spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 16. juli 2023 − Nyheter og Reiseblogg


Den søre ves­t­kys­ten

Til­ba­ke til ves­t­kys­ten! Det er godt å ha Sør­kapp bak seg, det er jo all­tid litt av en milepæl under en slik tur og det kan være en «smer­te i ræva», i hvert fall for en liten seil­båt hvor man må ta hen­syn til vind og vær. Men nå er det gjort.

Mens vin­den hol­der fort­satt på med å blå­se fra øst­li­ge ret­nin­ger kas­tet vi anke­ren uten­for ves­t­kys­ten sør for Horn­sun­det – et lite besøkt områ­de. Det fin­nes gode grun­ner for det­te: det er en vel­dig utsatt og vær­hard kyst­lin­je med man­ge grun­ner og et gener­elt ureint far­vann, så van­lig­vis plei­er man å hol­de seg unna. Men den­ne dagen vår det­te områ­det en god venn, og vi kun­ne dra på flot­te turer og se mye både vak­kert og spen­nen­de som ikke man­ge har fått se.

Seil­a­sen nord­o­ver uten­for Horn­sund var igjen pre­get av kraft­ig vind, men det var jo bare et kort stykke og så kun­ne vi nyte en fan­tas­tisk kveld i Hyt­te­vi­ka med noen fjell­rev og man­ge tusen alke­kon­ger.

Bil­de­gal­le­ri – den søre ves­t­kys­ten, 14. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Ham­berg­buk­ta & Sør­kapp

Nå var saken å kom­me seg søro­ver og rundt Sør­kapp mens været var på var side. Spe­sielt på en gans­ke liten båt som ikke sei­ler så fort som stør­re skip bør en være inn­stilt på en dag på havet uten å kom­me i land. Og hvis anled­nin­gen lik­e­vel er til stede så sier man selv­føl­ge­lig ikke nei. Vi fikk sjan­sen i Ham­berg­buk­ta, på øst­siden av Spits­ber­gen på høy­de av Horn­sund. Ham­berg­buk­ta er et av stede­ne hvor bree­ne fors­vin­ner så raskt at det fak­tisk er sjok­ker­en­de å kom­me dit med noen års mel­lom­rom. Slik det ser ut nå er det vel ikke man­ge år unna til det blir en pas­sa­ge mel­lom Ham­berg­buk­ta og Horn­sund.

Lik­e­vel nytet vi anled­nin­gen å gå i land for en liten tur. Noe stør­re var det ikke snakk om med tan­ke på vær og ter­reng, men det ble noen fasi­ne­ren­de nærinn­trykk av en isbree og dens omgi­vel­ser.

Så ble det tid å ta fatt i seil­a­sen rundt Sør­kapp, noe som tok res­ten av dagen og en god del av nat­ten.

Bil­de­gal­le­ri – Ham­berg­buk­ta & Sør­kapp, 13. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 24.04.2024 klokken 21:50:14 (GMT+1)
css.php