten umu­lig å finn­de et sted å bo i Lon­gye­ar­by­en. Sånt sett var situas­jo­nen fak­tisk bed­re i 2020 og 2021 når noen flyt­tet bort og and­re ikke kom opp i det hele tatt på grunn av koro­na­si­tuas­jo­nen, men nå går vin­ter­se­son­gen i full fart igjen og man­ge sli­ter med å fin­ne innk­v­ar­te­ring.

Det har aldri vært lett eller til og med bil­lig å fin­ne en lei­li­ghet i Lon­gye­ar­by­en, men bolig­mark­edet ble mye van­skel­i­ge­re etter snøskre­det i desem­ber 2015 som tok 11 hus. To men­nes­ker døde den­ne gan­gen i snø­mas­se­ne, blant dem et barn. Etter skre­det ble en ny risi­ko­vur­de­ring tatt og deret­ter måt­te fle­re adress­er med over hundre lei­li­ghe­ter opp­gis. Mye ble gjort med skred­sik­ring på Suk­ker­top­pen hvor skre­det kom fra den­ne gan­gen, men lik­e­vel fin­nes det adress­er i Lon­gye­ar­by­en hvor man må reg­ne med mid­lert­idig eva­kue­ring i vær­for­hold som med­fø­rer økt skred­fa­re, som i Nyby­en nå i febru­ar.

Skredsikring, Longyearbyen

Skred­sik­ring ved foten av Suk­ker­top­pen rett ved siden av et boli­gom­rå­de i sen­tral belig­gen­het i Lon­gye­ar­by­en.

I til­legg ble fle­re hus øde­lagt under en brann i sep­tem­ber 2022. Ingen ble direk­te skadd, men situas­jo­nen var dra­ma­tisk og bran­nen kun­ne ha tatt liv. Fle­re av beboer­ne mis­tet alt de had­de.

Brann i Longyearbyen

Fle­re hus i sen­tral belig­gen­het i Lon­gye­ar­by­en gikk tapt i en brann i sep­tem­ber 2022.

Nå byg­ges det fle­re steder i Lon­gye­ar­by­en, spe­sielt på Elves­let­ta mel­lom sen­trum og Lon­gye­a­rel­va. Besøke­re kan få inn­trykk av en vold­som vekst, men fak­tisk hol­der man fort­satt på med å kom­pen­se­re tape­ne siden 2015.

Byggeplass Longyearbyen

Byg­ging fore­går i Lon­gye­ar­by­en, men byen vok­ser bare til­syn­e­la­ten­de. Fak­tisk er tape­ne siden 2015 fort­satt ikke kom­pen­sert.

Pro­b­le­met var mind­re syn­lig i noen år på grunn av koro­na, men nå er den vik­ti­ge vin­ter­se­son­gen i full sving. Som i fisk­e­indus­trien på fast­lan­det er det behov for man­ge seso­na­le ansat­te for å hol­de det gåen­de på nivået som aktø­re­ne øns­ker. Men nå sli­ter man­ge bedrift­er med å fin­ne innk­v­ar­te­ring til sine ansat­te. Det er ingen nøyak­ti­ge tall, men NRK ant­ar at det er snakk om et behov for et tre­si­fret antall seso­na­le ansat­te som tren­ger et sted å bo. Noen akti­vi­te­ter vars­ler at ellers må de kut­te akti­vi­te­ter.

Stats­bygg og Store Nor­ske er blant Lon­gye­ar­by­ens størs­te aktø­rer på bolig­mark­edet. Hos Stats­bygg prio­ri­te­rer man ikke å hjel­pe de pri­va­te. Hos Store Nor­ske heter det at man vil hjer­ne hjel­pe så godt som mulig, men det er van­skel­ig så len­ge det er man­gel på kapa­si­tet.

Der­med er det fort­satt man­ge sli­ter på hus­jak­ten og and­re som sli­ter på byg­ge­plas­sen. Men det vil ta fle­re år til bolig­mark­edet vil bed­re seg og det vil nok fort­satt være dyrt å fin­ne en lei­li­ghet uan­sett.

Skred­fa­re: eva­kue­ring i Nyby­en opp­he­ves, fort­satt ferd­sels­for­bud, vei 300 stengt.

Sys­sel­mes­te­ren har opp­he­vet eva­kue­rin­gen av hus­e­ne på øst­siden av vei­en i Nyby­en. Ferd­sels­for­bu­det i områ­det bak hus­e­ne gjel­der fort­satt på grunn av skred­fa­re.

Skredfare i Nybyen og Vei 300 i Longyearbyen

Hus­e­ne i Nyby­en er tilg­jen­ge­li­ge igjen, men det er fort­satt ferd­sels­for­bud mel­lom hus­e­ne og Gru­vef­jel­let (til høy­re). I til­legg er vei 300 nå stengt.

Yr vars­ler fort­satt en del vind, snø og «bety­de­lig skred­fa­re» i områ­det, men nå er det and­re områ­der som er mer skre­dut­satt enn før og Sys­sel­mes­te­ren har valgt å sten­ge vei 300 fra Sver­drup­by­en via Huset til kryss­nin­gen ved det gam­le museet.

Skred­fa­re: deler av Nyby­en eva­kuert

Deler av Nyby­en, Lon­gye­ar­by­ens bydel øverst i Lon­gye­ard­a­len, ble eva­kuert i dag kl. 1700 på grunn av skred­fa­re. Det er store skav­ler på Gru­vef­jel­let rett ved siden av Nyby­en. Det er hus­e­ne på øst­siden av vei­en (mot fjel­let) og områ­det rundt dem hvor ferd­sels­for­bu­det gjel­der, som Sys­sel­mes­ter bes­lut­tet etter kon­sul­tas­jo­ner med fag­myn­di­ghe­ter.

Skredfare og ferdselsforbud i deler av Nybyen i Longyearbyen

Lon­gye­ar­by­ens øvre bydel Nyby­en: Sys­sel­mes­te­ren har inn­ført ferd­sels­for­bud i områ­det øst for vei­en (til høy­re). Det­te gjel­det både hus­e­ne og friom­rå­det.

Noen av hus­e­ne bru­kes som bolig til stu­den­ter, men stu­den­tene fikk hus­ly på kort var­sel i stu­den­th­jem­met på Elves­let­ta, en bydel med sen­tral belig­gen­het.

Det er ukjent hvor len­ge ferd­sels­for­bu­det vil opprett­hol­des. Sys­sel­mes­te­ren med­de­ler at situas­jo­nen vil vur­de­res for­lø­pen­de og vil kom­me med ny informas­jon innen kl. 1300 i mor­gen på tirs­dag.

Yr vars­ler en del vind og snø i områ­det de nes­te dage­ne.

Tilbake

Nyhetene er i fra 24.07.2024 klokken 00:51:13 (GMT+1)
css.php