spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Toll­ve­sen fant brudd på sanks­jo­ner

Toll­ve­sen fant brudd på sanks­jo­ner

Snart etter begyn­nel­sen av den rus­sis­ke angreps­kri­gen mot Ukrai­na kom Toll­ve­se­net på plass i Lon­gye­ar­by­en. Det­te skjed­de med tan­ke på at Sval­bard muli­gens kun­ne mis­bru­kes som smut­t­hull under sanks­jons­re­gimet mot Russ­land. Det er luft- og sjø­tra­fikk mel­lom både Russ­land og fle­re and­re land og det var ingen toll­kon­troll til og med begyn­nel­sen av 2022. Så eta­bler­te Toll­ve­sen­set en tils­tede­væ­rel­se i Lon­gye­ar­by­en i april.

Tollkontroll i Spitsbergen: lufthavn: airport Longyearbyen

Bag­ga­ge på fly­plas­sen i Lon­gye­ar­by­en: tid­li­ge­re var det bare isbjør­nen som fulg­te med.
Nå er Toll­ve­se­net på plass.

Syn­li­ghe­ten av Toll­ve­se­net på fly­plas­sen er fort­satt begren­set, men eta­ten er på plass og kon­trol­ler gjen­nom­fø­res blant annet med hun­der for å fin­ne nar­ko­ti­ka, noe som Toll­ve­se­net er ute etter ved siden av den sanks­jons­re­la­ter­te pro­blem­stil­lin­gen.

Men fly­plas­sen er ikke det enes­te stedet hvor Toll­ve­se­net gjen­nom­fø­rer kon­trol­ler. Båter i hav­nen, Barents­burg og alle far­tøy i tolv­mil­so­nen kan opple­ve det­te, gjer­ne med logis­tisk støt­te fra Sys­sel­mes­te­ren eller Kyst­vak­ten.

Under slike kon­trol­ler har Toll­ve­se­net aller­e­de fun­net brudd på sanks­jons­reg­le­ne mot Russ­land, som man kan lese i Sval­bard­pos­ten. Men ingen­ting ble offent­liggjort om hva det er snakk om og hvor og når og hvor man­ge gan­ger det skjed­de.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.06.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php